13

Tej tebchaws uas tseem yuav txeeb

1Thaum Yausua laus heev muaj hnub nyoog ntau lawm, Yawmsaub hais rau nws tias, “Koj laus heev muaj hnub nyoog ntau lawm, tiamsis tej tebchaws uas yuav txeeb tseem tshuav ntau. 2Tej tebchaws uas tseem tshuav yuav txeeb ntawd, yog Filixatee tebchaws huvsi thiab cov Kesu tebchaws huvsi. 3(Txij ntua Sihau uas nyob Iyi tebchaws sab hnub tuaj mus rau sab ped txog ntua Ekhoo ciam teb mas suav ua cov Khana‑as tebchaws. Muaj tsib tug vajntxwv kav cov Filixatee, yog tej vajntxwv uas nyob hauv lub moos Kaxa, lub moos Asadau, lub moos Akheloo, lub moos Ka thiab lub moos Ekhoo.) Thiab tshuav Avi tebchaws, 4thiab tej tebchaws uas nyob sab nrad, yog cov Khana‑as tebchaws huvsi thiab Me‑ala uas yog cov Xaidoo ib lub moos, mus txog lub moos Afe mus txog ntua cov Amaulai ciam teb, 5thiab cov Kenpas tebchaws thiab Lenpanoo tebchaws huvsi mus rau sab hnub tuaj, txij ntua lub moos Npa‑as Kas uas nyob ntawm taw roob Hawmoo txog ntua txojkev uas mus rau lub moos Hama, 6thiab cov uas nyob pem toj siab ntawm Lenpanoo tebchaws mus txog Milefauma‑i, uas puavleej yog neeg Xaidoo. Kuv yuav ua tus uas ntiab lawv sawvdaws tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej mus. Tsuav yog koj faib lub tebchaws no ua qub txeeg qub teg rau cov Yixayee raws li uas kuv hais rau koj. 7Nimno cia li faib lub tebchaws no ua qub txeeg qub teg rau cuaj xeem thiab ib nrab xeem Manaxe.”

