7

  1Neeg tsis ua haujlwm khwv khwv
   hauv ntiajteb no lov?
  Thiab lawv lub neej zoo tsis thooj li
   cov uas ua zog lov?
  2Ib yam li tus qhev tos nrhw duab tsaus ntuj,
   thiab yam li tus tub zog uas tos rawv cov nqe zog,
  3ib yam li ntawd kuv li feem
   yog nyob ntau lub hli qhuav qhawv,
  thiab tej uas faib rau kuv
   yog hmo ntuj raug kev txhawj xeeb ntxhov siab.
  4Thaum kuv pw kuv hais tias,
   ‘Thaum twg kuv li sawv?’
  Tiamsis hmo ntuj kuj ntev,
   kuv ntxeev mus ntxeev los txog kaj ntug.
  5Kuv tej nqaij muaj kas lwj thiab lo hmoov av,
   kuv daim tawv tu pleb pluav
   thiab rov ua kua paug.
  6Kuv lub hnub nyoog sai dhau tus nqos
   uas tabtom ntos ntaub,
   mas thaum kawg kuj tsis muaj chaw vam.

  7“Vajtswv, thov nco tias kuv txojsia
   tsuas ntev li ua ib pas cua xwb,
  kuv lub qhov muag yuav tsis pom
   qhov zoo dua li lawm.
  8Tus uas lub qhov muag pom kuv
   yuav tsis pom kuv dua li lawm,
  thaum koj lub qhov muag
   saib ntsoov kuv los twb dua kuv lawm.
  9Tej huab yaj xam tag li cas,
   tus uas mus rau hauv tub tuag
   teb yeej tsis rov los ib yam li ntawd.
  10Nws tsis rov mus rau hauv
   nws lub tsev dua li lawm,
  thiab nws lub chaw nyob
   los tsis paub nws li lawm.

  11“Vim li no kuv thiaj tsis tswj
   kuv lub qhov ncauj,
  kuv tus ntsuj plig txom nyem lwj siab kuv thiaj hais,
   iab kuv lub siab kawg kuv thiaj yws.
  12Kuv yog hiavtxwv lossis yog ib tug zaj
   koj thiaj zov kuv lov?
  13Thaum kuv hais tias,
   ‘Kuv lub txaj yuav nplij kuv lub siab,
  kuv lub chaw pw yuav pab kuv
   txojkev txom nyem kom yau zuj zus,’
  14los koj ua rau kuv ua npau suav ntshai heev,
   thiab ua rau kuv ua yog toog ua rau kuv ntshai,
  15kuv thiaj xaiv qhov uas raug zawm caj dab tuag,
   zoo dua li tshuav tej pob txha no.
  16Kuv ntxub kuv txojsia lawm,
   kuv tsis xav nyob mus ib txhis.
  Thov tso cia kuv nyob kuv ib leeg
   vim kuv lub hnub nyoog ntev li ua ib pas cua xwb.
  17Neeg yog dabtsi es koj yuav suav tias
   tseem ceeb heev,
   thiab koj yuav mob siab lawv,
  18thiab niaj tagkis tuaj xyuas lawv,
   thiab sim lawv txhua lub sijhawm?
  19Koj yuav tsis fee plhu ntawm kuv ib nyuag pliag
   thiab tsis tso kuv nyob kuv ib leeg
   ntev li uas kuv nqos ib pa qaub ncaug lov?
  20Au koj uas yog tus uas zov neeg,
   yog kuv ua txhaum kuv tau ua li cas rau koj lawm?
  Ua cas koj muab kuv ua daim phiaj rau koj?
   Ua cas kuv ua lub nra hnyav rau koj lawm?
  21Ua cas koj tsis zam kuv tej kev fav xeeb
   thiab tsis daws kuv lub txim mus pov tseg?
  Rau qhov nimno kuv yuav pw rau hauv av,
   koj yuav nrhiav kuv tiamsis tsis muaj kuv lawm.”