3

Yauj yws txog qhov uas yug nws los

1Dhau ntawd los Yauj qheb ncauj cem foom hnub uas yug nws.
2Yauj hais tias,
  3“Thov kom hnub uas yug kuv puam tsuaj,
   thiab hmo uas hais tias,
   ‘Xeeb ib tug tub lawm,’ puam tsuaj.
  4Hnub ntawd thov cia tsaus ntuj nti,
   thov Vajtswv uas nyob saum ntuj
   tsis txhob nrhiav hnub ntawd,
  thov kom qhov kaj tsis txhob ci
   rau hnub ntawd.
  5Thov duab tsaus thiab txojkev tsaus ntuj nti
   txeeb hnub ntawd cia,
  thov cia huab laum nkaus hnub ntawd,
   thov cia tej uas tsaus dub nciab
   ua rau hnub ntawd ntshai kawg.
  6Hmo ntawd thov cia qhov uas tsaus ntuj nti txeeb kiag,
   thov tsis txhob cia hmo ntawd
   muaj feem ua ib hnub rau lub xyoo,
  thov tsis txhob cia hmo ntawd
   raug suav rau hauv lub hli kiag li.
  7Thov cia hmo ntawd mooj,
   thov tsis txhob cia hnov suab qw zoo siab
   rau hmo ntawd kiag li.
  8Thov cov uas txawj tsawm foom
   kuj tsawm foom hnub ntawd thiab,
   yog cov uas txawj txheev Leviathas.
  9Thov cia tej hnub qub uas ci
   thaum yuav kaj ntug tsaus mus,
  thov cia hmo ntawd vam qhov pom kev
   los kuj tsis pom,
  thov tsis txhob cia pom tus duab kaj
   zuj zus thaum tagkis,
  10rau qhov hmo ntawd tsis kaw kuv niam lub plab,
   lossis tsis muab txojkev txom nyem
   zais ntawm kuv lub qhov muag.

  11“Ua cas kuv tsis tuag rau thaum nyuam qhuav yug?
   Ua cas kuv tsis tu siav
   rau thaum kuv tawm hauv plab los?
  12Ua cas lub hauv caug yuav txais kuv cia?
   Ua cas muaj lub txiv mis rau kuv ntxais?
  13Yog tsis muaj ces kuv twb pw ntsiag to lawm,
   kuv twb tsaug zog thiab twb tau so
  14nrog tej vajntxwv thiab tej tub sablaj hauv ntiajteb ua ke,
   yog cov uas tsim tej uas pob tag dua tshiab rau lawv,
  15thiab nrog cov thawj uas muaj kub,
   thiab muab nyiaj ntim puv tsev ua ke.
  16Ua cas kuv tsis zoo li tus menyuam nchuav uas muab zais cia,
   yam li tej menyuam uas tsis txeev pom qhov kaj?
  17Qhov chaw ntawd tej neeg phem
   tsis ntxhov siab lawm,
   thiab qhov chaw ntawd tus uas txog siav tau so.
  18Qhov chaw ntawd cov uas raug kaw
   nyob ua ke tau zoo,
   lawv tsis hnov tus coj zog lub suab.
  19Tus hlob tus yau kuj nyob qhov ntawd,
   tej qhev kuj dim ntawm tus lospav lawm.

  20“Ua cas tus uas raug txom nyem
   tseem pom duab tshav ntuj,
   thiab tus uas lwj siab tseem muaj txojsia nyob?
  21Nws tos ntsoov txojkev tuag
   los txojkev tuag tsis los,
  nws khawb nrhiav txojkev tuag heev dua li
   khawb nrhiav tej nyiaj uas muab zais lawd.
  22Nws zoo siab kawg thiab xyiv fab
   rau thaum nws ntsib lub qhov ntxa.
  23Ua cas yuav pub txojkev kaj rau tus uas tws kev lawm,
   yog tus uas Vajtswv xov laj kab thaiv cia lawm?
  24Kuv muab qhov uas huas pa laws ua mov noj,
   thiab qhov uas kuv ntsaj laws
   kuj nchuav yam li dej los,
  25rau qhov yam uas kuv ntshai kuj los raug kuv,
   thiab yam uas kuv ntshai rwg
   kuj poob rau saum kuv.
  26Kuv tsis zoo siab li thiab kuv nyob tsis tus,
   kuv tsis tau so, kev txom nyem los raug kuv lawm.”