41

  1Koj xuas nuv ntses chob rub tau Leviathas los,
   lossis muab hlua khi tau nws tus nplaig lov?
  2Koj muab hlua chaws tau nws qhov ntswg,
   lossis muab nqe lauj nqe tau nws puab tsaig lov?
  3Nws yuav taij thov koj ntau lov?
   Nws yuav hais lus mos lus muag rau koj lov?
  4Nws yuav nrog koj sib cog lus
   es koj thiaj yuav nws ua koj tus qhev
   mus ib txhis lov?
  5Koj yuav nrog nws ua si yam li ib tug noog,
   lossis koj yuav muab hlua khi cab mus
   rau koj tej ntxhais hluas saib lov?
  6Tub luam yuav tuaj hais nqe yuav nws lov?
   Lawv yuav muab nws faib
   rau tej tub lag tub luam lov?
  7Koj xuas hmuv nkaug tau nws daim tawv,
   lossis xuas hmuv nkaug
   chob tau nws taubhau lov?
  8Cev tes ntsiab nws saib,
   xav txog qhov uas sib ntsuas zog
   mas koj yuav tsis rov qab ua dua.
  9Qhov uas yuav ntes nws yog vam do xwb.
   Thaum pom dheev nws
   neeg yuav poob siab nthav.
  10Tsis muaj leejtwg nyaum txaus
   uas kav zes nws.
   Mas leejtwg yuav sawv tiv tau kuv?
  11Leejtwg pub tau dabtsi rau kuv
   uas kuv yuav tsum pauj nws?
  Txhua yam uas nyob hauv qab ntuj no huvsi
   kuj yog kuv li.

  12“Kuv yuav tsis tseg qhov uas hais txog
   nws tej tes taw,
  thiab nws lub zog uas loj
   thiab nws lub cev uas zoo nkauj.
  13Leejtwg yuav laws tau
   nws daim tawv sab nraud?
  Leejtwg yuav nkaug tau to
   nws lub tsho hlau ob txheej?
  14Leejtwg yuav qheb tau nws lub puab tsaig
   uas muaj kaus hniav puag ncig
   txaus ntshai kawg?
  15Nws lub nrob qaum muaj tej phiaj hlau thaiv
   ua ib kab sab lo ntom nti
   yam li nias cim rau.
  16Tej nplai ntawd nyob tuab ntws,
   cua ntsawj twb nkag tsis tau rau hauv.
  17Tej nplai ntawd sib lo nkaus,
   ib nplai tshooj ib nplai, muab txav tsis tau li.
  18Nws txham mas muaj duab ci lam lug,
   nws lub qhov muag ci
   yam li tus duab ci thaum kaj ntug.
  19Tes tsau cig tawm hauv nws lub qhov ncauj los,
   txim taws tawm liab vog los.
  20Pa ncho tawm hauv nws lub qhov ntswg,
   yam nkaus li lub laujkaub
   uas npau saum cub tawg tauj deg.
  21Nws li pa rauv thee cig,
   nplaim taws tawm hauv nws lub qhov ncauj los.
  22Nws lub caj dab khov muaj zog heev,
   ntshai rwg rau ntawm nws xubntiag.
  23Nws tej tawv plab tuab npawv
   sib tais ob peb txheej,
   tawv nkawv txav tsis tau li.
  24Nws lub siab tawv yam li pob zeb,
   thiab tawv li txhib niag zeb.
  25Thaum nws tshwm plaws tuaj,
   tus uas muaj hwjchim kuj ntshai,
   thaum nws nplawm dej txaws txua
   lawv poob siab nthav.
  26Txawm yog hniav ntaj raug nws los tsis to,
   txawm yog hmuv nkaug hmuv laim
   thiab xub vos los tsis to li.
  27Nws saib hlau zoo yam li quav nyab,
   thiab tooj liab zoo yam li ntoo po.
  28Rab xub kuj raws tsis tau nws khiav,
   lub qe zeb uas fiav ntawm txoj hlua
   kuj zoo li quav nyab.
  29Rab qws ntaus kuj zoo li quav nyab xwb,
   nws thuam luag rab hmuv uas nkaug tuaj
   lub suab ya.
  30Nws lub qab plab ntse
   yam li tej txhais laujkaub tawg,
  nws nkag hauv cov av nplaum
   zoo li lub thob log luam qoob.
  31Nws ua rau dej hauv qab thu
   npau li lub laujkaub dej npau,
  nws ua rau hiavtxwv
   npau li lub hwj roj tsw qab.
  32Dej txaws dawb vog ib kab raws nws qab,
   ua rau luag xav hais tias
   dej hiavtxwv dawb hau.
  33Saum lub ntiajteb tsis muaj ib yam dabtsi
   zoo thooj li nws,
  nws yog tus uas tsim tau los
   tiamsis tsis paub ntshai dabtsi li.
  34Nws saib tsis taus txhua yam uas nyob siab,
   nws ua vajntxwv kav txhua yam
   uas khav ntxhias.”