9

Y-Yôp Amâo Dưi Lŏ Wĭt Lač kơ Aê Diê Ôh

1Y-Yôp lŏ wĭt lač kơ Y-Bildat:
  2 “Sĭt nik kâo thâo klei anăn jing sĭt;
   ƀiădah si sa čô mnuih dưi mâo klei kpă ênô ti anăp Aê Diê?
  3Tơdah sa čô mnuih čiăng bi mgăl hŏng Aê Diê,
   pô anăn amâo dưi lŏ wĭt lač kơ Ñu ôh,
   sa bliư̆ hlăm sa êbâo kăn dưi rei.
  4Ñu jing pô knhâo, leh anăn bŏ hŏng klei myang —
   hlei pô tuôm bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê leh anăn dưi? —
  5Aê Diê yơh jing pô bi klưh phung čư̆, amâo brei digơ̆ thâo ôh,
   leh anăn bi klŭng digơ̆ hŏng klei ñu ngêñ;
  6Pô êyuh lăn ala mơ̆ng anôk gơ̆,
   leh anăn kmeh gơ̆ ktư̆ yơ̆ng;
  7Pô mtă kơ yang hruê, leh anăn gơ̆ amâo ƀlĕ ôh;
   Pô guôm mtŭ amâo brei digơ̆ mtrang ôh;
  8knŏng hjăn Ñu yơh lang leh phung adiê,
   leh anăn juă ti dlông êlah êa ksĭ poh yă;
  9 Pô hrih mtŭ Kgâo, mtŭ Ôriôn,
   mtŭ Plêat leh anăn phung mtŭ hlăm čar Dhŭng;
  10Pô ngă bruă prŏng êgao hĭn kơ klei dưi thâo săng,
   leh anăn klei yuôm bhăn amâo dưi yap ôh.
  11Nĕ anei, Ñu găn giăm kâo, kâo amâo ƀuh Ñu ôh;
   Ñu hlŏng nao, kâo amâo kral Ñu ôh.
  12Tơdah Ñu mă mđuĕ sa mta mnơ̆ng, hlei pô dưi ghă Ñu?
   Hlei dưi lač kơ Ñu, ‘Ya Ih ngă anăn?’

  13Aê Diê amâo srăng bi mlih ôh klei Ñu ngêñ;
   phung đru pô mgao buôn ti jơ̆ng Ñu.
  14Snăn si kâo dưi lŏ wĭt lač kơ Ñu,
   ruah boh blŭ bi mgăl hŏng Ñu?
  15Wăt tơdah kâo jing êngeh dưn, kâo amâo dưi lŏ wĭt lač kơ Ñu ôh;
   kâo knŏng kwưh klei pap mơ̆ng Khua phat kđi kâo.
  16Tơdah kâo iêu Ñu leh anăn ñu lŏ wĭt lač kơ kâo,
   kâo amâo dưi đăo ôh kơ Ñu dôk hmư̆ asăp kâo.
  17Kyuadah Ñu brei angĭn êbŭ bi êbuh kâo,
   leh anăn bi lar anôk êka kâo amâo mâo klei;
  18Ñu amâo lŏ brei kâo dưi duah ai,
   ƀiădah Ñu bi bŏ kâo hŏng klei ênguôt ktrŏ.
  19Tơdah kâo mâo klei bi lông kơ klei ktang, Ñu dưi yơh!
   Tơdah nao kơ klei phat kđi, si kâo dưi kčŭt kơ Ñu?
  20Wăt tơdah kâo jing êngeh,
   klei kâo blŭ srăng bi êdah kâo soh leh;
  wăt tơdah kâo jing kpă ênô
   ñu srăng bi sĭt kâo jing wê.
  21Kâo kpă ênô yơh; kâo yap kâo pô amâo yuôm ôh;
   kâo bi êmut kơ klei hdĭp kâo.
  22Jih jang jing msĕ sơăi; snăn kâo lač,
   Ñu bi rai pô kpă wăt pô soh.
  23Tơdah klei bi rai bi truh klei djiê bhiâo riâo rit,
   Ñu tlao mưč kơ klei knap mñai pô êngeh.
  24Tơdah lăn čar lĕ hlăm kngan phung ƀai;
   Ñu guôm ală phung khua phat kđi ti lăn ala —
   tơdah amâo djŏ Ñu ngă klei anăn, hlei pô mkăn ngă lĕ?

  25Hruê kâo dôk hdĭp jing pral hĭn kơ pô êran;
   diñu đuĕ nao leh anăn amâo ƀuh klei jăk mơak ôh.
  26Diñu găn msĕ si kĭ mbô,
   msĕ si sa drei tlang phiơr trŭn mă čĭm.
  27Tơdah kâo lač, ‘Kâo srăng lui hĕ klei kâo krao,
   kâo srăng bi êdah ƀô̆ mta mơak leh anăn tlao ƀuñ,’
  28kâo huĭ kơ jih klei knap mñai kâo,
   kyuadah kâo thâo Ih amâo srăng yap kâo êngeh ôh.
  29Tơdah Aê Diê ăt yap kâo jing soh;
   snăn, si ngă kâo lŏ bi tăng mgăl hơăi mang?
  30Tơdah kâo mnei hŏng kƀu,
   leh anăn bi doh kngan kâo hŏng hbâo,
  31ăt Ih srăng dlăm kâo hlăm ƀlŭng čhông,
   leh anăn čhum ao kâo srăng ƀâo jhat.
  32Kyuadah Ñu amâo jing sa čô mnuih ôh msĕ si kâo jing,
   čiăng kâo dưi lŏ wĭt lač kơ Ñu,
   čiăng kơ hmei dưi truh kơ klei phat kđi.
  33Čiăng snăk mâo sa čô pô ti krah hmei,
   pô dưi ênă kngan kơ jih hmei dua,
  34pô dưi mă hĕ giê Aê Diê čăm mơ̆ng rŏng kâo,
   leh anăn klei huĭ kơ Ñu amâo srăng truh kơ kâo ôh.
  35Leh anăn kơh kâo dưi blŭ hŏng ñu amâo mâo klei huĭ ôh,
   ƀiădah ară anei kâo pô amâo dưi ngă snăn ôh.”