8

Đức Chúa Trời Công Chính

  1Binh-đát, người Su-a, đáp lời Gióp:
  2Anh còn nói như vậy cho đến bao giờ?
   Lời từ miệng anh là cuồng phong bão táp!
  3Có thể nào Đức Chúa Trời bẻ cong lẽ phải?
   Có thể nào Đấng Toàn Năng bóp méo lẽ công bằng?
  4Con cái anh hẳn đã phạm tội với Ngài,
   Cho nên Ngài đã giao chúng nó vào quyền lực của tội ác chúng.
  5Phần anh, nếu anh tìm kiếm Đức Chúa Trời,
   Và cầu khẩn Đấng Toàn Năng,
  6Nếu anh thanh sạch và ngay thẳng,
   Thì ngay bây giờ, chắc chắn Ngài sẽ giải cứu anh
   Và khôi phục gia đình tài sản anh, để thưởng sự công bình anh.
  7Tình trạng ban đầu của anh sẽ chẳng đáng kể
   So với tương lai anh rạng rỡ bội phần.

Tội Ác Bị Hình Phạt

  8Tôi xin anh học hỏi thế hệ trước,
   Nghiên cứu những điều cha ông họ tìm ra,
  9Vì chúng ta mới sanh hôm qua, chẳng biết gì,
   Ngày đời chúng ta trên đất qua đi như cái bóng.
  10Nhưng các tổ tiên sẽ dạy dỗ và chỉ bảo anh,
   Nói lên những gì họ hiểu biết.
  11Cây cói giấy có thể nào mọc nơi không đầm lầy?
   Lau sậy có thể nào sống nơi không có nước?
  12Đang lúc xanh mởn, chưa bị cắt,
   Chúng sẽ khô héo trước các loài cỏ khác.
  13Đó là số phận của mọi người chối bỏ Đức Chúa Trời;
   Kẻ vô đạo tiêu tan hy vọng.
  14Lòng tin tưởng của họ bị cắt đứt,
   Họ trông cậy vào một màng nhện!
  15Họ dựa vào nhà mình, nhà không đứng nổi,
   Họ bám lấy nhà, cũng không chổi dậy được.
  16Họ giống như cây xanh mướt dưới ánh mặt trời,
   Đâm chồi nảy tược tràn khắp vườn,
  17Rễ quấn quanh đống đá,
   Bám chặt từng hòn đá.
  18Nhưng nếu cây bị nhổ lên khỏi chỗ nó mọc,
   Chỗ ấy sẽ từ bỏ nó: “Ta chưa hề thấy ngươi.”
  19Kìa, niềm vui của những kẻ từ bỏ Đức Chúa Trời chỉ có bấy nhiêu.
   Từ đất ấy, những cây khác sẽ mọc lên.

Đức Chúa Trời Chăm Sóc Người Trung Tín

  20Nhưng Đức Chúa Trời không ruồng bỏ người trọn vẹn,
   Cũng không giúp đỡ kẻ ác.
  21Ngài sẽ khiến cho miệng anh đầy tiếng cười,
   Môi anh đầy tiếng reo vui.
  22Những kẻ thù ghét anh sẽ chuốc lấy hổ thẹn,
   Lều trại kẻ ác sẽ tiêu tan.