Faib tebchaws sab dej Yaladee hnub tuaj

8Ib nrab xeem Manaxe thiab xeem Lunpee thiab xeem Kas twb tau qub txeeg qub teg uas Mauxe muab rau lawv sab dej Yaladee hnub tuaj. Tej uas Yawmsaub tus tub qhe Mauxe muab rau lawv 9yog txij ntua lub moos Alau‑aw uas nyob ntawm ntug hav Anoo thiab lub moos uas nyob hauv lub plawv hav thiab tej nras tiaj toj siab Medenpa huvsi txog ntua Dinpoo, 10thiab tej moos uas cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo uas nyob hauv Hesanpoo kav huvsi mus txog ntua cov Asmoo ciam teb, 11thiab Kile‑a uas yog cov Kesu thiab cov Ma‑akha tebchaws, thiab lub roob Hawmoo huvsi thiab Npasas tebchaws huvsi mus txog ntua Xalekha, 12thiab lub tebchaws uas Npasas tus vajntxwv Aus uas nyob hauv Athalau thiab Ede‑i kav huvsi. Tshuav Aus tib leeg uas yog neeg Lefa‑i nyob xwb. Tej moos no Mauxe twb ntaus yeej thiab ntiab luag khiav tag lawm. 13Tiamsis cov Yixayee tsis tau ntiab cov Kesu thiab cov Ma‑akha khiav mus. Cov Kesu thiab cov Ma‑akha tseem nyob hauv cov Yixayee txog niaj hnub nimno.
14Tsuas yog tib xeem Levi Mauxe thiaj tsis tu tebchaws ua qub txeeg qub teg rau. Tej uas muab hlawv xyeem rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv yog cov Levi li qub txeeg qub teg, raws li Yawmsaub hais rau lawv lawd.
15Mauxe muab qub txeeg qub teg rau xeem Lunpee raws li lawv tej cum. 16Ua li ntawd lawv lub tebchaws thiaj li yog txij ntua lub moos Alau‑aw uas nyob ntawm ntug hav Anoo thiab lub moos uas nyob hauv lub plawv hav ntawd thiab tej nras tiaj toj siab ntawm lub moos Medenpa huvsi, 17thiab lub moos Hesanpoo thiab Hesanpoo tej moos uas nyob tej nras tiaj toj siab, yog Dinpoo, Npamau Npa‑as, Npenpa‑as Me‑oo 18thiab Yahaj, Khedemau, Mefa‑a, 19Khiliyatha‑i, Xima, thiab Xelesaha uas nyob saum lub pov roob hauv lub hav ntawd, 20thiab Npepe‑au thiab tej ntav toj Pixaka thiab Npe Yesimau, 21yog tej moos uas nyob tej nras tiaj toj siab huvsi, yog tag nrho lub tebchaws uas cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo hauv Hesanpoo kav. Mauxe ntaus yeej nws thiab Midee cov thawj uas zwm rau vajntxwv Xihoo, yog Evi, Lekhee, Xuv, Hawj thiab Lenpa, uas nyob hauv lub tebchaws ntawd. 22Cov Yixayee kuj xuas ntaj tua tau Npe‑au tus tub Npala‑as uas ua txiv neeb txiv yaig ua ke nrog cov uas lawv tua tau ntawd. 23Xeem Lunpee li tebchaws muaj tus dej Yaladee ua ciam teb. No yog tej moos thiab tej zej zog uas yog cov Lunpee thiab lawv tej cum li qub txeeg qub teg.
24Mauxe muab qub txeeg qub teg rau xeem Kas raws li lawv tej cum. 25Lawv lub tebchaws yog Yaxaw thiab tej moos hauv Kile‑a tebchaws huvsi, thiab cov Asmoo ib nrab tebchaws mus txog ntua Alau‑aw uas nyob lub moos Lanpa sab hnub tuaj, 26thiab txij ntua lub nroog Hesanpoo mus txog Lamamixape thiab Npethauni, thiab txij ntua Mahana‑i mus txog Denpi tebchaws, 27thiab hauv lub vuas hav muaj lub moos Npehalas, Npenila, Xukhau thiab Xafoo, yog tej tebchaws uas Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo kav uas tseem tshuav tsis tau muab faib, muaj tus dej Yaladee ua ciam teb, mus txog ntua qab Hiavtxwv Khinele, uas yog sab dej Yaladee hnub tuaj. 28Tej no yog tej moos thiab tej zej zog uas yog xeem Kas thiab lawv tej cum li qub txeeg qub teg.
29Mauxe muab qub txeeg qub teg rau ib nrab xeem Manaxe, yog muab faib rau ib nrab xeem Manaxe raws li lawv tej cum. 30Lawv lub tebchaws yog txij ntua lub moos Mahana‑i tag nrho Npasas tebchaws uas yog lub tebchaws uas Npasas tus vajntxwv Aus kav huvsi, yog Ya‑i txhua lub moos uas nyob hauv Npasas mas huvsi yog rau caum lub moos, 31thiab Kile‑a ib nrab tebchaws thiab lub moos Athalau thiab lub moos Ede‑i uas yog vajntxwv Aus hauv Npasas kav. Cov moos no yog muab faib rau Manaxe tus tub Makhi cum, yog faib rau Makhi cum ib nrab xwb raws li lawv tej tsev neeg.
32Tej no yog tej qub txeeg qub teg uas Mauxe faib ntawm lub tiaj Mau‑a ntawm ntug dej Yaladee sab tim ub ntawm lub moos Yelikhau sab hnub tuaj. 33Mauxe tsis tu qub txeeg qub teg rau xeem Levi. Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv yog lawv qub txeeg qub teg raws li Yawmsaub hais rau lawv lawd.