12

Các Vua Bị Mô-sê Ðánh Bại

1Ðây là các vua trong xứ mà dân I-sơ-ra-ên đã đánh bại. Xứ sở của chúng đã bị chiếm lấy ở bên kia Sông Giô-đanh, tức ở phía đông, từ Suối Ạc-nôn đến Núi Hẹt-môn và tất cả những miền phía đông của A-ra-ba: 2Vua Si-hôn của dân A-mô-ri, trị vì tại Hếch-bôn. Ông cai trị từ miền A-rô-e, tức từ bờ Suối Ạc-nôn, và từ giữa suối cho đến Sông Gia-bốc, biên giới của dân Am-môn, tức là phân nửa của miền Ghi-lê-át, 3từ miền A-ra-ba cho đến phía đông Biển Kin-nê-rốt, và từ hướng Bết Giê-si-mốt đến Biển A-ra-ba, tức Biển Chết, về hướng nam thì dưới chân các triền núi của Núi Pít-ga, 4và Vua Óc của Ba-san, người cuối cùng còn lại của giống dân Rê-pha-im. Ông đã sống tại Ách-ta-rốt và tại Ét-rê, 5và đã trị vì trên Núi Hẹt-môn, Sa-lê-ca, và cả miền Ba-san cho đến biên giới của dân Ghê-sua và dân Ma-a-ca, và phân nửa của miền Ghi-lê-át cho đến biên giới của Vua Si-hôn ở Hếch-bôn. 6Mô-sê tôi tớ CHÚA đã đánh bại các vua ấy, rồi ban xứ sở của các vua ấy làm sản nghiệp cho chi tộc Ru-bên, chi tộc Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se.

Các Vua Bị Giô-sua Ðánh Bại

7Sau đây là tên các vua và xứ sở của họ bị Giô-sua và dân I-sơ-ra-ên đã đánh bại ở phía tây Sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gát trong Thung Lũng Li-băng cho đến Núi Ha-lác trở lên hướng Sê-i-rơ. Giô-sua ban xứ ấy cho các chi tộc I-sơ-ra-ên làm sản nghiệp theo thăm họ bốc trúng, 8bao gồm miền cao nguyên, miền đồng bằng, miền A-ra-ba, miền triền núi, miền đồng hoang, và miền nam. Tất cả các nơi đó vốn là xứ sở của các dân Hít-ti, A-mô-ri, Ca-na-an, Pê-ri-xi, Hi-vi, và Giê-bu-si:
  9Vua của Giê-ri-cô, một
  Vua của Ai gần Bê-tên, một
  10Vua của Giê-ru-sa-lem, một
  Vua của Hếp-rôn, một
  11Vua của Giạc-mút, một
  Vua của La-kích, một
  12Vua của Éc-lon, một
  Vua của Ghê-xe, một
  13Vua của Ðê-bi, một
  Vua của Ghê-đe, một
  14Vua của Họt-ma, một
  Vua của A-rát, một
  15Vua của Líp-na, một
  Vua của A-đu-lam, một
  16Vua của Mác-kê-đa, một
  Vua của Bê-tên, một
  17Vua của Táp-pu-a, một
  Vua của Hê-phe, một
  18Vua của A-phéc, một
  Vua của La-sa-rôn, một
  19Vua của Ma-đôn, một
  Vua của Ha-xơ, một
  20Vua của Sim-rôn Mê-rôn, một
  Vua của Ách-áp, một
  21Vua của Ta-a-nách, một
  Vua của Mê-ghi-đô, một
  22Vua của Kê-đét, một
  Vua của Giốc-nê-am ở Cạt-mên, một
  23Vua của Ðô ở Na-phát Ðô, một
  Vua của Gô-im ở Ghinh-ganh, một
  24Vua của Tiệc-xa, một.
 Tất cả là ba mươi mốt vua.