13

Cutễq Ca Tỡ Yũah Pỡq Cheng Ndỡm

1Toâq Yô-sũa khoiq thâu lứq, Yiang Sursĩ pai chóq án neq: “Mới khoiq thâu lứq chơ, ma cutễq cóq pỡq cheng ĩt noâng sa‑ữi; ntốq ki la neq: 2nheq tữh cutễq tỗp Phi-li-tin, tỗp Kê-sur, 3cớp tỗp Avim coah angia pưn. Cutễq ki noap tễ crỗng Si-hôr puai raloan cutễq Ê-yip-tô, cớp atứng chỗn chu coah angia pỡng, toau toâq pỡ raloan Ec-rôn. Nheq tữh cutễq ki cỡt khong tỗp Cana-an. Máh puo tỗp Phi-li-tin ỡt tâng máh vil neq: Casa, At-dôt, At-calon, Cat, cớp Ec-rôn. 4Mới cheng ĩt noâng tỡ yũah nheq cutễq cũai Cana-an, la tễ vil Mê-arah cũai Sadôn ndỡm, toau toâq vil Aphéc cheq raloan cutễq tỗp Amô-rit ndỡm. 5Mới tỡ yũah cheng ĩt cutễq tỗp Kê-bal, cớp cruang Lê-banôn coah angia mandang loŏh, tễ Ba-al Cát cheq yững cóh Her-môn, toau toâq rana hễp pha raláp Hamat. 6Nheq tữh cutễq nâi, noap dếh cutễq tỗp Sadôn ỡt máh dũal cớp cóh mpứng dĩ bar coah cóh Lê-banôn cớp vil Mit-raphôt Mêm, cứq toâp ễ tuih aloŏh nheq máh cũai proai nâi dŏq tỗp I-sarel mut ỡt. Cóq mới tampễq cutễq nâi yỗn máh tỗp I-sarel, machớng cứq khoiq patâp mới chơ. 7Sanua cóq mới tampễq cutễq nâi yỗn takêh tỗp I-sarel cớp tadĩ tỗp Ma-nasê dŏq tỗp alới bữn ndỡm.”

Tampễq Cutễq Coah Angia Mandang Loŏh Dỡq Crỗng Yôr-dan.

8Tỗp Ruben, tỗp Cát, cớp tadĩ tỗp Ma-nasê khoiq roap chơ cutễq pún alới, machớng Môi-se, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, khoiq patâp dŏq. Cutễq nâi ỡt coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan. 9Raloan cutễq tỗp alới cuti toâq pỡ vil Arô-er cheq avúng Ar-nôn, dếh vil ỡt tâng mpứng dĩ avúng, cớp ntốq cutễq tapín tễ vil Mê-daba toau toâq pỡ vil Di-bôn. 10Cutễq nâi toâq pỡ raloan cruang cũai Amôn, dếh dũ vil puo Si-hôn ndỡm hỡ. Án cỡt puo tỗp Amô-rit cớp cỡt sốt tâng vil Hê-sabôn. 11Án sốt nheq cutễq Ki-liat, cutễq tỗp Kê-sur, cớp cutễq tỗp Maca hỡ. Án sốt dếh nheq máh cutễq cóh Her-môn, cớp cutễq cheq Basan toau toâq pỡ vil Salê-ca. 12Cutễq ki bữn dếh cutễq puo Oc, la tễ tỗp Rê-phêm ca cheq ễ tũiq. Puo ki cỡt sốt tâng vil At-tarot cớp vil Ê-darê. Môi-se khoiq táq yỗn tỗp alới cỡt pê, cớp khoiq tuih tỗp alới tễ ntốq alới ỡt. 13Ma tỗp I-sarel tỡ bữn tuih aloŏh nheq cũai Kê-sur cớp cũai Maca. Ngkíq yuaq tỗp nâi noâng ỡt parnơi níc cớp cũai I-sarel toau toâq tangái nâi.
14Ma Môi-se tỡ bữn tampễq cutễq yỗn tỗp Lê-vi, yuaq Yiang Sursĩ khoiq patâp dŏq chơ tỗp Lê-vi bữn roap muoi pún tễ máh crơng noau dững bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ.

