40

Tin-Hungh Heuc Yopv Dau

1Ziouv aengx gorngv mbuox Yopv,
  2“Yopv aah! Daanh nyei mienh oix caux Nernh Jiex Wuov Dauh nzaeng nyei fai?
   Caux Tin-Hungh nzaeng nyei mienh dau ninh maah!”

Yopv Dau Liuz Naaiv Nzunc Ninh Ziouc Maiv Dau Aqv

3Yopv ziouc dau Ziouv. Ninh gorngv,
  4“Ziouv aac, yie se ziangh maiv benx haaix nyungc mienh,
   yie hnangv haaix nor haih dau meih?
   Yie zungv longc buoz buang jienv nzuih.
  5Yie gorngv nzunc liuz, yie ziouc maiv dau,
   gorngv i nzunc, yie ziouc maiv aengx jaa gorngv aqv.”

Ziouv Gorngv Da'nyeic Nzunc Waac

Tin-Hungh Naaic Yopv, Ninh Ndongc Tin-Hungh Henv Fai?

6Wuov zanc Ziouv yiem nziaaux-zunc dau Yopv nyei waac. Ninh gorngv,
  7“Meih oix zuqc liuc leiz ziangx hnangv jun-zeiv mienh nor.
   Yie oix naaic meih, meih oix zuqc dau yie.
  8“Meih oix bun cing yie maiv baengh fim fai?
   Meih oix dingc yie zoux dorngc weic bun meih ganh horpc fai?
  9Meih maaih buoz hnangv Tin-Hungh nyei buoz henv fai?
   Meih maaih qiex ndomh ndomh nyei mbui hnangv ninh nyei qiex mbui fai?
  10Wuov nyungc, oix zuqc longc njang-laangc zorng nzueic,
   yaac longc njang-laangc nyei haangh daauh dorngx lui zuqv.
  11Zoux maux nyei mienh meih qiex jiez, nouz haic,
   gunv zatv ninh mbuo njiec aiv.
  12Mangc dauh dauh ceng-hlo nyei mienh yaac baeng ninh mbuo ndortv njiec,
   zorqv orqv mienh caaiv njiec ninh mbuo yiem nyei dorngx.
  13Zorqv ninh mbuo yietc zungv biopv jienv nie-mbung,
   yaac ndoh ninh mbuo yiem yiemh gen.
  14Hnangv naaic yie ziouc nyiemc bun meih,
   meih nyei mbiaauc jieqv buoz haih njoux duqv ganh.

Tin-Hungh Heuc Yopv Hnamv Taux Mbe^he^motv

  15“Mangc Mbe^he^motv maah! Yie zeix ninh hnangv yie zeix meih.
   Ninh nyanc miev hnangv ngongh nor.
  16Ninh nyei qaqv yiem ninh nyei jaaiv,
   ninh nyei ga'sie nyei orv yaac maaih qaqv henv.
  17Ninh bun ninh nyei dueiv ngaengc hnangv si^ndaa zongh ndiangx,
   ninh nyei camh zuih nyei jaan ciqv jienv jaax.
  18Ninh nyei mbungv hnangv dongh siqv ndongh,
   ninh nyei buoz-zaux hnangv hlieqv-biaav.
  19Ninh se Tin-Hungh zeix daaih nyei da'yietv dauh,
   kungx Zeix Ninh Daaih Wuov Dauh haih hingh ninh.
  20Zuangx mbong cuotv nyanc nyei ga'naaiv bun ninh,
   benx yietc zungv hieh zoih nziaauc nyei dorngx.
  21Ninh bueix njiec ndiangx-njimv ga'ndiev,
   yiem njaangh nyei luoqc diqc lomc gu'nyuoz.
  22Weic zuqc ndiangx-njimv tengx ninh bingx laangh,
   ndoqv-hlen nyei suiv-liemh ndiangx weih gormx ninh.
  23Maiv gunv wuom seix, ninh maiv gamh nziex,
   maiv gunv Jor^ndaen Ndaaih nyei wuom congx zuqc ninh nyei nzuih baengx, ninh yaac maiv huaang.
  24Haaix dauh haih buang jienv ninh nyei m'zing zorqv ninh?
   Haaix dauh haih zorqv ninh aengx cunx tong ninh nyei mba'zorng?