14

Faib tebchaws sab dej Yaladee hnub poob

1No mus yog tej tebchaws uas cov Yixayee tau ua qub txeeg qub teg hauv Khana‑as tebchaws, uas yog pov thawj Ele‑axa thiab Noo tus tub Yausua thiab cov thawj hauv txhua xeem txhua cum Yixayee faib rau lawv. 2Tej qub txeeg qub teg no lawv muab ua ntawv rho faib rau cuaj xeem thiab ib nrab xeem, raws li Yawmsaub tau hais rau Mauxe lawd. 3Rau qhov Mauxe twb muab qub txeeg qub teg rau ob xeem thiab ib nrab xeem sab dej Yaladee hnub tuaj lawm. Tiamsis nws tsis muab qub txeeg qub teg rau cov Levi. 4Yauxej caj ces muaj ob xeem, yog xeem Manaxe thiab xeem Efa‑i. Tiamsis tsis faib tebchaws rau cov Levi, tsuas yog tau tej moos los nyob thiab tau tej tshav zaub ib ncig lub moos rau lawv tej tsiaj txhu thiab rau lawv tej cuab txhiaj cuab tam xwb. 5Cov Yixayee ua raws li Yawmsaub hais rau Mauxe mas lawv thiaj muab lub tebchaws faib.

Muab lub moos Heploo rau Khalej

6Thaum ntawd xeem Yuda tuaj cuag Yausua ntawm Kilakas, mas Yefune tus tub Khalej uas yog cum Khena hais rau Yausua tias, “Koj yeej paub txog tej uas Yawmsaub hais rau Mauxe uas yog Vajtswv tus neeg ntawm Khade Npania ntsig txog koj thiab kuv. 7Thaum uas Mauxe uas yog Yawmsaub tus tub qhe txib kuv tawm hauv Khade Npania mus tshuaj tebchaws, kuv hnub nyoog muaj plaub caug xyoo lawm, mas kuv tau coj xov los qhia rau nws raws li kuv pom tseeb. 8Tiamsis cov kwvtij uas nrog kuv ua ke mus ntawd tau ua rau cov pejxeem siab yaj tag. Tiamsis kuv ua raws li Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv lub siab nyiam kawg siab kawg ntsws. 9Hnub ntawd Mauxe thiaj cog lus twv tseg tias, ‘Lub tebchaws uas koj txhais kotaw mus tsuj ntawd yeej yuav poob ua qub txeeg qub teg rau koj thiab koj tej tub ki mus ib txhis li, rau qhov koj tau ua raws li Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv lub siab nyiam kawg siab kawg ntsws.’ 10Saib maj, ib yam li Yawmsaub tau hais tseg lawd nimno nws tseem pub kuv muaj txojsia nyob tau plaub caug tsib xyoo suav txij thaum nws hais li no rau Mauxe los, yog thaum cov Yixayee taug kev hauv tebchaws moj sab qhua. Hnub no kuv twb muaj hnub nyoog yim caum tsib xyoo lawm. 11Hnub no kuv tseem muaj zog ib yam nkaus li hnub uas Mauxe txib kuv mus. Kuv tseem muaj zog ua rog li qub thiab tseem muaj zog mus mus los los yam li thaum ub. 12Yog li no thov muab tej toj siab no uas Yawmsaub hais hnub ntawd rau kuv. Rau qhov hnub ntawd koj yeej hnov hais tias cov neeg Anaj nyob qhov ntawd, muaj tej moos loj uas muaj ntsa loog khov heev. Nyaj Yawmsaub yuav nrog nraim kuv thiab kuv yuav ntiab tau cov neeg ntawd tawm mus, raws li Yawmsaub hais tseg lawd.”
13Mas Yausua kuj foom koob hmoov rau nws, thiab muab Heploo rau Yefune tus tub Khalej yuav ua qub txeeg qub teg. 14Ces Heploo txawm poob ua qub txeeg qub teg rau Yefune tus tub Khalej uas yog cum Khena los txog niaj hnub nimno, rau qhov nws ua raws li Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub siab nyiam kawg siab kawg ntsws. 15Lub moos Heploo ntawd yav thaum ub hu ua Khiliya Anpa. Tus Anpa no yog tus uas loj tshaj plaws cov neeg Anaj. Lub tebchaws thiaj li so tsis ua rog.