12

Phung Hađăch Y-Môis Dơi Jêh

1Aơ phung hađăch n'gor bri lĕ phung Israel lơh dơi jêh, jêh ri pit bri khân păng ta đah ri dak krong Yurdan mpeh luh nar, bơh rlŭng Arnôn tât ma Hermôn, jêh ri lĕ rlŭng mpeh palơ:
2Y-Sihôn hađăch phung Amôrit gŭ ta ƀon Hêsbôn jêh ri chiă uănh bơh ƀon Arôer ta bôl rlŭng Armôn, jêh ri bơh ta nklang rlŭng tât ta dak krong ja bôk, n'har neh phung Armôn, nâm bu ntĭl du n'gul bri Galaat, 3Jêh ri ta rlŭng tât ma dak mbŭt ta bri Chhi nêrôt mpeh palơ, jêh ri mpeh ƀon Betjê Simôt tât ta dak mbŭt ta rlŭng, dak mbŭt boh, mpeh rđŭng padâng ta njâng gôl yôk Pisga. 4Jêh ri Y-Ôk hađăch bri Basan, du huê hôm bơh phung Rêphaim, gŭ ta ƀon Astarôt jêh ri ƀon Êdrel. 5Jêh ri chiă uănh yôk Hermôn, nkual Salêka, jêh ri lĕ bri Basan tât ta n'har phung Gêsurit jêh ri phung Makatit, jêh ri du n'gul bri Galaat tât ta n'har neh Y-Sihôn hađăch ƀon Hêsbôn.
6Y-Môis oh mon Yêhôva jêh ri phung ƀon lan Israel dơi đah khân păng jêh: Jêh ri Y-Môis oh mon Yêhôva ăn neh khân păng jêng drăp ma phung Ruben, ma phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl Manasê ndơn.

Phung Hađăch Y-Yôsuê Dơi Jêh

7Aơ jêng phung hađăch ma bri, Y-Yôsuê jêh ri phung ƀon lan Israel lơh dơi jêh mpeh ma pa dâng dak krong Yurdan, ntơm bơh ƀon Baal-Gat tâm rlŭng Liban tât ta yôk hil mpeh bri Sêir (Y-Yôsuê ăn bri khân păng jêng drăp ma ndŭl mpôl Israel ndơn tĭng nâm nau tâm pă, 8tâm bri kalơ dor, tâm neh lâng, tâm rlŭng, ta gôl, tâm bri rdah, jêh ri tâm bri Nêgep, bri phung Hitit, phung Amôrit, phung Kanaan, phung Pêrisit, phung Hivit, jêh ri phung Jêbusit):
9Hađăch ƀon Yêrikô du huê, hađăch ƀon Ahi dăch ƀon Bethel du huê, 10hađăch ƀon Yêrusalem du huê, hađăch ƀon Hêbron du huê, 11hađăch ƀon jarmut du huê, hađăch ƀon Lakis du huê, 12hađăch ƀon Êglon du huê, hađăch ƀon Gêser du huê, 13hađăch ƀon Dêbir du huê, hađăch ƀon Gêder du huê, 14hađăch ƀon Hôrma du huê, hađăch ƀon Arat du huê, 15hađăch ƀon Lipna du huê, hađăch ƀon Adulam du huê, 16hađăch ƀon Makêda du huê, hađăch ƀon Bethel du huê, 17hađăch ƀon Tapua du huê, hađăch ƀon Hêpher du huê, 18hađăch ƀon Aphek du huê, hađăch ƀon Lasaron du huê, 19hađăch ƀon Madon du huê, hađăch ƀon Hasôr du huê, 20hađăch ƀon Simrôn Môrôn du huê, hađăch ƀon Aksap du huê, 21hađăch ƀon Tanak du huê, hađăch ƀon Mêgidô du huê, 22hađăch ƀon Kadês du huê, hađăch ƀon Jôknêam ta yôk Karmel du huê, 23hađăch ƀon Dor tâm ntŭk prêh Dor du huê, hađăch Gôim ta bri Gilgal du huê, 24hađăch ƀon Tirsa du huê, lĕ rngôch hađăch geh pe jât ma nguay bunuyh.