4

Da'yietv Kang Naaic Daapc Nyei Waac

(Yopv 4:1-14:22)

E^li^fatv Gorngv Da'yietv Nzunc Waac

Yopv Oix Zuqc Maaih Lamh Hnamv

1Temaan Mienh, E^li^fatv, ziouc dau,
  2“Se gorngv mienh caux meih gorngv joux waac, meih diev duqv nyei fai?
   Mv baac haaix dauh haih nyienz jienv maiv gorngv?
  3Hnamv mangc gaax meih ganh njaaux mienh camv,
   yaac tengx mau nyei buoz henv jiez daaih.
  4Meih nyei waac baav jienv ndiqv zuqc ndorpc nyei mienh,
   meih yaac tengx mau nyei cingh mborqc henv jiez daaih.
  5Mv baac ih zanc zeqc naanc taux meih, meih ziouc maiv maaih noic,
   zeqc naanc zuqc meih, meih ziouc hnyouv mau aqv.
  6Meih taaih Tin-Hungh ziouc bun meih maaih lamh kaux maiv zeiz?
   Meih zoux nyei sic maiv maaih dorngx nqemh,
   ziouc bun meih maaih lamh hnamv maiv zeiz?

Tin-Hungh Maiv Bun Kuv Mienh Zuqc Siouc Kouv

  7“Hnamv mangc gaax! Maiv zoux dorngc nyei mienh maaih haaix dauh zuqc mietc jiex nyei fai?
   Maaih haaix dauh hnyouv zingx nyei mienh zuqc pai guangc?
  8Yie buatc jiex, zoux orqv
   haaz waaic sic nyei nyim nyei mienh,
   ziouc hnangv wuov nor siou.
  9Tin-Hungh biomv qiex bun ninh mbuo zuqc mietc,
   ninh nyei ga'qiex baetv cuotv bun ninh mbuo zutc nzengc.
  10Sienh heuc nyei qiex caux sienh ciouv nyei qiex sekv,
   sienh lunx nyei nyaah zuqc nauv.
  11Sienh henv maiv maaih ga'naaiv zorqv nyanc ziouc daic mi'aqv.
   Sienh nyeiz nyei dorn yaac zuqc nzaanx nzengc.

E^li^fatv Buatc Laauc Yaangh Nyei Sic

  12“Maaih joux waac sekv-sekv nyei taux yie,
   yie nyei m'normh haiz naaiv deix waac-sapv,
  13doix yie lungh muonz zanc m'njormh ndo nyei ziangh hoc,
   mbeix mbeix maiv benx, hnamv naaiv hnamv wuov,
  14haeqv yie gamh nziex, sin zinx,
   bun yie ziangh sin nyanh nyanh nyei.
  15Maaih gorng nziaaux zuqc yie nyei hmien,
   yie nyei sin-biei jiez nzengc.
  16Nziaaux dingh yaac maaih nyungc yiem wuov,
   mv baac yie mangc maiv cuotv ninh nyei fangx zeiv.
  Yie nyei m'zing buatc nyungc ga'naaiv nyei fangx,
   sekv nzieqc nyei. Nqa'haav yie haiz qiex gorngv,
  17‘Baamh mienh haih yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien baengh fim nyei fai?
   Baamh mienh haih yiem Zeix Ninh Daaih Wuov Dauh nyei nza'hmien cing-nzengc nyei fai?
  18Tin-Hungh zungv maiv bungx hnyouv ninh nyei bou,
   yaac gox ninh nyei fin-mienh zoux dorngc,
  19hnangv naaic ninh gauh maiv bungx hnyouv
   longc nie zoux daaih nyei baamh mienh,
   se maaih nie-mbung zoux gorn-ndoqv
   yaac haih zuqc mietc hnangv baeqc yieqc.
  20Yiem lungh ndorm taux lungh hmuangx mbu'ndongx ninh mbuo zuqc mietc,
   yietc liuz maiv maaih haaix dauh liuc leiz.
  21Se gorngv yiem ninh mbuo nyei ndopv-liuh gu'nyuoz nyei hlaang zuqc baeng cuotv,
   ninh mbuo ziouc maiv daic
   yaac maiv maaih cong-mengh fai?’