42

Yôb

1Giŏng anŭn, Yôb laĭ glaĭ kơ Yahweh tui anai:
  2“Kâo thâo Ih dưi ngă abih bang tơlơi;
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơgăn hĭ Ih mơ̆ng tơlơi bruă Ih kiăng kơ ngă.
  3Ih laĭ tui anai, ‘Yôb, ih ƀu hơmâo tơlơi dưi kiăng kơ tơña hơget tơlơi Kâo hơmâo khưp ngă laih kiăng kơ ngă, hăng tơlơi pơhiăp khul boh hiăp ƀu hơmâo tơlơi pơmĭn ôh.’
  Sĭt yơh kâo pơhiăp laih khul tơlơi kâo ƀu thâo hluh,
   jing khul tơlơi hiam rô̆ biă mă kơ kâo kiăng kơ thâo.

  4“Ih laĭ laih hăng kâo tui anai, ‘Ră anai hơmư̆ bĕ laih anŭn Kâo či pơhiăp;
   Kâo či tơña ih laih anŭn ih či laĭ glaĭ kơ Kâo.’
  5Hlâo adih kâo kơnơ̆ng hơmâo hơmư̆ laih arăng ră ruai kơ tơlơi Ih
   samơ̆ ră anai kâo hơmâo ƀuh laih Ih biă mă yơh.
  6Hơnŭn yơh kâo hơƀak drak kơ kâo pô
   laih anŭn pơrơđah kơ tơlơi kâo kơhma̱l hăng tơlơi pruai ƀruih lŏn hơbâo tơpur ƀơi kâo pô yơh.”

Tơlơi Klah Čŭn

7Tơdơi kơ Yahweh hơmâo pơhiăp laih khul tơlơi anŭn hăng Yôb, Ñu laĭ kơ Eliphaz, jing pô rai mơ̆ng tring Têman, tui anai, “Kâo hil kơ ih wơ̆t hăng dua čô gơyut ih, Bildad hăng Zôphar, yuakơ ƀing gih ƀu hơmâo pơhiăp djơ̆ tơpă ôh kơ tơlơi Kâo kar hăng ding kơna Kâo Yôb pơhiăp laih. 8Tui anŭn yơh ră anai, mă bĕ tơjuh drơi rơmô tơno prŏng laih anŭn tơjuh drơi triu tơno prŏng, nao bĕ pơ ding kơna Kâo Yôb laih anŭn pơyơr đĭ gơnam pơyơr čuh kơ Kâo pơala brơi kơ gih pô. Ding kơna Yôb yơh či iâu laĭ brơi kơ ƀing gih laih anŭn Kâo či laĭ glaĭ kơ tơlơi ñu iâu laĭ, laih anŭn Kâo ƀu či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih tui hăng tơlơi ƀing gih năng lăp tŭ ôh. Ƀing gih ƀu hơmâo pơhiăp brơi kơ Kâo tơlơi djơ̆ kar hăng ding kơna Kâo Yôb pơhiăp ôh.” 9Tui anŭn, Eliphaz jing pô mơ̆ng tring Têman, Bildad jing pô mơ̆ng plei pơnăng Suh laih anŭn Zôphar jing pô mơ̆ng plei pơnăng Naamat, ngă tui tơlơi Yahweh pơtă laih kơ ƀing gơñu, laih anŭn Yahweh laĭ glaĭ kơ tơlơi Yôb iâu laĭ yơh.
10Tơdơi kơ Yôb hơmâo iâu laĭ brơi laih kơ ƀing gơyut ñu, Yahweh brơi kơ ñu đĭ kơyar glaĭ dơ̆ng. Ñu brơi kơ gơ̆ hơmâo dua wơ̆t lu hloh kơ tơlơi ñu hơmâo hlâo adih. 11Abih bang ƀing ayŏng adơi amai adơi ñu laih anŭn abih bang ƀing hlơi thâo krăn ñu, rai ƀơ̆ng huă hrŏm hăng ñu ƀơi sang ñu. Ƀing gơñu pơjuh alum ñu laih anŭn djru ñu găn abih bang tơlơi tơnap tap Yahweh hơmâo ba rai laih ƀơi ñu. Giŏng anŭn, rĭm čô pha brơi kơ ñu sa prăk amrăk laih anŭn sa rơbưn mah yơh.
12Yahweh bơni hiam kơ Yôb tơdơi tơdang ñu tha anŭn jing lu hloh kơ hlâo adih dơ̆ng. Ñu hơmâo pluh-rơbâo drơi triu, năm-rơbâo drơi aseh samô, sa-rơbâo pe̱r drơi rơmô laih anŭn sa-rơbâo drơi aseh glai yơh. 13Laih anŭn ñu ăt hơmâo tơjuh čô ană đah rơkơi laih anŭn klâo čô ană đah kơmơi. 14Ană đah kơmơi blung hlâo ñu pơanăn HʼYemimah, pô tal dua jing HʼKeziah laih anŭn pô tal klâo jing HʼKeren-Hapuk. 15Ƀu hơmâo ană đah kơmơi pă ôh amăng anih lŏn anŭn hiam rô̆ kar hăng ƀing ană đah kơmơi Yôb laih anŭn ama gơñu pha brơi kơ ƀing gơñu kŏng ngăn ñu hrŏm hăng ƀing ayŏng adơi gơñu mơ̆n.
16Tơdơi kơ Yôb tŭ laih tơlơi tơnap tap anŭn, ñu hơdip sa-rơtuh pă̱pluh thŭn dơ̆ng. Ñu ƀuh ƀing ană bă, ƀing tơčô tơčĕ ñu truh kơ rơnŭk tal pă̱. 17Giŏng anŭn, ñu tơĭ pran tơdang ñu tha rơma biă mă yơh.