9

Yauj teb

1Yauj teb tias,
  2“Qhov tseeb kuv paub tias yog li ntawd,
   tiamsis neeg yuav ua ncaj
   rau ntawm Vajtswv xubntiag tau li cas?
  3Yog leejtwg xav nrog Vajtswv sib cam,
   mas ib txhiab zaug los
   nws twb teb tsis tau Vajtswv ib zaug.
  4Vajtswv lub siab ntse, thiab nws muaj zog heev,
   leejtwg txeev tawm tsam nws thiab kov yeej?
  5Nws yog tus uas muab tej roob txav
   los tej roob kuj tsis paub,
  rau thaum nws muab tej roob ntxeev
   ua chim tsawv.
  6Nws co lub ntiajteb txav ntawm lub qub chaw,
   thiab tej ncej uas txawb lub ntiajteb
   kuj ua zog kais.
  7Nws nkaw lus rau lub hnub
   mas lub hnub tsis tawm tuaj,
   nws thaiv tej hnub qub tsis pub ci tuaj.
  8Nws tib leeg nthuav lub ntuj,
   thiab tsuj tej nthwv dej hauv hiavtxwv.
  9Nws tsim hnub qub Khais
   thiab hnub qub Poj Sua Kwv Ntas
  thiab hnub qub Txhiaj Txiv Mim
   thiab tej hnub qub sab nrad.
  10Nws ua tej haujlwm loj
   uas tsis txawj nkag siab tau,
   thiab tej txujci phimhwj suav tsis txheeb.
  11Ua ciav, nws hla kuv mus lawm,
   kuv twb tsis pom nws,
  nws mus dhau lawm,
   kuv twb xam tsis pom nws.
  12Saib maj, nws txeeb kiag mus lawm,
   leejtwg yuav txwv tau?
  Leejtwg yuav hais rau nws tias,
   ‘Koj ua dabtsi li kod?’

  13“Vajtswv yuav tsis thim nws txojkev chim.
   Tus zaj laug Lahaj cov qhev
   khwb nkaus hauv nws xib taws.
  14Mas kuv yuav teb tau Vajtswv li cas,
   yuav xaiv lo lus twg los cam nws?
  15Txawm yog kuv tsis txhaum,
   kuv kuj teb tsis tau nws,
   kuv yuav thov tus yeej kom khuvleej kuv xwb.
  16Yog kuv hu nws tuaj thiab nws teb kuv,
   los kuv tsis ntseeg tias nws yuav mloog kuv lus,
  17rau qhov nws siv cua daj cua dub zuaj kuv,
   txawm yog tsis tim li cas
   los nws ua rau kuv mob hnyav zuj zus tuaj.
  18Nws tsis pub kuv ua tau pa li,
   tsuas yog tsav kev lwj siab
   puv nkaus rau kuv xwb.
  19Yog muaj kev sib ntsuas zog,
   kuj saib Vajtswv maj.
  Yog ua plaub ntug
   leejtwg yuav teem tau nws tuaj?
  20Txawm yog kuv tsis txhaum,
   los kuv lub qhov ncauj yuav hais kuv qhov txhaum,
  Txawm yog kuv zoo kawg,
   nws yuav tshuaj tau tias kuv tsis ncaj.
  21Kuv zoo tsis muaj chaw thuam li,
   kuv tsis mob siab kuv tus kheej,
   kuv ntxub kuv txojsia.
  22Sawvdaws zoo ib yam nkaus,
   vim li ntawd kuv thiaj hais tias,
  ‘Nws ua rau cov neeg zoo
   thiab cov neeg limhiam puam tsuaj huvsi.’
  23Thaum tej vij sub vij sw coj kev tuag los tamsid,
   nws kuj thuam luag cov uas tsis txhaum
   tej kev txom nyem.
  24Lub ntiajteb muab cob rau hauv
   cov neeg limhiam txhais tes.
  Nws npog cov uas tu plaub hauv lub ntiajteb
   lub qhov muag.
   Tsis yog nws es yog leejtwg?

  25“Kuv li hnub nyoog mus sai dhau
   cov uas txawj dhia,
  mus dhau plaws lawm
   tsis pom ib qhov zoo kiag li.
  26Hnub nyoog dhau plaws
   yam li lub nkoj uas xuas pias iav ua,
  yam nkaus li tus dav ya
   uas ntsaub ntsuav los rau tus qauv.
  27Yog kuv hais tias, ‘Kuv yuav tsis nco qab
   kuv txojkev quaj txom nyem,
  thiab kuv yuav tso kuv lub ntsej muag
   mluas mlob tseg thiab xyiv fab,’
  28kuv kuj ntshai kuv tej kev txom nyem huvsi,
   rau qhov kuv paub tias
   koj yuav tsis suav hais tias kuv tsis txhaum.
  29Kuv yeej yuav raug rau txim,
   mas kuv yuav siv zog do do ua dabtsi?
  30Yog kuv muab daus xib daus npu
   los ntxuav kuv,
   thiab muab kua tshuaj los ntxuav kuv txhais tes,
  31los koj tseem yuav muab kuv raus
   rau hauv lub qhov dej qias,
   thiab kuv tej ris tsho yuav ntxub kuv.
  32Vajtswv tsis yog neeg zoo li kuv
   uas kuv yuav teb nws,
   thiab tuaj nrog nws ua plaub.
  33Tsis muaj ib tug
   uas nyob nruab nrab wb ob tog,
   ua tus uas cheem tau wb ob leeg.
  34Thov nws tshem nws tus nplawm
   ntawm kuv mus,
  thiab thov qhov uas ntshai rwg nws
   tsis txhob ua rau kuv ntshai.
  35Mas kuv yuav hais thiab thiaj tsis ntshai nws,
   rau qhov nimno kuv lub siab ua tsis tau li ntawd.