42

Yauj hais

1Mas Yauj teb Yawmsaub tias,
  2“Kuv paub tias koj ua tau txhua yam,
   thiab tej uas koj xav tseg lawd
   tsis muaj ib qhov yuav ua tsis tiav.
  3Koj hais tias, ‘Leejtwg tsis paub qabhau
   es muab tej uas kuv npaj tseg lawd zais?’
  Kuv thiaj hais txog tej uas kuv tsis nkag siab,
   yog tej phimhwj uas kuv tsis paub.
  4Koj hais tias, ‘Mloog maj, kuv yuav hais,
   kuv yuav nug koj, koj yuav qhia kuv.’
  5Kuv lub qhov ntsej txeev hnov txog koj,
   tiamsis nimno kuv lub qhov muag
   pom kiag koj ntag.
  6Vim li no kuv thiaj ntxub kuv tus kheej,
   thiab kuv nyob hauv tej hmoov av
   thiab tej pluav tshauv ntxeev dua siab.”

Xaus lus

7Thaum Yawmsaub hais tej lus no rau Yauj tag lawm, Yawmsaub hais rau Elifa uas yog neeg Themas tias, “Kuv npau taws rau koj thiab koj ob tug kwvluag, rau qhov thaum nej hais txog kuv nej hais tsis raug raws li kuv tus qhev Yauj hais. 8Vim li no nej cia li coj xya tus txiv nyuj thiab xya tus txiv yaj mus cuag kuv tus qhev Yauj, thiab muab ua kevcai hlawv xyeem ua nej li feem, mas kuv tus qhev Yauj yuav thov kuv pab nej. Kuv yuav txais nws tej lus thov kuv thiaj tsis rau txim rau nej raws li nej txojkev ruam, rau qhov nej hais txog kuv nej hais tsis raug li kuv tus qhev Yauj hais.”
9Mas Elifa uas yog neeg Themas thiab Npida uas yog neeg Su‑a thiab Xaufa uas yog neeg Na‑ama thiaj mus ua raws li Yawmsaub hais, mas Yawmsaub thiaj txais Yauj tej lus thov.
10Thaum Yauj thov Yawmsaub pab nws cov kwvluag tag lawm, Yawmsaub pub Yauj rov tau lub neej zoo. Yawmsaub pub Yauj muaj ntau dua qub ob npaug. 11Mas nws tej kwvtij nkauj muam thiab txhua tus uas paub nws los lawd kuj tuaj cuag nws thiab nrog nws noj mov hauv nws lub tsev. Mas lawv mob siab nws thiab nplij nws txog tej xwm txheej phem huvsi uas Yawmsaub coj los raug nws. Thiab txhua tus ib leeg pub ib daim nyiaj thiab ib leeg pub ib lub nplhaib kub rau nws. 12Yawmsaub foom koob hmoov rau Yauj lub neej yav kawg ntau dua li yav tag los. Mas nws muaj ib vam plaub txhiab tus yaj, rau txhiab tus ntxhuav, ib txhiab nkawm txiv nyuj, thiab ib txhiab tus maum nees luav. 13Nws muaj xya tus tub thiab peb tug ntxhais. 14Nws hu thawj tug ntxhais ua Yemima, thiab hu tus ob ua Khexiya, thiab hu tus peb ua Kheleehapu. 15Tag nrho lub tebchaws ntawd tsis muaj ib tug pojniam twg yuav zoo nkauj cuag li Yauj cov ntxhais. Lawv txiv muab qub txeeg qub teg faib rau lawv ib yam li faib rau cov nus. 16Dhau ntawd los Yauj tseem muaj txojsia nyob tau ib puas plaub caug xyoo ntxiv, mas nws pom nws tej tub thiab tej xeeb leej xeeb ntxwv plaub tiam neeg. 17Yauj tuag rau thaum hnub nyoog nchav thiab laus heev lawm.