12

Cov Vajntxwv uas Swb Mauxes

1Cov Yixalayees tua yeej thiab txeeb tau tagnrho lub tebchaws ntawm tus Dej Yaudalees sab hnubtuaj, txij ntua ntawm lub Hav Alenoos mus rau lub Hav Yauladees, thiab mus rau pem lub Roob Helemoos uas nyob sab qaumteb. Lawv tua yeej ob tug vajntxwv, 2ib tug yog Xihoos uas ua vajntxwv kav cov Amaules nyob hauv lub nroog Hesenpoos. Nws kav ib nrab tebchaws Nkile-as: txij ntua ntawm Alu-es (uas nyob ntawm lub Hav Alenoos), thiab txij ntua ntawm lub nroog uas nyob hauv plawv lub hav ntawd mus txog rau ntawm tus Dej Yanpaus uas yog cov Amoos tus ciamteb; 3thiab tagnrho lub Hav Yauladees txij ntua ntawm Hiavtxwv Kalilais sab qabteb mus txog rau ntawm Npethes Yesimaus (uas nyob ntawm Hiavtxwv Tuag sab hnubtuaj) thiab mus rau ntawm lub taw Roob Pinkas.
4Thiab lawv tseem tua yeej Vajntxwv Aunkas uas nyob hauv lub tebchaws Npasas, nws yog tus vajntxwv kawg ntawm haivneeg Lefayees; nws kav lub nroog Asethas thiab Edeles. 5Vajntxwv Aunkas kav tagnrho lub Roob Helemoos, Xalekas thiab tagnrho tebchaws Npasas mus txog ntua ntawm cov Nkesus thiab cov Ma-akas tus ciamteb, thiab ib nrab tebchaws Nkile-as mus txog rau ntawm lub nroog Hesenpoos uas Vajtswv Xihoos kav.
6Ob tug vajntxwv no, yog ob tug uas yav tas los Mauxes thiab cov Yixalayees tua yeej. Tus TSWV tus tubtxib Mauxes muab lub tebchaws no faib rau xeem Lunpees, xeem Khas thiab ib nrab xeem Manaxes ua lawv tug mus li.

Cov Vajntxwv uas Swb Yausuas

7Yausuas thiab cov Yixalayees tua yeej tagnrho cov vajntxwv uas nyob lub tebchaws ntawm tus Dej Yauladees sab hnubpoob, txij ntua ntawm Npankas uas nyob hauv lub Hav Lenpanoos mus txog rau ntawm lub Roob Halaj uas nyob ze Edoos sab qabteb. Yausuas muab lub tebchaws faib rau cov Yixalayees txhua xeem ua lawv tug raws li no: 8tej laj roob, tej taw roob sab hnubpoob, lub Hav Yauladees thiab tej taw roob, tej ntav zag sab hnubtuaj, thiab sab qabteb uas ua suabpuam. Lub tebchaws no yav tas los yog cov Hitis, cov Amaules, cov Kana-as, cov Pelixes, cov Hivis thiab cov Yenpus lub tebchaws. 9Cov Yixalayees tua yeej cov vajntxwv uas kav cov nroog no: Yelikaus, A-is (uas nyob ze lub nroog Npethees,) 10Yeluxalees, Henploos, 11Yamus, Lakhis, 12Ekiloos, Nkexes, 13Denpis, Nkedes, 14Haumas, Alas, 15Linas, Adulas, 16Makedas, Npethees, 17Tapuas, Hefeles, 18Afes, Lasaloos, 19Madoos, Haxaules, 20Simeloos, Meloos, Akhesas, 21Tanas, Menkidaus, 22Kedes, Yaune-as, (uas nyob hauv Kalemees), 23Dules (uas nyob ntawm ntug hiavtxwv), Nku-ees (uas nyob hauv Kalilais ), 24thiab Tilexas, tagnrho huv tibsi muaj peb caug ib tug vajntxwv.