4

Cov Lus Sib Tham Ntu Ib

(4.1–14.22)

Elifas

1-2Tom qab ntawd Elifas uas yog neeg Temas hais
   rau Yauj hais tias:
  “Yog kuv hais ob peb lo lus koj puas chim?
  Kuv npo tsis tau kuv tej lus lawm.
  
  3Koj twb ntuas tej neeg ntau leej los lawm,
  thiab txhawb cov neeg uas qaug zog kom muaj zog tuaj.
  4Thaum muaj neeg qaug zog thiab
   dawm ntog lawm, koj tej lus txhawb tau lawv lub zog.
  5Nimno kev txomnyem los raug koj lawm,
  koj yuav tsis muaj zog tiv taus tej kev txomnyem ntawd.
  6Koj hwm Vajtswv thiab ua koj lub
   neej zoo tsis muaj leejtwg thuam tau;
  tsimnyog koj muab siab npuab thiab cia siab rau tus TSWV.
  7Koj ua tib zoo xav saib tej neeg ncaj
   ncees yeej tsis muaj ib tug raug kev puastsuaj li.
  8Raws li kuv pom mas tej neeg uas ua kev txhaum,
  thiab ua kev phem kev qias yeej yuav
   tau sau tej uas lawv ua ntawd.
  9Vajtswv txojkev chim ua rau lawv raug kev puastsuaj
  ib yam li nthwv cua daj cua dub los
   nplawm lawv tej vajtse vau tas.
  10Cov neeg siab phem nthe nrov ib
   yam li tsov ntxhuav nyooj,
  tiamsis Vajtswv kaw lawv qhovncauj
   thiab tsoo lawv tej hniav lov.
  11Lawv yuav tuag ib yam li tej tsov
   ntxhuav tuag tshaib uas tom tsis tau tsiaj noj,
  thiab lawv tej menyuam yuav khiav ua sab ua sua tas.

  12“Muaj ib lub suab hais rau kuv;
   lub suab ntawd hais yau heev kuv twb yuav luag tsis hnov.
  13Lub suab ntawd zoo li yam li zaj npau suav phem
  uas ua rau kuv tsim dheev nruab dabntub los.
  14Kuv ntshai ua ibce tshee hnyo;
   thiab ua rau kuv lub cev tshee laim dais.
  15Muaj ib nthwv cua ntsawj ntxias zias rau kuv lub plhu,
  ua rau kuv poob siab nthav ibce xob tagnrho.
  16Kuv pom ib yam sawv ntawm kuv hauv ntej;
   kuv tsa qhovmuag ntsia,
  tiamsis kuv tsis paub hais tias yog dabtsi.
  Kuv txawm hnov ib lub suab hais
   ntawm qhov chaw uas ntsiag to tuaj hais tias,
  17‘Puas muaj ib tug neeg ncaj ncees tshaj Vajtswv?
  Lossis puas muaj ib tug neeg
   dawbhuv tshaj tus TSWV uas Tsim nws?
  18Vajtswv tsis ntseeg nws cov timtswv saum ntuj siab;
  txawm yog nws cov timtswv los ua txhaum thiab.
  19Koj puas xav hais tias Vajtswv yuav
   cia siab rau tus uas nws muab av nplaum puab?
  Tej uas nws muab av puab ntawd tsis ruaj tsis khov
  ib yam li tus kab npauj uas luag
   muab zuaj ces yuav mos tas?
  20Thaum sawv ntxov tej neeg tseem ua neej nyob,
  tiamsis thaum tsis tau tsaus ntuj
   lawv twb tuag lawm, tsis muaj leejtwg paub.
  21Luag yuav txeeb txhua tsav yam uas
   lawv muaj mus tas;
  thaum lawv tseem tsis tau muaj kev
   txawj ntse lawv twb tuag lawm.’