42

Gióp đáp lời Chúa

1Sau đó Gióp thưa với CHÚA:
  2“Tôi biết Ngài có thể làm mọi điều,
   không có chương trình nào của Ngài bị hư hỏng.
  3Ngài hỏi, ‘Người nầy là ai mà làm cho mục đích ta lu mờ bằng cách nói nhảm?’
   Thật vậy tôi đã nói những điều tôi không hiểu biết;
   Tôi nói đến những điều kỳ diệu quá không hiểu nổi.
  4Ngài nói, ‘Nghe đây, ta sẽ nói.
   Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cho ta.’
  5Trước đây tôi có nghe về Ngài,
   nhưng nay mắt tôi đã thấy Ngài.
  6Cho nên tôi lấy làm xấu hổ;
   Tôi sẽ thay đổi lòng và nếp sống,
   và ngồi trong tro bụi.”

CHÚA phục hồi lại sự giàu sang cho Gióp

7Sau khi CHÚA nói những lời ấy với Gióp thì Ngài bảo Ê-li-pha, người Thê-man, “Ta giận ngươi và hai bạn ngươi vì các ngươi không nói đúng về ta như Gióp, kẻ tôi tớ ta. 8Bây giờ hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực rồi đi đến Gióp, kẻ tôi tớ ta, để dâng của lễ thiêu cho các ngươi. Gióp, kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, ta sẽ nghe lời người và ta sẽ không trừng phạt sự dại dột của các ngươi. Các ngươi đã không nói đúng về ta như Gióp, kẻ tôi tớ ta.”
9Vậy Ê-li-pha, người Thê-man, Binh-đát, người Su-ha, và Xô-pha người Na-a-mát làm theo như CHÚA bảo. Ngài nghe lời cầu nguyện của Gióp.
10Sau khi Gióp cầu nguyện cho các bạn mình thì CHÚA ban phước cho ông trở lại. Ngài ban cho ông gấp đôi những điều ông có trước. 11Các anh chị em đến thăm Gióp cùng với những người biết ông trước đây, rồi cùng ăn chung với ông. Họ an ủi ông và làm vơi bớt nỗi khổ mà CHÚA mang đến cho ông. Mỗi người cho Gióp một miếng bạc và một cái vòng vàng.
12CHÚA ban phước cho chuỗi đời còn lại của Gióp nhiều hơn lúc đầu. Gióp có mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. 13Gióp cũng có bảy con trai và ba con gái. 14Ông đặt tên cô con gái đầu là Giê-mi-ma, cô thứ nhì là Kê-xia, và cô thứ ba là Kê-ren Háp-phúc. 15Toàn xứ không có thiếu nữ nào đẹp bằng các con gái của Gióp. Cha các cô cho các cô đó tài sản cũng như các anh mình.
16Sau đó, Gióp sống được một trăm bốn mươi năm. Ông nhìn thấy con, cháu, chắt, chít mình. 17Rồi Gióp qua đời; cao tuổi và sống lâu.