10

Chiến thắng 5 vua miền Nam

1A-đô-ni-xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem khiếp sợ khi nghe Giô-suê chiếm và tiêu diệt A-hi, giết vua thành ấy như Giô-suê đã làm ở Giê-ri-cô, lại được tin Ga-ba-ôn đã kết hòa ước và đứng về phe Y-sơ-ra-ên. 2Ga-ba-ôn là một thành phố lớn vào loại đế đô, lớn hơn A-hi nhiều, lại có nhiều người dũng cảm. 3Thế nên, A-đô-ni-xê-đéc vua Giê-ru-sa-lem sai người đi cổ động Hô-ham vua Hếp-rôn, Phi-ram vua Giạt-mút, Gia-phia vua Sa-ki-va Đê-bia vua Éc-lôn như sau: 4“Xin đến đây giúp tôi đánh Ga-ba-ôn vì họ đã kết hòa ước với Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên.” 5Vậy, năm vua người A-mo (vua Giê-ru-sa-lem, Hếp-rôn, Giạt-mút, La-ki và Éc-lôn) liên kết lực lượng kéo đến đánh thành Ga-ba-ôn.
6Dân Ga-ba-ôn liền sai người đến Ghinh-ganh cầu cứu với Giô-suê: “Xin đừng bỏ chúng tôi! Xin đến cứu viện chúng tôi ngay, vì tất cả các vua A-mo ở miền đồi núi đang cùng nhau kéo đến tấn công.” 7Từ Ghinh ganh Giô-suê dẫn toàn lực lượng quân đội ra đi. 8Chúa bảo Giô-suê: “Đừng sợ, vì Ta nạp tính mạng họ vào tay con, không ai kháng cự với con được cả.” 9Vậy, Giô-suê rời Ghinh ganh, đi suốt đêm, đến tấn công địch đột ngột. 10Chúa khiến địch quân hoảng hốt, vì thế, quân Y-sơ-ra-ên chém giết vô số địch quân ở Ga-ba-ôn, và đuổi theo đám tàn quân chạy xuống dốc Bết-hô-rôn, chận giết họ tại A-xê-ca và Ma-kê-đa. 11Khi họ bị đuổi chạy xuống dốc Bết-hô-rôn, Chúa cho một trận mưa đá rất lớn trút trên họ từ đấy cho đến A-xê-ca. Số địch chết vì mưa đá nhiều hơn cả số chết vì lưỡi kiếm của người Y-sơ-ra-ên.
12Trong khi Chúa giao nạp tính mạng quân thù vào tay người Y-sơ-ra-ên, Giô-suê đứng trước toàn quân, cầu xin Chúa cho mặt trời dừng lại trên Ga-ba-ôn, mặt trăng dừng lại trên thung lũng A-gia-long. 13Bóng mặt trời không di động, mặt trăng không chuyển vần cho đến lúc quân Y-sơ-ra-ên tiêu diệt xong quân thù. Việc này được chép trong sách Gia-sa. Người ta thấy ánh dương vẫn tiếp tục chiếu sáng vòm trời thêm chừng một ngày nữa, chưa vội tắt. 14Trong quá khứ cũng như tương lai, không có một ngày nào như hôm ấy. Vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của một người, và Ngài chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên. 15Sau đó, Giô-suê rút quân về Ghinh-ganh.
16,17Trong trận này, năm vua của địch dẫn nhau chạy vào một cái hang ở Ma-kê-đa để ẩn mình. Nhưng người Y-sơ-ra-ên thấy được, liền báo cáo với Giô-suê. 18Giô-suê ra lệnh: “Lăn đá lấp miệng hang rồi canh gác cẩn thận! 19“Còn các anh em khác cứ tiếp tục đuổi theo địch quân, tấn công hậu tập vì Chúa đã giao tính mạng họ vào tay anh em.” 20Vậy, Giô-suê và quân Y-sơ-ra-ên chém giết vô số, tiêu diệt quân thù, chỉ còn một số ít chạy thoát vào các thành kiên cố mà thôi. 21Quân Y-sơ-ra-ên rút về trại mình ở Ma-kê-đa, hoàn toàn vô sự, vì địch quân không dám kháng cự.
22,23Giô-suê hạ lệnh khai hang, đem năm vua địch (vua Giê-ru-sa-lem, Hếp-rôn, Giạt-mút, La-ki và Éc-lôn) ra. 24Giô-suê triệu tập toàn thể quân sĩ lại. Ông bảo các tướng giẫm chân trên cổ của các vua kia. 25và nói với mọi người: “Đừng sợ gì cả. Anh em hãy can đảm lên, vì đối với mọi kẻ thù ta phải đương dầu, Chúa sẽ sử dụng như vậy.” 26Nói xong, Giô-suê giết chết năm vua ấy, đem xác treo trên năm cái cây cho đến tối. 27Lúc mặt rời lặn, Giô-suê cho người gỡ xác từ trên cây xuống, đem quăng vào cái hang họ đã trốn trước đấy. Người ta lấy đá lớn lấp miệng hang lại, và cho đến nay đá ấy vẫn còn.
28Cùng ngày hôm ấy, Giô-suê chiếm thành Ma-kê-đa, dùng lưỡi kiếm giết cả vua lẫn dân thành ấy không sót một người. Vậy, vua Ma-kê-đa cũng chịu đồng số phận với vua Giê-ri-cô.
29Sau đó, Giô-suê đem quân tấn công Líp-na. 30Chúa giao nạp vua và thành Líp-na cho Y-sơ-ra-ên, họ không để một ai sống sót. Vua Líp-na cũng chịu chung số phận với vua Giê-ri-cô.
31Từ Líp-na Giô-suê kéo quân đến La-ki. Sau khi cắm trại, họ tấn công thành. 32Vào ngày thứ hai, Chúa cho Y-sơ-ra-ên thành La-ki. Ở đây họ cũng giết sạch mọi người như ở Líp-na.
33Hô-ram, vua Ghê-xe đem quân cứu viện La-ki, nhưng cũng bị quân của Giô-suê tiêu diệt.
34Giô-suê kéo quân từ La-ki đến Éc-lôn. Hạ trại xong, họ tấn công thành. 35Quân Y-sơ-ra-ên chiếm thành Éc-lôn ngay hôm ấy, giết hết mọi người cũng như ở La-ki.
36Từ Éc-lôn Giô-suê kéo quân đi tấn công Hếp-rôn. 37Họ chiếm Hếp-rôn và các thành phụ cận, giết hết dân cư ở đấy cũng như ở Éc-lôn, không sót một người.
38Sau đấy, Giô-suê đem quân về tấn công thành Đê-bia. 39Y-sơ-ra-ên chiếm Đê-bia và các thành phụ cận, không để cho một ai sống sót cũng như ở Hếp-rôn và Líp-na.
40Vậy, Giô-suê bình định lãnh thổ, từ miền núi cho đến đồng bằng và đồi dốc, cả miền Nam, tiêu diệt các vua, không để cho một người dân sống sót, đúng theo lệnh Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên. 41Giô-suê thôn tính từ Ca-đe-ba-nê-a đến Ga-xa, từ Gô-sen đến Ga-ba-ôn. 42Các vua và lãnh thổ của họ đồng loạt bị chinh phục, vì chính Chúa chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên.
43Sau chiến dịch càn quét, Giô-suê rút quân về căn cứ Ghinh ganh.