9

Yôb

1Giŏng anŭn, Yôb laĭ tui anai:
  2“Sĭt yơh, kâo thâo kơ tơlơi ih laĭ anŭn jing tơpă.
   Samơ̆ sa čô mơnuih ƀu dưi jing hĭ tơpă hơnơ̆ng ôh tơdang Khua Yang Ơi Adai pơkă nua kơ ñu!
  3Tơdah sa čô mơnuih kiăng pơrơjăh hăng Ñu,
   sĭt mơnuih ƀu thâo laĭ glaĭ ôh wơ̆t tơdah kơnơ̆ng sa wơ̆t đôč amăng sa-rơbâo wơ̆t.
  4Ơi Adai jing rơgơi laih anŭn kơtang biă mă;
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi dŏ dơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu.
  5Ñu pơđuaĭ hĭ khul čư̆ čan samơ̆ khul čư̆ anŭn ƀu thâo ôh
   laih anŭn Ñu pơrai hĭ khul čư̆ anŭn hăng tơlơi Ñu hil yơh.
  6Ñu rơyŭh lŏn tơnah mơ̆ng atur lŏn anŭn
   laih anŭn ngă kơ khul tơmĕh lŏn anŭn pơpư̆ pơgơi hĭ.
  7Ñu pơhiăp kơ yang hrơi tui anŭn yang hrơi ƀu pơčrang dơ̆ng tah;
   Ñu go̱m ƀli̱r hĭ tơlơi bơngač khul pơtŭ.
  8Kơnơ̆ng hơjăn Ñu yơh yaih la̱ng khul tal adai
   laih anŭn rơbat juă ƀơi khul jơlah ia rơsĭ.
  9Ñu yơh jing Pô Hrih Pơjing tơpul pơtŭ Tơgâo amăng adai gah dư̱r,
   wơ̆t hăng tơpul pơtŭ Wăng Kai, tơpul pơtŭ Hơbia Tơjuh amăng adai gah tŏng krah laih anŭn tơpul pơtŭ amăng adai gah thu̱ng.
  10Ñu ngă tơlơi khul bruă prŏng prin jing tơlơi bruă mơnuih mơnam ƀu thâo hơduah pơkă ôh,
   laih anŭn khul tơlơi mơsêh mơyang ƀing gơñu ƀu dưi yap abih ôh.
  11Tơdang Ñu găn rai jĕ ƀơi kâo, kâo ƀu thâo ƀuh Ñu ôh;
   tơdang Ñu nao găn ƀơi anăp kâo, kâo kŏn dưi lăng ƀuh Ñu lơi.
  12Tơdah Ñu kiăng hơñăk-mă hơget tơlơi Ñu kiăng, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô pơgăn hĭ Ñu ôh.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi laĭ kơ Ñu tui anai, ‘Ih anăm ngă tơlơi anŭn ôh.’
  13Khua Yang Ơi Adai hil kơtang biă mă.
   Ñu dưi hĭ kơ ƀing djru kơ Rahab, jing mơnơ̆ng mơnuă prŏng kri̱p yi̱p amăng rơsĭ dơlăm.

  14“Hơnŭn yơh, kâo ƀu dưi pơrơjăh dưi hĭ kơ Ñu ôh.
   Kâo ƀu dưi pơmĭn hơdôm boh hiăp kiăng kơ pơgăl hăng Ñu ôh.
  15Wơ̆t tơdah kâo jing mơnuih ƀu soh ôh, kâo kŏn dưi laĭ glaĭ kơ Ñu lơi;
   kâo kơnơ̆ng dưi kwưh rơkâo tơlơi pap mơ̆ng Pô phat kơđi kâo yơh.
  16Wơ̆t tơdah kâo kwưh rơkâo Ñu laih anŭn Ñu brơi kâo pơhiăp,
   kâo ƀu đaŏ ôh Ñu či pơđi̱ng tơngia hơmư̆ tơlơi kâo pơhiăp.
  17Ñu či pơjŏh hĭ kâo hăng sa glung angĭn rơbŭ
   laih anŭn pơlar lu jai tơlơi ruă rơka kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi ôh.
  18Ñu ƀu brơi kơ kâo pơdơi suă jua ƀiă ôh
   samơ̆ ngă brơi kơ kâo ruă nuă kơtang yơh.
  19Tơdah kiăng laĭ kơ tơlơi kơtang, Ñu yơh jing dưi kơtang!
   Laih anŭn tơdah kiăng laĭ kơ tơlơi djơ̆ tơpă, ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi iâu rai Ñu kiăng kơ tơña.
  20Wơ̆t tơdah kâo jing mơnuih ƀu soh ôh, Ñu či klă̱ kơđi ƀơi kâo kơ tơlơi kâo pơhiăp;
   wơ̆t tơdah kâo jing mơnuih ƀu soh, Ñu či pơhaih kơ tơlơi kâo jing mơnuih soh yuakơ khul boh hiăp kâo.

