40

1Yawmsaub hais rau Yauj tias,
  2“Tus uas pheej yws yuav cav
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lov?
   Tus uas cav Vajtswv cia nws teb.”
3Mas Yauj teb Yawmsaub tias,
  4“Kuv mas kuv yog neeg tsis tsim txiaj.
   Kuv yuav teb koj tau li cas?
   Kuv muab tes pos qhov ncauj.
  5Kuv twb hais ib zaug lawm,
   kuv yuav tsis teb,
  kuv twb hais ob zaug lawm,
   kuv yuav tsis hais ntxiv.”

6Mas Yawmsaub hais hauv cua daj cua dub tuaj rau Yauj tias,
  7“Cia li sia siv khov kho
   yam li ib tug txivneej yawg,
   kuv yuav nug koj, koj yuav qhia kuv.
  8Koj yuav hais tias kuv ua tsis raug cai lov?
   Koj yuav rau txim tias kuv txhaum
   xwv koj thiaj tsis txhaum lov?
  9Koj muaj txhais npab zoo ib yam li Vajtswv lov?
   Thiab koj txawj ua suab nrov ntseeg nkaws
   ib yam li nws ua lov?
  10Cia li muab meej mom thiab hwjchim los hnav,
   thiab muab koob meej thiab hwjchim
   ci ntsa iab los qhwv koj lub cev.
  11Muab koj txojkev npau
   uas puv phwj yos nchuav los,
  cia li ntsia ntsoov txhua tus uas khav theeb
   thiab muab txo kom poob qes.
  12Cia li saib txhua tus uas khav theeb
   thiab muab rub kom poob los,
  thiab tsuj pes ntiag cov neeg limhiam
   rau ntawm lub chaw uas lawv sawv ntawd.
  13Muab lawv txhua tus zais ua ke
   rau hauv tej hmoov av,
  muab lawv lub ntsej muag khi cia
   rau hauv nruab yeeb.
  14Ces kuv thiaj lees rau koj tias
   yog koj txhais tes xis pab tau koj kov yeej.

  15“Saib Npehemau nawj,
   nws kuj yog kuv tsim ib yam li tsim koj.
   Nws noj zaub yam li nyuj.
  16Saib nws lub zog ntawm nws lub duav,
   thiab saib tug hwjchim hauv tej leeg
   ntawm nws lub plab.
  17Nws ua kom nws kotw tawv li ntoo ciab,
   thiab tej leeg ntawm nws ncej qab sib txuas zoo.
  18Nws tej pob txha zoo li tej kav tooj liab,
   nws txhais kotaw zoo yam li tej yas hlau.
  19Nws yog tus tsiaj tseem ceeb tshaj
   uas Vajtswv tsim los,
  tsuas yog tus uas tsim nws
   thiaj coj tau ntaj rau nws.
  20Tej roob hlav zaub rau nws noj,
   yog lub chaw uas txhua yam tsiaj qus nyob ua si.
  21Nws pw hauv tsob qab ntoo ntxhov
   thiab hauv hav tauj deg thiab hauv pas hawv.
  22Tsob ntoo ntxhov ua duab ntxoov ntxoo rau nws,
   tej ntoo lwg zaj ntawm ntug dej nyob vij nws.
  23Dej ntsawj ceev npaum twg nws kuj tsis ntshai,
   txawm yog dej Yaladee huam hlob
   ntsawj nws qhov ncauj los nws tso siab plhuav.
  24Leejtwg yuav muab nqe lauj nqe tau nws?
   lossis ua hlua cuab tau nws lub txiv ntswg?