42

1Yauj teb tus TSWV hais tias:
  2“Tus TSWV, kuv paub hais tias koj yog
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus;
  koj xav ua dabtsi, koj yeej ua tau huv tibsi.
  3Koj nug hais tias ua li cas kuv thiaj
   muaj siab tawv nrog koj sib cav;
  kuv yog neeg ruam, kuv hais txog tej
   uas kuv tsis totaub,
  thiab tej yam xav tsis thoob uas kuv
   tsis tau paub dua li xwb.
  4Koj kom kuv mloog koj hais thiab teb koj tej lus.
  5Yav tas los kuv tsuas paub raws li
   luag qhia kuv xwb,
  tiamsis nimno kuv qhovmuag pom koj lawm tiag.
  6Yog li ntawd kuv txajmuag kawg
   nkaus rau tej lus uas kuv hais,
  kuv thiaj mus zaum ntawm cub tshau thiab
  hauv av ris siab hlo tsis ua ntxiv li lawm.”

Xaus Lus

7Tom qab uas tus TSWV hais rau Yauj tas lawm, tus TSWV hais rau Elifas hais tias, “Kuv chim heev rau koj thiab koj ob tug phoojywg, rau qhov thaum nej piav txog kuv zaj, nej hais tsis tseeb raws li Yauj uas yog kuv tus tub txib hais. 8Nimno nej cia li mus ntes xya tus heev nyuj thiab xya tus laug yaj tuaj rau Yauj tua hlawv fij daws nej lub txim. Yauj yuav thov kuv zam txim rau nej, kuv yuav teb Yauj tej lus thov, thiab kuv yuav tsis rau txim rau nej raws li nej tau ua txhaum lawm. Thaum nej piav txog kuv zaj, nej tsis hais lus tseeb raws li Yauj hais.”
9Ces Elifas, Npiledas thiab Xaufas txawm ua raws li tus TSWV hais, thiab tus TSWV teb Yauj tej lus thov.
10Tom qab Yauj thov Vajtswv rau nws peb tug phoojywg tas, tus TSWV tau foom koob hmoov rau Yauj rov tau zoo neej dua thiab pub Yauj muaj txhua yam li qub thiab ib npaug ntxiv. 11Yauj cov kwvtij, cov nkauj muam thiab tej phoojywg thaum ub tuaj xyuas Yauj thiab nrog Yauj noj haus hauv nws tsev. Lawv nplig Yauj siab thiab txhawb nws zog txog tej kev txomnyem uas tus TSWV tso los rau Yauj. Lawv sawvdaws muab nyiaj thiab ib leeg muab ib nti nplhaib kub rau Yauj.
12Tus TSWV foom koob hmoov rau Yauj lub neej zoo heev dua thaum chiv thawj. Yauj muaj kaum plaub txhiab tus yaj, rau txhiab tus ntxhuav, ob txhiab tus nyuj thiab ib txhiab tus neesluav. 13Yauj muaj xya leej tub thiab peb leeg ntxhais. 14Yauj muab tus ntxhais hlob tis npe hu ua Yemimas, tus ntxhais nrab hu ua Kexiyas thiab tus ntxhais ntxawm hu ua Keles Hapus. 15Tej pojniam uas nyob hauv ntiajteb no tsis muaj ib tug zoo nkauj npaum li Yauj cov ntxhais. Yauj faib nws tej qubtxeeg qubteg rau nws cov ntxhais ib yam li faib rau nws cov tub.
16Tom qab ntawd Yauj ua neej nyob tau ib puas plaub caug xyoo ntxiv, nws pom nws cov tub cov ntxhais tej xeebntxwv huv tibsi. 17Ces thaum Yauj laus heev lawm nws mam li tuag.