5

  1Cia li tsa suab hu nimno.
   Muaj leejtwg yuav teb koj?
   Koj yuav tig mus cuag tus timtswv twg?
  2Txojkev chim siab yuav tua tus uas ruam,
   txojkev sib khib yuav tua tus uas tsis thoob tsib.
  3Kuv txeev pom tus ruam ntsia cag tob,
   tiamsis tamsim ntawd
   kuv tsawm foom nws lub chaw nyob.
  4Nws tej tub nyob deb lub chaw tso siab plhuav,
   lawv raug quab yuam
  ntawm rooj loog uas tu plaub,
   tsis muaj leejtwg cawm lawv dim.
  5Tej uas tus ruam hlais
   mas cov neeg tshaib muab noj lawm,
  txawm yog tej uas tuaj hauv cov pos
   los lawv muab rho mus lawm,
  thiab cov neeg nqhis dej
   raws nws tej nyiaj txiag ua txog siav qhe.
  6Txojkev txom nyem nyuaj siab
   tsis yog tawm hauv hmoov av los,
  thiab txojkev ceeblaj
   tsis yog ua kaus tawm hauv av tuaj.
  7Neeg yug los yeej yuav raug kev ceeblaj,
   yam li lub txim taws uas yeej ya rau saud.

  8“Kuv tus kheej mas kuv yuav nrhiav Vajtswv,
   thiab muab kuv tej teeb meem tso rau Vajtswv,
  9nws yog tus uas ua tej haujlwm loj uas paub tsis tag,
   thiab ua tej txujci phimhwj uas suav tsis txheeb.
  10Nws pub nag los rau saum lub ntiajteb,
   thiab tso dej los rau saum tej liaj teb.
  11Nws muab cov neeg qes
   tsa rau saum lub chaw siab,
  thiab muab cov neeg quaj ntsuag
   tsa rau saum lub chaw tso siab plhuav.
  12Nws tav cov neeg ntse tej tswvyim phem,
   kom lawv txhais tes ua tsis tau dabtsi kom tiav.
  13Nws siv cov neeg muaj
   tswvyim txojkev ntse rov ntes lawv,
  thiab ua rau cov neeg siab nkhaus
   tej tswvyim ploj ntais sai kawg.
  14Lawv ntsib txojkev tsaus ntuj nti
   rau thaum nruab hnub,
  thiab thaum tav su
   los lawv xuas ib yam li hmo ntuj.
  15Vajtswv cawm cov neeg pluag
   dim lub qhov ncauj hniav ntaj,
  thiab cawm cov uas txom nyem
   dim hauv cov uas muaj zog txhais tes.
  16Cov pluag thiaj li muaj vam,
   thiab txojkev tu plaub tsis ncaj
   kaw nws lub qhov ncauj.

  17“Saib maj, tus neeg twg uas
   Vajtswv ntuas kuj tau koob hmoov,
  yog li no tsis txhob saib tsis taus
   qhov uas tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
   nplawm qhuab qhia.
  18Nws ua kom mob,
   tiamsis nws yuav qhwv lub qhov txhab.
   Nws nplawm tiamsis nws txhais tes yuav kho.
  19Nws yuav cawm koj dim
   hauv rau yam kev ceeblaj,
  hauv xya yam yuav tsis muaj
   xwm txheej phem los raug koj.
  20Thaum muaj kev tshaib nqhis
   nws yuav txhiv koj dim hauv txojkev tuag,
  thaum ua rog nws yuav cawm koj
   dim hniav ntaj hniav riam.
  21Yuav muab koj zais ntawm tus nplaig
   uas xyav tsis zoo,
  thiab koj yuav tsis ntshai
   thaum kev puam tsuaj los txog.
  22Koj yuav luag txojkev puam tsuaj
   thiab txojkev tshaib nqhis,
  thiab koj yuav tsis ntshai
   tej tsiaj qus hauv lub ntiajteb.
  23Koj yuav nrog tej pob zeb hauv daim teb
   sib raug zoo,
   thiab tej tsiaj qus yuav nrog koj nyob zoo zoo.
  24Koj yuav paub tias koj lub tsev ntaub
   nyob tso siab plhuav,
  koj tshuaj saib koj lub nkuaj yaj
   yuav tsis ploj ib tug li.
  25Koj yuav paub tias koj caj ces yuav coob kawg,
   thiab koj tej tub ki yuav zoo yam nkaus li
   tej nroj tsuag hauv ntiajteb.
  26Koj yuav los rau hauv koj lub qhov ntxa
   rau thaum koj laus heev lawm,
  yam li tej tes qoob uas coj los rau hauv tshav
   ntaus qoob raws li lub caij lub nyoog.
  27Tej no yog tej uas peb tau
   tshuaj saib los, muaj tseeb.
  Cia li mloog thiab kawm paub
   thiaj muaj qabhau rau koj.”