Tampễq Cutễq Yỗn Tỗp Ruben

15Môi-se khoiq chiau cutễq muoi pún yỗn máh dống sũ tỗp Ruben ndỡm. 16Raloan cutễq tỗp alới la tễ vil Arô-er cheq avúng Ar-nôn toau toâq pỡ vil ỡt mpứng dĩ avúng ki, dếh máh cutễq tapín lavíng vil Mê-daba hỡ. 17Cutễq alới bữn dếh vil Hê-sabôn cớp máh vil ỡt tâng ntốq tapín la neq: Di-bôn, Bamôt Ba-al, Bet Ba-al Mien, 18Yahat, Kê-damôt, Mê-phat, 19Ki-ria-têm, Sip-ma, Sê-rét Sahar tâng máh cóh cheq avúng ki, 20Bet Pê-or, cuar cóh Pit-ca, cớp Bet Yê-samôt. 21Cutễq nâi bữn dếh máh vil ỡt tâng cóh tapín ca puo Si-hôn cỡt sốt tễ nhũang. Án cỡt puo tỗp Amô-rit, cớp án sốt tâng vil Hê-sabôn. Môi-se khoiq chíl riap puo Si-hôn, machớng án khoiq chíl riap máh cũai sốt tỗp Madian, ramứh neq: E-vi, Rê-kem, Sũr, Hơr, cớp Rê-ba. Máh cũai nâi, cỡt sốt nhêng salĩq cruang cutễq puo Si-hôn. 22Máh tỗp I-sarel cachĩt tê cũai mo, ramứh Balam con samiang Bê-ô. 23Dỡq crỗng Yôr-dan cỡt raloan coah angia mandang pât cutễq Ruben. Nheq vil nâi chiau yỗn dống sũ tỗp Ruben ndỡm.

Tampễq Cutễq Yỗn Tỗp Cát

24Môi-se khoiq chiau cutễq muoi pún yỗn tỗp Cát ndỡm. 25Máh raloan cutễq alới la neq: Ntốq Yasơ, nheq tữh vil tâng cruang Ki-liat, muoi saráh cutễq tỗp Amôn toau toâq pỡ vil Arô-er coah angia mandang loŏh vil Raba. 26Cớp cutễq alới tễ vil Hê-sabôn toau toâq pỡ vil Ramat Mit-ba cớp vil Be-tunim, cớp tễ vil Maha-nêm toau toâq pỡ raloan cutễq vil Dabir. 27Cớp pỡ phong Yôr-dan bữn máh vil neq: Bet Haram, Bet Nim-ra, Sucôt, cớp Saphôn. Tễ nhũang puo Si-hôn cỡt sốt máh vil nâi. Án táq sốt tâng vil Hê-sabôn. Raloan cutễq alới coah angia mandang pât, la tễ angia pỡng crỗng Yôr-dan toau toâq pỡ clóng Cali-lê. 28Máh vil nâi khoiq chiau yỗn dống sũ tỗp Cát ndỡm.

Chiau Cutễq Yỗn Tadĩ Tỗp Ma-nasê

29Môi-se khoiq chiau cutễq muoi pún yỗn tadĩ tỗp Ma-nasê ndỡm. 30Raloan cutễq alới cuti toâq pỡ vil Maha-nêm, cớp nheq tữh cruang Basan. Tễ nhũang puo Oc tễ cruang Basan cỡt sốt cutễq nâi, dếh tâng tapoât chít vil Yai ndỡm tâng cruang Basan. 31Cutễq ki bữn dếh muoi saráh cruang Ki-liat, vil At-tarot cớp vil Ê-darê hỡ. Bar vil nâi la vil toâr lứq tâng cruang Basan. Nheq tữh tâm cutễq nâi la chiau yỗn tadĩ tỗp sâu tễ tŏ́ng toiq Makir con samiang Ma-nasê.
32Cutễq nâi Môi-se khoiq tampễq yỗn tỗp I-sarel bữn ndỡm, bo án ỡt tâng cutễq tapín cruang Mô-ap. Cutễq nâi ỡt coah angia mandang loŏh vil Yê-ri-cô cớp crỗng Yôr-dan. 33Ma Môi-se tỡ bữn chiau cutễq yỗn tỗp Lê-vi ndỡm, yuaq Yiang Sursĩ khoiq patâp chơ tỗp Lê-vi la roap muoi pún tễ máh crơng noau chiau sang yỗn Yiang Sursĩ.