42

Gióp Hối Lỗi

1Bấy giờ Gióp đáp lời và thưa với CHÚA:

2Con biết Ngài có thể làm mọi sự;
 Không điều chi có thể cản trở ý định của Ngài.
3Ngài hỏi, “Kẻ không hiểu biết nầy là ai mà dám làm che khuất ý định của Ta?”
 Thật vậy, con đã thốt ra những lời khi con chưa hiểu thấu;
 Có nhiều việc diệu kỳ quá đối với con mà con chẳng biết gì.
4Ngài phán, “Hãy nghe cho rõ, vì Ta sẽ nói;
 Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.”
5Trước đây tai con đã nghe nói về Ngài,
 Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài.
6Vì vậy con lấy làm gớm ghiếc chính con,
 Và con ăn năn trong tro bụi.

CHÚA Quở Trách Ba Bạn của Gióp

7Sau khi CHÚA phán những lời đó với Gióp, CHÚA phán với Ê-li-pha người Tê-man, “Ta giận ngươi và giận cả hai bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng về Ta, như tôi tớ Ta là Gióp đã nói. 8Vậy bây giờ hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực, rồi dẫn chúng đến gặp Gióp tôi tớ Ta, sau đó hãy dâng chúng làm của lễ thiêu cho các ngươi. Gióp tôi tớ Ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì Ta sẽ nhậm lời cầu nguyện của nó cho các ngươi, để Ta không phạt các ngươi đáng với tội dại dột của các ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói đúng về Ta, như tôi tớ Ta là Gióp đã nói.”
9Vậy Ê-li-pha người Tê-man, Binh-đát người Su-a, và Xô-pha người Na-a-mát làm theo những điều CHÚA đã truyền cho họ phải làm, và CHÚA nhậm lời cầu nguyện của Gióp cho họ.

CHÚA Thưởng cho Gióp Gấp Ðôi

10Sau khi Gióp đã cầu nguyện cho các bạn của ông, CHÚA tái lập vận mạng của ông. CHÚA ban cho Gióp gấp đôi những gì ông đã có trước kia. 11Sau đó, tất cả anh em của ông, tất cả chị em của ông, và tất cả những người ông quen biết trước kia đến thăm ông và ăn uống với ông tại nhà ông. Họ chia buồn và an ủi ông về những hoạn nạn CHÚA đã cho phép xảy đến với ông. Mỗi người tặng ông một số tiền và một chiếc nhẫn vàng. 12CHÚA ban phước cho Gióp trong những năm cuối của đời ông nhiều hơn lúc ông còn trai trẻ. Ông có mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò cày, và một ngàn lừa cái. 13Ông cũng có bảy con trai và ba con gái. 14Ông đặt tên cho con gái thứ nhất là Giê-mi-ma, tên con gái thứ hai là Kê-xi-a, và tên con gái thứ ba là Kê-ren Háp-púc. 15Trong khắp xứ thời đó không có thiếu nữ nào xinh đẹp như ba cô gái của Gióp. Cha các cô ấy chia gia tài cho họ giữa các anh em của họ. 16Sau việc đó, Gióp sống đến một trăm bốn mươi tuổi, nhìn thấy các con, các cháu, và các chắt chít cho đến thế hệ thứ tư. 17Sau đó Gióp qua đời, cao niên trường thọ, hưởng trọn phước hạnh của cuộc sống.