6

Yauj teb

1Mas Yauj teb tias,
  2“Au, kuv xav muab kuv tej kev ntxhov siab luj,
   thiab muab kuv tej kev txom nyem huvsi
   tso rau saum rab teev.
  3Mas yuav hnyav dua tej xuab zeb hauv hiavtxwv,
   vim li no kuv tej lus thiaj tawm ua kub lug.
  4Vim tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   rab xub chob kuv,
  kuv tus plig haus tej kua xub tshuaj,
   txojkev ntshai uas tuaj ntawm Vajtswv
   npaj txhij tuaj tawm tsam kuv.
  5Nees luav qus yuav quaj
   rau thaum nws muaj zaub noj lov?
  Txiv nyuj yuav nqov
   rau saum nws pawg zaub lov?
  6Yuav noj zaub tsuag tsis rau ntsev tau lov?
   Thiab txiv thwj ywg cov kua mis qab li cas?
  7Tej yam ntawd kuv lub siab tsis xav kov kiag li,
   txhua yam zaub mov ntawd kuv dhuav tag.

  8“Au, kuv xav tau raws li kuv thov,
   thiab xav kom Vajtswv pub
   raws li uas kuv lub siab ntshaw.
  9thiab xav tias Vajtswv txaus siab muab kuv zuaj,
   thiab tsis txhob nkaum tes rau
   qhov uas muab kuv txiav pov tseg.
  10Qhov no yuav nplij tau kuv lub siab,
   txawm yog kuv mob tsis tu li
   los kuv yuav zoo siab kawg,
  rau qhov kuv tsis tau kwv tawv
   tus uas Dawb huv tej lus.
  11Kuv muaj zog li cas es kuv yuav tsum tos?
   Thiab kuv qhov kawg yog dabtsi
   es kuv yuav tsum ua siab ntev thev?
  12Kuv lub zog zoo li tej pob zeb lov,
   kuv tej nqaij yog nqaij tooj liab lov?
  13Kuv tus kheej pab tsis tau kuv,
   txhua txojkev pab khiav ntawm kuv lawm.

  14“Leejtwg tav txojkev hlub ntawm tus kwvluag,f
   kuj yog tso qhov uas hwm thiab ntshai
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkause tseg.
  15Kuv cov kwvtij pheej ntxeev ntxias
   yam li lub hav dej,
   yam li lub hav dej uas qhuav zuj zus,
  16uas tsaus nti vim yog dej nkoog khov
   thiab tej daus xib daus npu npog txheej saud.
  17Thaum tshav ntuj kub kuj yaj tag,
   thaum tshav ntuj kub heev
   kuj ploj tag ntawm lub chaw lawm.
  18Cov tub lag tub luam uas taug kev
   kuj tig lug ntawm lawv txojkev,
  lawv mus rau tej ntuj nrag teb do
   thiab puam tsuaj tag.
  19Cov neeg uas taug kev
   ntawm Thema tuaj nrhiav,
  cov tub lag tub luam uas taug kev
   ntawm lub moos Senpa muaj chaw vam.
  20Lawv plam vim yog lawv vam ntsoov,
   lawv tuaj txog qhov ntawd
   mas lawv nyuaj siab heev.
  21Nimno nej zoo ib yam li ntawd rau kuv,
   nej pom kuv tej kev txom nyem mas nej ntshai.
  22Kuv puas tau hais tias,
   ‘Thov pub mentsis tshav ntuj rau kuv,’
  lossis ‘Thov nej li nyiaj rau kuv
   coj mus xiab luag,’
  23lossis ‘Thov cawm kuv dim
   hauv yeeb ncuab txhais tes,’
  lossis ‘Thov txhiv kuv dim
   hauv tus uas quab yuam kuv txhais tes,’ lov?

  24“Qhia kuv maj, kuv thiaj nyob twjywm,
   thov qhia rau kuv to taub kuv ua txhaum qhov twg.
  25Lo lus hais ncaj muaj hwjchim heev,
   tiamsis nej lo lus ntuas yog ntuas dabtsi?
  26Nej xav tias nej qhuab ntuas kuv tej lus
   thiab saib tus uas tsis muaj chaw vam tej lus
   zoo li cua xwb lov?
  27Nej yeej yuav rho ntawv
   thiaj tau tus menyuam ntsuag uas tsis muaj txiv,
  thiab yuav muab nej tus kwvluag
   ntaus nqe muag los sav.

  28“Nimno thov nej tsa muag ntsia kuv,
   rau qhov tsis yog kuv tab meeg dag nej.
  29Thov nej xav dua tshiab tsis txhob ua tsis ncaj.
   Thov ntxeev dua siab, kuv tseem ua raug cai.
  30Kuv tus nplaig hais ib yam dabtsi tsis ncaj lov?
   Kuv tus nplaig tsis txawj sim paub
   kev txom nyem lov?