17

Cutễq Ma-nasê Coah Angia Mandang Pât

1Muoi pún cutễq coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan, Yô-sũa khoiq chiau yỗn tỗp Ma-nasê, la con samiang clúng Yô-sep. Makir cỡt con clúng Ma-nasê. Makir la mpoaq Ki-liat, la tahan clŏ́q lứq. Yuaq ngkíq, cutễq Ki-liat cớp cutễq Basan coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan bữn chiau yỗn Makir ndỡm. 2Ma cutễq coah angia mandang pât crỗng Yôr-dan, Yô-sũa chiau yỗn máh sâu tỗp Ma-nasê ca tỡ yũah bữn cutễq la neq: Abia-sơ, Hê-léc, A-sariel, Se-kem, Hê-phêr, cớp Sê-mi-da. Máh samiang nâi la tŏ́ng toiq Ma-nasê con samiang Yô-sep. Tỗp samiang nâi cỡt cũai sốt tâng sâu tỗp alới. 3Sê-lô-phahat la con samiang Hê-phêr; Hê-phêr la con samiang Ki-liat; Ki-liat la con samiang Makir; cớp Makir la con samiang Ma-nasê. Ma Sê-lô-phahat ŏ́q con samiang; án bữn ống con mansễm sâng. Con mansễm án bữn ramứh neq: Mah-la, Nô-ê, Hôc-la, Mil-ca, cớp Tir-sa. 4Tỗp niang nâi pỡq ramóh E-lia-sơ la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, Yô-sũa con samiang Nun, cớp máh cũai sốt. Chơ tỗp niang pai neq: “Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se chiau muoi pún tâm cutễq yỗn tỗp hếq bữn ndỡm, táq machớng máh sễm ai hếq tê.”
 Khân táq puai santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp, tỗp niang têq bữn roap tâm cutễq machớng tỗp samiang tê.
5-6Ngkíq Yô-sũa chiau cutễq yỗn máh samiang, dếh mansễm tễ tŏ́ng toiq Ma-nasê. Cỗ tễ ranáq ki tỗp Ma-nasê bữn roap muoi chít pún cutễq, parỗm dếh cutễq coah angia mandang pât crỗng Yôr-dan. Cớp alới noâng bữn ndỡm cutễq Ki-liat cớp Basan coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan hỡ.
7Raloan cutễq tỗp Ma-nasê la tễ cutễq tỗp Asêr toau toâq pỡ vil Mic-mê-that, coah angia mandang loŏh vil Se-kem; chơ atooc chu angia pưn toau toâq pỡ cutễq cũai ỡt tâng Ễn Tapuah. 8Cutễq mpễr vil Tapuah cỡt khong tỗp Ma-nasê, ma vil Tapuah cheq raloan cutễq khong tỗp Ep-ra-im. 9Chơ raloan cutễq nâi atooc asễng chu tũm Canah. Bữn máh vil ỡt cheq raloan cutễq Ma-nasê coah angia pưn dỡq tũm la khong tỗp Ep-ra-im, tam máh vil ki ỡt tâng cutễq tỗp Ma-nasê. Raloan cutễq Ma-nasê puai dỡq tũm coah angia pỡng, chơ sốt pỡ dỡq mưt Mê-di-tarian. 10Coah angia pưn la cutễq tỗp Ep-ra-im, ma coah angia pỡng la cutễq tỗp Ma-nasê; cớp bữn dỡq mưt Mê-di-tarian cỡt raloan coah angia mandang pât. Coah angia pỡng yáng moat mandang pât la cutễq tỗp Asêr. Ma coah angia pỡng yáng angia mandang loŏh la cutễq tỗp I-sacar. 11Ma tâng cutễq tỗp I-sacar cớp Asêr, tỗp Ma-nasê bữn vil Bet Sian cớp vil Ip-liam, dếh máh vil cớt ỡt mpễr vil ki hỡ; cớp Ma-nasê noâng bữn vil Dor (vil cheq tor dỡq mưt), Ndor, Tanac, Maki-dô cớp vil cớt ỡt mpễr vil ki hỡ. 12Ma tỗp Ma-nasê tỡ rơi tuih nheq cũai Cana-an ỡt tâng máh vil ki. Ngkíq tỗp Cana-an noâng ỡt níc tâng cutễq ki. 13Ma toâq máh tỗp I-sarel cỡt clứng cớp rêng loah, tỗp alới noâng tỡ bữn tuih tỗp Cana-an yỗn loŏh tê cutễq alới. Ma tỗp I-sarel padâm cũai Cana-an yỗn táq ranáq sũl yỗn alới.

Tỗp Ep-ra-im Cớp Tỗp Ma-nasê Sễq Cutễq Ễn

14Máh tỗp tŏ́ng toiq Yô-sep toâq pỡ Yô-sũa cớp pai neq: “Achuaih ơi! Nŏ́q achuaih tampễq cutễq yỗn cỡt mun hếq ma ống muoi pún sâng? Tỗp hếq bữn cũai clứng lứq, la cỗ nhơ Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn hếq toau toâq sanua.”
15Yô-sũa ta‑ỡi alới neq: “Khân anhia bữn cũai clứng lứq, cớp khân máh dũal cớp cóh tỗp Ep-ra-im tỡ bữn dũ yỗn tỗp anhia ỡt, ki cóq anhia pỡq tal máh sarứng coah cutễq tỗp Pê-rasit cớp tỗp Rê-phêm ễn.”
16Tỗp alới ta‑ỡi loah neq: “Cutễq máh dũal cớp cóh nâi tỡ bữn dũ yỗn tỗp hếq; ma tỗp Cana-an ỡt tâng ntốq cutễq tapín, alới bữn sễ aséh rachíl noau táq toâq tac, dếh cũai vil Bet Sian cớp vil cớt ỡt mpễr vil ki, dếh cũai tâng avúng Ye-triel hỡ.”
17Chơ Yô-sũa pai chóq tỗp Ep-ra-im cớp tỗp Ma-nasê, la tŏ́ng toiq Yô-sep neq: “Lứq Pĩeiq! Tỗp anhia bữn cũai clứng lứq. Cỗ tễ ranáq nâi yuaq anhia bữn rêng lứq. Pĩeiq lứq la anhia bữn cutễq ndỡm hỡn tễ muoi pún. 18Ngkíq máh dũal cớp cóh cỡt khong tỗp anhia. Tam cutễq ki moang arưih, ma têq tỗp anhia tal cớp ngin ndỡm. Chơ anhia têq ndỡm cutễq tễ coah nâi yỗn toau toâq coah tíh. Tam tỗp Cana-an bữn sễ tac dŏq rachíl, cớp cũai clứng cớp rêng lứq, ma têq anhia tuih tỗp alới yỗn dễq nheq.”