8

Mbin^ndatc Gorngv Da'yietv Nzunc Waac

Tin-Hungh Zoux Duqv Baengh Fim Nyei

1Quwaa Mienh, Mbin^ndatc, ziouc dau,
  2“Naaiv deix waac meih oix gorngv taux haaix zanc?
   Meih nyei waac hnangv nziaaux buonc nor.
  3Tin-Hungh haih zoux baengh fim nyei jauv pien fai?
   Fai Nernh Jiex Wuov Dauh haih bun zoux horpc nyei jauv pien mingh fai?
  4Se gorngv meih nyei fu'jueiv baamz zuiz dorngc Tin-Hungh,
   ninh ziux ninh mbuo zoux nyei sic bun ninh mbuo zuqc dingc zuiz.
  5Se gorngv meih jienh lorz Tin-Hungh
   yaac jouh Nernh Jiex Wuov Dauh,
  6se gorngv meih cing-nzengc, hnyouv zingx nyei,
   ninh zungv oix weic meih jiez daaih,
   aengx bun meih nyei jaa-dingh nzuonx daaih hnangv loz wuov nor.
  7Maiv gunv meih jiez gorn wuov zanc meih faix nyei,
   setv mueiz nyei hnoi-nyieqc meih ziouc duqv zoux hlo.

Ong-Taaix Hiuv Duqv Orqv Mienh Zuqc Kouv

  8“Yie tov meih, naaic loz-hnoi mienh
   yaac hnamv mangc gaax ong-taaix mbuo lorz buatc haaix nyungc,
  9weic zuqc yie mbuo a'hnoi koqv hoqc cuotv seix, maiv hiuv haaix nyungc.
   Yie mbuo yaac yiem baamh gen hnangv dongh linh nor.
  10Ninh mbuo oix njaaux meih, mbuox meih,
   ziux ninh mbuo mengh baeqc gorngv cuotv maiv zeiz?
  11Maiv maaih njaangh, cie-doix yienh miev haih cuotv nyei fai?
   Maiv maaih wuom, luoqc diqc haih hiaangx nyei fai?
  12Corc maeng nyei ziangh hoc maiv gaatv nor,
   beiv ganh nyungc miev, ninh nqaai ndaangc jiex.
  13Da'faanh la'kuqv Tin-Hungh nyei mienh yaac hnangv wuov nor.
   Maiv gan Tin-Hungh nyei mienh maaih lamh hnamv nyei, zungv oix zuqc mietc.
  14Ninh kaux nyei jauv dangx mi'aqv.
   Ninh kaux nyei se hnangv gaeng-nyorc mbiorngz nor.
  15Ninh bangc ninh nyei biauv, mv baac biauv yiem maiv jienv.
   Ninh nanv jienv biauv mv baac biauv maiv wuonv.
  16Ninh se hnangv miev, nyutc njang nyei ziangh hoc hiaangx daaih,
   ninh nyei luangh louc buangv ninh nyei huingx.
  17Ninh nyei nzungh nzenc jienv la'bieiv,
   aengx njiec mingh bieqc la'bieiv-qangx.
  18Mv baac se gorngv ninh yiem wuov norm dorngx zuqc baeng cuotv,
   wuov norm dorngx ziouc maiv nyiemc ninh aengx gorngv,
   ‘Yie zungv maiv buatc jiex meih.’
  19Mangc maah! Naaiv se ninh nyei jauv nyei njien-youh.
   Ganh deix mienh oix yiem wuov ndau cuotv daaih.

Yopv Ziepc Zuoqv Nor, Tin-Hungh Oix Tengx

  20“Mangc maah! Tin-Hungh zungv maiv guangc maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh.
   Yaac maiv tengx zoux orqv nyei mienh.
  21Ninh oix bun meih nyei nzuih aengx a'hneiv nyei jatv,
   yaac bun meih nyei nzuih njien-youh nyei heuc.
  22Nzorng meih wuov deix oix zuqc baaic hmien nyaiv,
   orqv mienh nyei ndopv-liuh yangh naaiv jiex maiv maaih aqv.”