11

Y-Yôsuê Dưi Hŏng Y-Jabin leh anăn Phung Mguôp Hŏng Ñu

1Tơdah Y-Jabin mtao ƀuôn Hasôr hmư̆ klei anăn, ñu tiŏ nao mnuih kơ Y-Jôbap mtao ƀuôn Madon, kơ mtao ƀuôn Simrôn, kơ mtao ƀuôn Aksap, 2leh anăn kơ phung mtao dôk ti čar kngư ti dưr leh anăn hlăm tlung phă dhŭng čar Čhinêrôt hlăm čar lăn dap, leh anăn ƀuôn Dor tĭng yŭ, 3kơ phung Kanaan ti ngŏ leh anăn ti yŭ, kơ phung Amôrit, kơ phung Hitit, kơ phung Pêrisit, kơ phung Jêbusit hlăm čar kngư, leh anăn kơ phung Hiwit ti jơ̆ng čư̆ Hermôn hlăm čar Mispa. 4Diñu kbiă mbĭt hŏng jih jang phung kahan diñu, jing sa phung lu snăk, msĕ si čuah ti hang êa ksĭ, mâo aseh leh anăn êdeh aseh lu snăk. 5Jih jang phung mtao anăn bi kƀĭn phung kahan diñu nao leh anăn jưh mbĭt ti hnoh êa Mêrôm, čiăng bi blah hŏng phung Israel.
6Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê. “Đăm huĭ kơ diñu ôh, kyuadah mgi ti mông anei kâo srăng jao jih jang diñu kơ phung Israel bi mdjiê. Brei ih khăt kđao aseh diñu leh anăn čuh êdeh aseh diñu hŏng pui.” 7Snăn Y-Yôsuê mbĭt hŏng jih jang phung kahan bi blah truh bhiâo riâo rit kơ diñu ti hnoh êa Mêrôm leh anăn ngă kơ diñu. 8Yêhôwa jao diñu hlăm kngan phung Israel. Phung Israel ngă kơ diñu leh anăn tiŏ diñu truh ti Sidôn, ƀuôn Prŏng leh anăn ƀuôn Misrêpôt-Maim, leh anăn phă ngŏ truh kơ tlung Mispê, leh anăn bi mdjiê diñu tơl amâo mâo sa čô ăt dôk ôh. 9Y-Yôsuê ngă kơ diñu msĕ si Yêhôwa mtă leh kơ ñu; ñu khăt kđao aseh digơ̆ leh anăn čuh êdeh aseh digơ̆ hŏng pui.
10Hlăk anăn Y-Yôsuê lŏ wĭt mă ƀuôn Hasôr leh anăn koh mtao ƀuôn anăn hŏng đao gưm; kyuadah mphŭn dô Hasôr jing ƀuôn akŏ kơ jih jang ƀuôn ala mtao anăn. 11Diñu koh hŏng đao gưm jih jang mnuih dôk hlăm anăn, leh anăn amâo mâo sa mta mnơ̆ng bi êwa adôk ôh, leh anăn ñu čuh ƀuôn Hasôr hŏng pui. 12Y-Yôsuê mă jih ƀuôn phung mtao anăn wăt phung mtao diñu, leh anăn bi rai diñu jih hŏng mta đao gưm, tui si Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa mtă leh. 13Ƀiădah phung Israel amâo čuh jih ôh boh ƀuôn dôk ti kbuôn, knŏng ƀuôn Hasôr, Y-Yôsuê čuh leh. 14Phung ƀuôn sang Israel mă kơ diñu pô jih jang mnơ̆ng plah mă mơ̆ng jih jang ƀuôn anăn leh anăn mnơ̆ng rông; ƀiădah diñu koh hŏng đao gưm jih jang mnuih tơl bi rai digơ̆ jih, amâo lui sa mta mnơ̆ng bi êwa adôk ôh. 15Tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis dĭng buăl Ñu, snăn Y-Môis mtă kơ Y-Yôsuê, leh anăn Y-Yôsuê ngă snăn. Ñu amâo kƀah ôh ngă sa mta mơ̆ng jih jang klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.

Y-Yôsuê Mă Jih Ala Čar

16Snăn Y-Yôsuê mă jih ala čar anăn, kwar kngư leh anăn jih kwar Dhŭng, jih kwar Gôsen, leh anăn kwar lăn dap, leh anăn jih tlung, kwar kngư Israel leh anăn lăn dap ñu, 17mơ̆ng čư̆ kla Halak đĭ phă Sêir truh kơ ƀuôn Baal-Gat hlăm tlung Liƀan ti jơ̆ng čư̆ Hermôn. Ñu mă jih mtao ala čar anăn leh anăn bi mdjiê digơ̆. 18Y-Yôsuê bi blah sui snăk hŏng jih jang phung mtao anăn. 19Amâo mâo sa boh ƀuôn ngă klei êđăp ênang hŏng phung ƀuôn sang Israel ôh, knŏng phung Hiwit dôk ti ƀuôn Gabaôn. Diñu mă jih hŏng klei bi blah. 20 Kyuadah Yêhôwa yơh bi khăng ai tiê diñu brei diñu nao bi blah hŏng phung Israel, čiăng kơ diñu srăng rai jih, amâo mâo klei pap mñai ôh, ƀiădah rai luč jih, tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.
21Hlăk anăn Y-Yôsuê nao ngă kơ phung Anakim dôk hlăm kngư čư̆ ti ƀuôn Hêbron, ti Dêbir, ti Anap, leh anăn ti jih kngư čư̆ Yuđa, leh anăn čư̆ Israel. Y-Yôsuê bi rai diñu jih mbĭt hŏng ƀuôn diñu. 22Amâo lŏ mâo sa čô Anakim ôh adôk hlăm ala čar phung ƀuôn sang Israel; knŏng adôk hlăm ƀuôn Gasa, hlăm ƀuôn Gat, leh anăn hlăm ƀuôn Asdôt. 23Snăn Y-Yôsuê plah mă jih kluôm ala čar, tui si jih klei Yêhôwa blŭ leh kơ Y-Môis; leh anăn Y-Yôsuê brei gơ̆ jing ngăn dưn kơ phung Israel tui si klei bi mbha kơ phung găp djuê diñu. Leh anăn ala čar mdei mơ̆ng klei bi blah.