12

Máh Puo Ca Môi-se Chíl Riap

1Bo dỡi Môi-se, tỗp I-sarel khoiq bữn riap máh puo coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan, tễ avúng Ar-nôn atứng chu phong Yôr-dan, chơ luat chu coah angia pỡng toau toâq cóh Her-môn. Bar náq puo ki la neq: 2Muoi la Si-hôn puo tỗp Amô-rit; án sốt tâng vil Hê-sabôn, dếh muoi saráh vil Ki-liat, tễ vil Arô-er coah avúng Ar-nôn toau toâq pỡ tũm Yaboc, bân raloan cutễq tỗp Amôn. 3Cớp cruang ki bữn dếh phong Yôr-dan, noap tễ clóng Cali-lê coah angia pưn, toau toâq pỡ vil Bet Yê-samôt yáng angia mandang loŏh dỡq mưt Boi pỡ yững cóh Pit-ca.
4Bar la puo Oc ca sốt cruang Basan. Puo nâi táq sốt tâng vil At-tarot cớp vil Ê-darê. Án la tỗp Rê-phêm, ma tỗp ki cheq ễ tũiq. 5Án cỡt sốt tê cóh Her-môn, vil Salê-ca, cớp chũop cruang Basan, toau toâq pỡ raloan cutễq tỗp Kê-sur, tỗp Maca, cớp muoi saráh cruang Ki-liat, toau toâq pỡ raloan cutễq Si-hôn puo tỗp Hê-sabôn.
6Bar náq puo nâi cỡt pê toâq alới rachíl cớp Môi-se cớp tỗp I-sarel. Môi-se, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, khoiq chiau cutễq ki yỗn tỗp Ruben, tỗp Cát, cớp tadĩ tỗp Ma-nasê.

Máh Puo Ca Yô-sũa Chíl Riap

7Nâi la máh ramứh vil Yô-sũa cớp tỗp I-sarel chíl riap, la cũai ỡt yáng angia mandang pât crỗng Yôr-dan tễ vil Ba-al Cát, coah angia pưn avúng Lê-banôn toau toâq pỡ cóh Halac cheq cutễq Ê-dôm. Yô-sũa tampễq cutễq nâi yỗn máh tỗp I-sarel dŏq alới bữn ndỡm níc. 8Nheq tữh ntốq cutễq nâi la neq: Ntốq dũal cớp cóh, yững cóh coah angia mandang pât, pỡ phong Yôr-dan cớp yững cóh mpễr phong ki, tâng cuar cóh coah angia mandang loŏh, cớp ntốq aiq coah angia pưn. Tễ nhũang cutễq nâi cỡt khong cũai Hêt, Amô-rit, Cana-an, Pê-rasit, Hê-vit, cớp Yê-but. 9Tỗp I-sarel khoiq chíl riap máh puo tâng máh vil neq: Yê-ri-cô, A-ai cheq cớp vil Bet-el, 10Yaru-salem, Hep-rôn, 11Yar-mut, Lakit, 12Ec-lôn, Kê-sê, 13Dabir, Ke-dơ, 14Hor-ma, Arat, 15Lip-na, A-dulam, 16Makê-da, Bet-el, 17Tapuah, Hê-phêr, 18Aphéc, La-sarôn, 19Madon, Hasôr, 20Sim-rôn Mê-ron, Ac-sap, 21Tanac, Maki-dô, 22Kê-dét, Yôc-niam ỡt cheq cóh Car-mel, 23Dor ỡt cheq tor dỡq mưt, Cô-im tâng cruang Cali-lê, 24cớp Tir-sa. Noap nheq tữh máh puo tâng máh vil ki la bữn pái chít la muoi noaq.