40

1Khua Yang pơhiăp kơ Yôb tui anai:
  2“Ih, jing pô pơgăl hăng Kâo, jing Pô Dưi Kơtang, ih či pơtơpă brơi kơ Kâo hă?
   Ih yơh jing pô phŏng kơđi kơ Kâo, jing Ơi Adai, laĭ glaĭ bĕ kơ Kâo!”
3Giŏng anŭn, Yôb laĭ glaĭ kơ Khua Yang tui anai,
  4“Kâo jing mơnuih ƀu năng lăp ôh, kâo ƀu dưi laĭ glaĭ kơ Ih ôh.
   Kâo či kơđŏt hĭ amăng bah kâo hăng tơngan kâo laih anŭn dŏ rơiăt hĭ yơh.
  5Kâo hơmâo pơhiăp lu biă mă laih, samơ̆ kâo ƀu hơmâo tơlơi laĭ glaĭ ôh,
   tui anŭn ră anai kâo ƀu či pơhiăp hơget dơ̆ng tah.”
6Giŏng anŭn, Khua Yang pơhiăp hăng Yôb mơ̆ng angĭn rơbŭ tui anai,
  7“Prap pre bĕ ih pô jing mơnuih khĭn kơtang;
   Kâo či tơña kơ ih,
   laih anŭn ih khŏm laĭ glaĭ kơ Kâo yơh.

  8“Ih ƀu či thâo kơnăl kơ tơlơi Kâo jing djơ̆ tơpă ôh hă?
   Ih či klă̱ kơđi kơ Kâo kiăng kơ yap tơpă kơ ih pô hă?
  9Ih jing kơtang kar hăng Kâo jing Ơi Adai mơ̆?
   Laih anŭn dơnai pơhiăp ih pơgrŏm kar hăng dơnai pơhiăp Kâo mơ̆?
  10Tơdah tơlơi anŭn jing djơ̆, pơrơđah bĕ kơ tơlơi ih jing pô kơdrưh kơang laih anŭn ư ang,
   laih anŭn pơrơđah bĕ kơ tơlơi ih jing pô hing ang laih anŭn kơ tơlơi arăng pơpŭ pơyom kơ ih.
  11Pơrơđah tơbiă bĕ kơ tơlơi ih hil kơtang biă mă,
   lăng bĕ ƀơi rĭm mơnuih pơgao ang laih anŭn pơluă gŭ hĭ ñu,
  12sĭt yơh, lăng bĕ ƀơi rĭm mơnuih pơgao ang laih anŭn pơluă gŭ hĭ ñu,
   pơphač hĭ bĕ ƀing sat ƀai ƀơi anih gơñu dŏ dơ̆ng anŭn.
  13Dơ̱r hĭ bĕ abih bang ƀing gơñu hrŏm hơbĭt amăng ƀruih lŏn;
   pơñŭt hĭ bĕ ƀing gơñu amăng anih ƀing mơnuih djai dŏ.
  14Giŏng anŭn, Kâo pô yơh či tŭ ư kơ ih
   kơ tơlơi ih dưi pơklaih hĭ ih pô yơh.

  15“Lăng bĕ ƀơi kơbao ia anai,
   jing hlô Kâo pơjing laih ăt kar hăng Kâo pơjing laih ih mơ̆n
   laih anŭn ñu ƀơ̆ng rơ̆k kar hăng rơmô mơ̆n.
  16Anai nê, anih khơ̱ng kơiăng ñu jing kơtang,
   laih anŭn khul asar kian ñu jing kơtang biă mă yơh!
  17Aku ñu pơdơ̆ng đĭ khăng kar hăng kơyâo sar;
   khul arăt asar amăng pha tơkai ñu jing kơtang biă mă.
  18Khul tơlang ñu jing kar hăng đing ko̱ng prŏng,
   khul tơlang rơsŭ ñu jing kar hăng khul gai pơsơi yơh.
  19Ñu yơh jing hlô yom prŏng hloh amăng abih bang hlô mơnơ̆ng Kâo, jing Ơi Adai, hrih pơjing rai laih,
   samơ̆ Kâo, jing Pô hrih pơjing rai laih ñu, ăt jing Pô dưi hĭ kơ ñu mơ̆n.
  20Rơ̆k čă amăng khul bŏl čư̆ kơ khul hlô mơnơ̆ng kiăng kơ ƀơ̆ng,
   laih anŭn abih bang hlô mơnơ̆ng ngui ngor pơ anŭn.
  21Gah yŭ kơ khul bơnga krih yơh kơbao ia đih pun,
   pơdŏp hĭ ñu pô tŏng krah rơ̆k trang bo amăng khul rơ̆k ia.
  22Khul bơnga krih pơgang tơui kơ ñu;
   khul kơyâo ƀơi ha̱ng ia dŏ jum dar ñu.
  23Tơdang ia krong pơyơ̆ng đĭ, ñu ƀu huĭ hyưt ôh;
   ñu dŏ rơnŭk rơnua wơ̆t tơdah krong Yurdan păh pung klă̱ pơ amăng bah ñu.
  24Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơbum hĭ mơta ñu laih anŭn mă hĭ ñu.
   Laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi mă ñu hăng hơñuăl laih anŭn klâŏ hluh adŭng ñu.”