18

Faib teb ntawm Silau

1Ib tsoom pejxeem Yixayee sawvdaws tuaj txoos ua ke ntawm Silau, thiab tsa lub tsev ntaub sib ntsib rau qhov ntawd. Lawv twb ntaus yeej lub tebchaws ntawd lawm.
2Tseem tshuav cov Yixayee xya lub xeem uas tsis tau faib qub txeeg qub teg rau. 3Mas Yausua thiaj hais rau cov Yixayee tias, “Nej yuav tos ntev li cas li mus txeeb tebchaws ua nej tug uas Yawmsaub uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv twb muab rau nej lawm? 4Cia li xaiv ib lub xeem peb leeg mas kuv yuav txib lawv cov ntawd mus ncig kom thoob plaws hauv lub tebchaws, kom sau lub tebchaws saib zoo li cas thiaj txawj pub ua qub txeeg qub teg, lawv li rov los qhia rau kuv. 5Lawv yuav tsum muab faib ua xya feem. Cov Yuda yuav nyob hauv lawv tebchaws uas yog yav qab teb, thiab Yauxej caj ces yuav nyob hauv lawv tebchaws uas yog sab ped. 6Nej sau tej ciam teb hauv lub tebchaws ua xya feem mas coj tej uas nej sau ntawd los qhia rau kuv ntawm no, mas kuv yuav ua ntawv rho faib rau nej ntawm no rau ntawm peb tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag. 7Cov Levi tsis muaj feem nrog nej tau. Lawv tej haujlwm uas ua Yawmsaub li pov thawj yog lawv li qub txeeg qub teg lawm. Xeem Kas thiab xeem Lunpee thiab ib nrab xeem Manaxe twb tau lawv qub txeeg qub teg sab dej Yaladee hnub tuaj uas Yawmsaub tus tub qhe Mauxe muab rau lawv lawm.”
8Lawv cov ntawd kuj sawv kev mus thiab Yausua hais rau cov uas yuav sau ciam teb ntawd tias, “Cia li mus ncig kom thoob plaws hauv lub tebchaws sau saib lub tebchaws zoo li cas mas rov los cuag kuv. Kuv yuav muab ua ntawv rho faib rau nej tab meeg Yawmsaub xubntiag ntawm Silau.” 9Yog li ntawd lawv thiaj mus thoob plaws hauv lub tebchaws thiab muab lub tebchaws thiab tej moos sau rau hauv ntawv faib ua xya feem, mas lawv rov los cuag Yausua hauv lub zos ntawm Silau. 10Mas Yausua muab ua ntawv rho rau lawv tab meeg Yawmsaub lub xubntiag ntawm Silau, thiab Yausua muab lub tebchaws faib rau cov Yixayee ntawm lub chaw ntawd, txhua xeem nyias muaj nyias feem.

Faib teb rau xeem Npeeyamee

11Rho ntawv rau xeem Npeeyamee thiab lawv tej cum, mas rho tau ntsuj tebchaws nyob ntawm xeem Yuda thiab xeem Yauxej ntu nruab nrab. 12Lawv ciam teb sab ped yog pib ntawm dej Yaladee mus txog lub caj qaum roob ntawm Yelikhau sab ped, hla kiag tebchaws toj siab rau sab hnub poob mus kawg rau ntawm tebchaws moj sab qhua Npe‑avee. 13Txuas qhov ntawd tus ciam teb mus rau sab nrad ncaj rau lub moos Lu (uas yog lub moos Npe‑ee) thiab mus rau lub caj qaum roob Lu, thiab ciam teb nqes mus txog Athalau‑adaj uas nyob pem roob uas nyob ntawm lub moos Npe Hauloo nruab tiag sab nrad. 14Ciam teb sab hnub poob kuj nkhaus mus rau sab nrad ntawm lub roob uas ncaj lub moos Npe Hauloo sab nrad mus kawg rau ntawm Khiliya Npa‑as (uas yog Khiliya Ye‑ali), yog xeem Yuda li ib lub moos. No yog ciam teb sab hnub poob. 15Ciam teb sab nrad pib ntawm lub moos Khiliya Ye‑ali mas qhov ntawd mus rau sab hnub poob mus txog lub hauv dej txhawv Nethau‑a. 16Ciam teb kuj nqes mus txog taw roob uas ntsia ntsoov lub hav Npeehinoo uas nyob lub hauv hav Lefa‑i sab ped, thiab raws lub hav Hinoo rau nram qab lub caj qaum roob uas yog cov Yenpu lub roob thiab nqes mus txog lub moos Eelaukee, 17thiab nkhaus mus rau sab ped mus txog Eeseme, thiab txuas ntawm mus txog lub moos Kelilau uas nyob ncaj txojkev uas hla lub dawm roob Adumi, thiab nqes mus rau lub Pob Zeb Npauhas uas yog Lunpee tus tub, 18thiab hla kiag mus rau lub caj qaum roob uas ncaj Npe Alanpa sab ped nqes mus txog Alanpa. 19Ciam teb kuj mus rau lub caj qaum roob Npe Haula sab ped, thiab ciam teb mus kawg rau ntawm kaum Hiavtxwv Ntsev sab ped, uas dej Yaladee tshuam nkaus. No yog ciam teb sab nrad. 20Dej Yaladee ua ciam teb sab hnub tuaj. No yog xeem Npeeyamee thiab lawv tej cum li qub txeeg qub teg, muaj ciam teb vij puag ncig raws li hais tag no.
21Xeem Npeeyamee thiab lawv tej cum tej moos yog Yelikhau, Npe Haula, Emekhexi, 22Npe Alanpa, Xemala‑i, Npe‑ee, 23Avi, Pala, Aufa, 24Khefa Lamauni, Aunis thiab Kenpa. Huvsi muaj kaum ob lub moos thiab tej zej zog ib ncig cov moos ntawd. 25Kinpe‑oo, Lama, Npe‑awlau, 26Mixape, Khefila, Mauxa, 27Lekhee, Ipe‑ee, Thalala, 28Xela, Ha‑ele, Yenpu (uas yog lub moos Yeluxalee), Kinpe‑a thiab Khiliya Ye‑ali. Huvsi muaj kaum plaub lub moos thiab tej zej zog ib ncig cov moos ntawd. No yog xeem Npeeyamee thiab lawv tej cum qub txeeg qub teg.