4

Elifa hais

1Mas Elifa uas yog neeg Themas teb tias,
  2“Yog leejtwg muaj siab tuab hais rau koj,
   koj yuav tu siab tsis tu?
  Txawm li ntawd
   los leejtwg yuav tswj tau tsis hais?
  3Saib maj, koj twb qhuab qhia neeg
   coob kawg li lawm,
  thiab koj twb txhawb tus uas
   txhais tes tsaug leeg muaj zog tuaj.
  4Koj tej lus hwj tau tus uas tabtom dawm ntog,
   thiab koj ua rau lub hauv caug
   uas tsaug leeg nyob ruaj.
  5Tiamsis nimno los txog koj lawm
   thiab koj kuj poob siab,
  kev txom nyem los raug koj,
   koj kuj nyuaj siab kawg.
  6Qhov uas koj hwm thiab paub ntshai Vajtswv
   yog koj kev tso siab los tsis yog?
  Thiab qhov uas koj xyaum zoo kawg nkaus
   yog koj kev vam los tsis yog?

  7“Sim xav saib, tus uas tsis txhaum
   txeev puam tsuaj lov?
  Lossis tus uas ncaj ncees
   raug muab txiav pov tseg lov?
  8Raws li kuv pom, cov uas laij txojkev ua txhaum
   thiab tseb txojkev ceeblaj kuj tau sau li ntawd.
  9Vajtswv tej pa ua rau lawv puam tsuaj,
   thiab nws txojkev chim tshuab
   ua kom lawv tu noob nrho.
  10Tus tsov ntxhuav lub suab nyooj
   thiab lub suab nyaum kuj ploj lawm,
  thiab tus thav tsov ntxhuav kaus hniav
   kuj lov tag lawm.
  11Tus tsov ntxhuav uas muaj zog
   puam tsuaj vim tom tsis tau nqaij noj,
  thiab tus maum tsov ntxhuav
   tej menyuam khiav ua sab ua sua.

  12“Muaj ib lo lus hais twjywm tuaj txog kuv,
   kuv lub qhov ntsej tau hnov
   lub suab sib ntxhi lo lus ntawd.
  13Tej npau suav uas kuv pom hmo ntuj
   rau thaum neeg tsaug zog ceev,
  14mas txojkev ntshai thiab txojkev tshee
   los raug kuv, ua rau kuv tej pob txha
   tshee dua rhe.
  15Muaj ib nthwv cua tuaj ntxiag rau kuv lub plhu,
   ua rau kuv tej plaub ib ce xob tag.
  16Nthwv cua ntawd tus lawm,
   tiamsis kuv xam tsis pom xyov zoo li cas.
  Muaj ib yam nyob ntawm kuv qhov muag.
   Txhua yam nyob ntsiag to
   kuv mam li hnov ib lub suab hais tias,
  17‘Neeg uas txawj tuag ua tau ncaj ncees
   rau ntawm Vajtswv lub xubntiag lov?
  Neeg yuav dawb huv tau
   rau ntawm tus uas tsim nws lub xubntiag lov?
  18Txawm yog nws cov tub qhe
   los nws twb tsis tso siab rau,
  nws cov tubtxib saum ntuj
   los nws tseem suav tias lawv muaj kev txhaum.
  19Cov uas lub cev yog av
   nws yimhuab suav tias txhaum heev dua,
  yog cov uas tiag taw rau hauv tej hmoov av,
   yog cov uas raug zuaj yam li tus kab npauj.
  20Thaum hnub tawm mus txog hnub poob xwb
   lawv puam tsuaj tag,
  lawv ploj mus ib txhis
   tsis muaj leejtwg quav ntsej.
  21Yog txoj hlua rub tsev ntaub raug muab rho lawm,
   lawv yuav tsis tuag lov?
   Yeej yog lawv tsis muaj tswvyim.’