  21“Wơ̆t tơdah kâo jing mơnuih ƀu soh,
   kâo ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo pô ôh;
   kâo djik djak kơ tơlơi hơdip yơh.
  22Ñu ngă kơ abih bang mơnuih kar kaĭ, yuakơ anŭn yơh kâo laĭ tui anai,
   ‘Ñu pơrai hĭ mơnuih hiam wơ̆t hăng mơnuih sat mơ̆n.’
  23Tơdang sa čô mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh blĭp blăp djai hĭ yuakơ tơlơi truh tơl,
   Ñu klao djik yơh tơdang pô anŭn ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang.
  24Tơdang ƀing sat ƀai git gai anih lŏn,
   Ñu pơgăn hĭ abih bang ƀing khua phat kơđi mơ̆ng tơlơi thâo hluh kơ tơlơi djơ̆ tơpă.
   Tơdah Ñu ƀu ngă ôh kơ tơlơi anŭn, tui anŭn hlơi pô ngă lĕ?

  25“Khul hrơi kâo hơdip đŭt hĭ tañ biă mă;
   gơñu đŭt hĭ ƀu hơmâo tơlơi Ơi Adai bơni hiam kơ kâo ôh.
  26Ƀing gơñu đŭt hĭ tañ biă mă kar hăng sŏng rơ̆k trang brui đuaĭ hơmăr,
   kar hăng khul čim si̱ng juang trŭn tañ ƀơi hlô gơñu mă yơh.
  27Tơdah kâo gir ƀu brŏk ƀuăh ôh,
   laih anŭn khưp ngă kiăng kơ mơak hăng klao,
  28sĭt yơh, kâo ăt dŏ huĭ bra̱l kơ abih bang tơlơi ruă tơnap kâo mơ̆n,
   yuakơ kâo thâo, Ñu ăt či yap kơ kâo jing mơnuih ngă soh mơ̆n.
  29Yuakơ Ñu yap kâo jing sa čô mơnuih soh laih,
   kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng kơ rŭng răng đôč đač ôh.
  30Wơ̆t tơdah kâo mơnơi kâo pô hăng ia čơƀu
   laih anŭn tơngan kâo hăng ia rao blôk,
  31sĭt Ñu či jiă hĭ kâo mŭt pơ amăng luh djăh,
   tui anŭn kâo ƀu či năng lăp kơ sum ao kâo dơ̆ng tah.

  32“Ñu ƀu djơ̆ jing mơnuih mơnam hrup hăng kâo tui anŭn kiăng kơ kâo laĭ glaĭ kơ Ñu ôh,
   kiăng kơ ƀing ta pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơdruă amăng anih phat kơđi.
  33Samơ̆ ƀu hơmâo ôh hlơi pô dưi pơsir hĭ kơđi tŏng krah ƀing gơmơi,
   laih anŭn dưi phat kơđi brơi abih dua Ơi Adai hăng kâo.
  34Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơgăn hĭ Khua Yang Ơi Adai mơ̆ng tơlơi pơkơhma̱l hĭ kâo,
   kiăng kơ Ñu ƀu či pơhuĭ pơbra̱l hĭ kâo dơ̆ng tah.
  35Giŏng anŭn, kâo či pơhiăp khĭn ƀu huĭ bra̱l kơ Ñu dơ̆ng tah,
   samơ̆ ră anai kâo ƀu dưi ngă kar hăng anŭn ôh.