8

Bildad

1Giŏng anŭn, Bildad, jing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Suh, laĭ tui anai:
  2“Hơbĭn sui ih ăt či dŏ pơhiăp khul tơlơi anŭn lĕ?
   Khul boh hiăp ih jing kar hăng glung angĭn prŏng đôč.
  3Khua Yang Ơi Adai ƀu pơwĕ hĭ tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh.
   Pô Dưi Kơtang ƀu pơwĕ hĭ tơlơi djơ̆ tơpă ôh.
  4Tơdang ƀing ană bă ih ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu,
   sĭt Ñu jao hĭ ƀing gơ̆ kơ tơlơi pơkơhma̱l tơlơi soh ƀing gơ̆ yơh.
  5Samơ̆ tơdah ih hơduah sem Ơi Adai
   laih anŭn kwưh iâu pơ Pô Dưi Kơtang,
  6laih anŭn tơdah ih jơngeh laih anŭn djơ̆ lăp,
   wơ̆t tơdah truh kơ ră anai, sĭt Ñu pô yơh či tơgŭ djru kơ ih
   laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ih ƀơi anih tơpă hơnơ̆ng ih yơh.
  7Tơlơi hơdip ih hlâo či jing kar hăng ƀu yom pơphan ôh,
   yuakơ amăng tơlơi hơdip ih pơanăp, ih či jing hĭ yom prŏng hloh laih anŭn yom hơjăn hloh yơh.

  8“Hơduah tơña bĕ ƀing mơnuih kơ tơlơi ƀing rơnŭk hlâo adih
   laih anŭn hơduah sem bĕ tơlơi ƀing ơi adon ta hơmâo hrăm laih kiăng kơ thâo,
  9yuakơ ƀing ta jing hrup hăng ƀing mơnuih arăng phrâo tơkeng rai tơ̆m brơi,
   jing ƀing ƀu thâo hơget gĕt ôh,
   laih anŭn hrơi mông ƀing ta hơdip ƀơi lŏn tơnah anai jing kơnơ̆ng kar hăng tơui ƀiă đôč.
  10Brơi bĕ ƀing mơnuih rơgơi anŭn pơtô hăng laĭ brơi kơ ih.
   Ƀing gơñu či pơhiăp khul boh hiăp mơ̆ng tơlơi thâo hluh gơñu yơh.
  11Khul rơ̆k trang brui ƀu dưi čă đĭ amăng anih ƀu hơmâo ia glŭt ôh.
   Khul rơ̆k trang bo kŏn dưi bluh đĭ ƀơi anih ƀu hơmâo ia lơi.
  12Tơdang khul rơ̆k anŭn ăt čă đĭ laih anŭn arăng aka ƀu khăt hĭ ôh,
   gơñu krô hĭ tañ hloh kơ khul rơ̆k pơkŏn mơ̆n.
  13Kar hăng anŭn mơ̆n bưng abih bang ƀing hlơi wơr bĭt hĭ Ơi Adai.
   Ƀing hlơi pô ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai, ƀing gơñu anŭn ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang ôh.
  14Hơget tơlơi ñu đaŏ kơnang, Ơi Adai či pơrai hĭ,
   laih anŭn ƀơi hơget ñu kơnang nao, anŭn jing hĭ tơdu kar hăng sa boh sang añĭng wăng wăi yơh.
  15Ñu kơnang ƀơi gơnam ñu hơmâo, samơ̆ kar hăng sang añĭng wăng wăi yơh gơnam anŭn ƀu dưi djru kơ ñu ôh.
   Ñu kơnang ƀơi mŭk dram ñu, samơ̆ mŭk anŭn ƀu či pơgang brơi kơ ñu ôh.
  16Ñu jing kar hăng kơyâo mơda hiam dŏ gah yŭ yang hrơi pơčrang,
   laih anŭn than hla ñu lar go̱m hĭ đang anŭn.
  17Ñu čă krañ akha ñu jum dar pul boh pơtâo
   laih anŭn ñu hơduah sem sa anih amăng khul boh pơtâo yơh.
  18Samơ̆ tơdang Ơi Adai buč hĭ ñu mơ̆ng anih anŭn, jing anih ñu čă đĭ,
   sĭt ƀing mơnuih amăng anih anŭn či hơngah hĭ ñu tui anai yơh, ‘Kâo aka ƀuh ih hlâo tơdơi ôh.’
  19Sĭt yơh ñu či djai hĭ kar hăng sa ƀĕ kơyâo gliu krô hĭ,
   laih anŭn mơnuih pơkŏn yơh či rai kar hăng sa ƀĕ kơyâo pơkŏn čă đĭ mơ̆ng lŏn anŭn.

  20“Sĭt yơh Ơi Adai ƀu hơngah lui hĭ ôh mơnuih hiam hlo̱m,
   Ñu ăt kŏn či djru brơi kơ ƀing sat ƀai lơi.
  21Samơ̆ Ñu či brơi ih dưi klao mơak mơai
   laih anŭn ngă brơi kơ ih ur kraih hơ̆k kơdơ̆k yơh.
  22Ƀing rŏh ayăt ih či mlâo hyâo yơh,
   laih anŭn Ơi Adai či pơrai hĭ khul sang khăn ƀing sat ƀai dŏ yơh.”