3

Y-Yôp Hƀlŏk kơ Hruê Amĭ Kkiêng kơ Ñu

1 Leh klei anăn Y-Yôp ha blŭ leh anăn tăm pah kơ hruê amĭ kkiêng kơ ñu. 2Leh anăn Y-Yôp lač:
  3“Brei hruê arăng kkiêng kơ kâo rai hĕ,
   wăt mlam msĕ mơh arăng lač,
   ‘Arăng kkiêng leh kơ sa čô anak êkei.’
  4Brei hruê anăn jing mmăt!
   Akâo kơ Aê Diê ti dlông amâo duah ôh hruê anăn,
   kăn brei klei mngač mtrang kơ ñu rei.
  5Brei klei ênguôt leh anăn mmăt kpal mă ñu.
   Brei knam guôm ti dlông ñu;
   brei klei mmăt êjai hruê bi huĭ ñu.
  6Mlam anăn — brei klei mmăt kpal djă kơ̆ng ñu!
   Đăm brei ñu hơ̆k mơak ôh mbĭt hŏng jih hruê mkăn hlăm thŭn,
   đăm brei arăng yap ñu ôh mbĭt hŏng jih mlan.
  7Sĭt nik, brei mlam anăn jing msĕ si mniê plao;
   đăm brei arăng hmư̆ asăp ur hơ̆k ôh hlăm ñu.
  8Brei phung tăm pah tăm pah hĕ kơ hruê anăn,
   phung thâo bi êrâo Lêwiathan.
  9Brei jih jang mtŭ ang dar ñu jing mmăt;
   brei ñu čang hmăng kơ mngač, ƀiădah đăm brei mâo ôh,
   kăn ƀuh rei klei mngač aguah.
  10Kyuadah ñu amâo kđăl ôh tian amĭ kâo,
   kăn mdăp rei klei rŭng răng kơ ală kâo.
  11Si ngă kâo amâo djiê ôh ti hruê amĭ kkiêng kơ kâo,
   kbiă mơ̆ng tian amĭ leh anăn hlŏng djiê hĕ?
  12Si ngă kơŭt jum hĕ kâo lĕ?
   Amâodah si ngă ksâo bi mam hĕ kâo?
  13Snăn kâo đih leh anăn dôk ñăt;
   kâo pĭt, leh anăn kâo dôk mdei,
  14mbĭt hŏng phung mtao leh anăn phung khua trông čhai ti lăn ala,
   phung lŏ mdơ̆ng kơ diñu pô mnơ̆ng rai leh,
  15amâodah mbĭt hŏng phung khua mâo mah,
   phung bi bŏ sang diñu hŏng prăk.
  16Amâodah si ngă kâo amâo jing ôh sa čô anak arăng mproh hgăm,
   msĕ si sa čô hđeh amâo tuôm ƀuh klei mngač ôh?
  17Tinăn phung ƀai mdei klei diñu bi rŭng,
   leh anăn tinăn phung êmăn dôk mdei.
  18Tinăn phung mnă dôk mdei mđrăm mbĭt;
   diñu amâo hmư̆ ôh asăp khua bruă.
  19Phung điêt leh anăn phung prŏng dôk tinăn,
   leh anăn hlŭn mâo klei êngiê mơ̆ng khua ñu.
  20Si ngă arăng brei hĕ klei mngač kơ pô knap mñai,
   leh anăn klei hdĭp kơ pô mâo mngăt ênguôt,
  21 pô čang hmăng kơ klei djiê, ƀiădah klei anăn amâo truh ôh,
   leh anăn duah klei anăn lu hĭn kơ pô klei lăn duah ngăn yuôm mdăp leh;
  22pô hơ̆k snăk leh anăn mơak tơdah diñu truh kơ msat?
  23Si ngă arăng brei leh klei mngač kơ sa čô arăng bi hgăm leh êlan ñu,
   pô Aê Diê krư̆ leh?
  24Kyuadah klei kâo krao truh msĕ si kpŭng kâo ƀơ̆ng,
   leh anăn klei kâo ur kčaĭ leh msĕ si êa.
  25Kyuadah klei kâo huĭ hriê kơ kâo,
   leh anăn klei kâo hyưt truh kơ kâo.
  26Kâo amâo dôk mdei ôh, kăn dôk ñăt rei;
   kâo amâo mâo klei êđăp ênang ôh;
   ƀiădah klei rŭng răng truh kơ kâo.”