17

Faib teb rua xeem Manaxe

1Tej teb kws muab faib rua xeem Manaxe kws yog Yauxej tug tub hlub yog le nuav. Makhi kws yog Manaxe tug tub hlub hab yog Kile‑a txwv, tau tebchaws Kile‑a hab Npasaa tebchaws, tsua qhov nwg txawj txawj ua rog. 2Manaxe hab puab cov quas cum kws tseed tshuav kws yuav faib teb rua yog cov nuav, Anpiyexaw, Heleb, Ali‑ee, Sekhee, Hefaw hab Seminta. Cov txwvneej nuav yog Yauxej tug tub hlub Manaxe caaj ceg hab puab cov quas cum.
3Hefaw tug tub Xelaufeha muaj ntxhais xwb tsw muaj tub. Hefaw yog Kile‑a tug tub, Kile‑a yog Makhi tug tub, Makhi yog Manaxe tug tub. Xelaufeha cov ntxhais tej npe hu le nuav, Malag, Nau‑a, Haula, Meekha hab Thilaxa. 4Puab tuaj cuag pov thawj Ele‑axa hab Noo tug tub Yausua hab cov kws ua hlub mas puab has tas, “Yawmsaub tub has kuas Mauxe pub qub txeeg qub teg rua peb ib yaam le pub rua peb cov kwvtij.” Ua le hov Yausua txhad le muab qub txeeg qub teg rua puab cov nuav ib yaam le muab rua puab txwv cov kwvtij lawv le Yawmsaub has lawd. 5Yog le nuav txhad poob kaum tswv teb rua xeem Manaxe, tau tshaaj cov teb kws nyob Kile‑a hab Npasaa ntawm dej Yalatee saab nub tuaj, 6tsua qhov Manaxe cov ntxhais tub nrug nwg cov tub tau qub txeeg qub teg. Kile‑a tebchaws txhad muab faib rua Manaxe cov xeeb ntxwv kws tsw tau muaj teb.
7Manaxe le teb txwj ntawm Asaw tebchaws moog txug Mimetha kws nyob ntawm lub moos Sekhee saab nub tuaj, hab nrwm teb moog rua nraag qaab teb moog txug cov tuabneeg Eethapuva. 8Tej teb ntawm Thapuva ua Manaxe tug tassws lub moos Thapuva kws nyob ntawm Manaxe nrwm teb ua Efa‑i caaj ceg tug. 9Hab nrwm teb kuj nqeg moog txug tug dej Khana. Tej moos kws nyob dhau tug dej rua saab nraag yog Manaxe le tebchaws tassws tej moos yog Efa‑i le tug. Hab Manaxe nrwm teb taug tug dej hov saab peg moog kawg rua ntawm Havtxwv. 10Lub tebchaws saab nraag yog Efa‑i, lub tebchaws saab peg yog Manaxe le, muaj Havtxwv ua nrwm teb. Saab peg moog kawg rua ntawm Asaw tebchaws, hab saab nub tuaj kawg rua ntawm Ixakha tebchaws. 11Nyob huv Ixakha hab Asaw tebchaws Manaxe muaj tej moos nuav, Npesaa hab tej zej zog ib ncig hov, hab lub moos Ile‑aa hab tej zej zog ib ncig hov, hab cov tuabneeg huv lub moos Ntau hab tej zej zog ib ncig hov, hab cov tuabneeg huv lub moos Eentau hab tej zej zog ib ncig hov hab cov tuabneeg huv lub moos Tha‑ana hab tej zej zog ib ncig hov, hab cov tuabneeg huv lub moos Mekintau (lub moos kws peb hov yog Nafantau.) 12Tassws cov Manaxe txeeb tsw tau tej moos hov ua puab tug mas cov Khana‑aa tseed tiv nyob huv lub tebchaws hov. 13Tassws thaus cov Yixayee muaj zug lawm mas puab yuam cov Khana‑aa ua num, kuas tsw muab lawv tswv tawm moog.
14Tassws xeem Yauxej has rua Yausua tas, “Ua caag koj faib ib thaaj ua ib feem ua qub txeeg qub teg rua peb xwb? Peb muaj coob coob tsua qhov Yawmsaub foom koob moov rua peb lug txug naj nub nwgnuav.” 15Mas Yausua has rua puab tas, “Yog mej muaj coob coob mas mej ca le moog luaj teb peg tej haav zoov huv Pelixai hab Lefa‑i tebchaws, tsua qhov Efa‑i tej toj sab nqaim tsw txaus mej nyob.” 16Xeem Yauxej txhad has tas, “Tej toj sab nuav tsw txaus peb cov, mas cov Khana‑aa kws nyob nraag nruab tag muaj tsheb neeg ua rog kws yog hlau, yog cov kws nyob huv Npesaa hab tej zej zog ib ncig hab huv lub haav Yile‑ee.” 17Mas Yausua has rua Yauxej caaj ceg kws yog Manaxe hab Efa‑i tas, “Mej muaj coob coob hab muaj zug heev, mas tsw yog mej yuav tau ib thaaj xwb. 18Tej toj sab hov yuav ua mej le, txawm yog haav zoov los mej ca le moog luaj hab txeeb ua mej tug taag nrho. Txawm yog cov Khana‑aa muaj tsheb hlau ua rog hab puab muaj zug heev los mej yuav lawv tau puab tswv tawm moog.”