19

Chia Đất Cho Si-mê-ôn

1Phần đất thứ hai bắt thăm trúng nhằm chi tộc Si-mê-ôn, theo từng họ hàng. Cơ nghiệp họ nằm giữa cơ nghiệp của người Giu-đa. 2Lãnh thổ họ gồm có
 Bê-e-sê-ba, Sê-ba, Mô-la-đa,
3Hát-sa Su-anh, Ba-la, Ê-xem, 4Ên-thô-lát, Bê-thu, Họt-ma, 5Xiếc-lác, Bết Ma-ca-bốt, Hát-sa Su-sa, 6Bết Lê-ba-ốt và Sê-a-ru-chen: cộng lại được mười ba thành với các làng phụ cận;
7A-in, Rim-môn, Ê-the và A-san: cộng lại được bốn thành và các làng phụ cận; 8luôn tất cả các làng xung quanh các thành ấy cho đến Ba-lát-bê-e (tức là Ra-ma ở miền nam).
 Đó là cơ nghiệp của chi tộc Si-mê-ôn, theo từng họ hàng.
9Cơ nghiệp của dân Si-mê-ôn là một phần đất của Giu-đa lấy chia cho họ vì lãnh thổ của Giu-đa quá lớn. Vậy, người Si-mê-ôn nhận cơ nghiệp mình trong lãnh thổ Giu-đa.

Chia Đất Cho Sa-bu-luân

10Phần đất thứ ba bắt trúng nhằm chi tộc Sa-bu-luân, theo từng họ hàng.
 Ranh giới cơ nghiệp họ chạy đến tận Sa-ríp,
11qua phía tây chạy đến Ma-rê-a-la, giáp Đáp-bê-sết và kéo dài đến khe gần Giốc-nê-am. 12Từ Sa-ríp quay về phía đông hướng mặt trời mọc, ranh giới chạy đến lãnh thổ Kít-lốt Tha-bô và đi về phía Đáp-rát, lên đến Gia-phia. 13Từ đó ranh giới chạy về phía đông cho đến Gát Hê-phê và Ết-cát-sin, kéo dài từ Rim-môn và quay sang Nê-a. 14Từ đó, ranh giới chạy quanh lên phía bắc cho đến Ha-na-thôn và chấm dứt ở trũng Díp-tha-ên; 15gồm có các thành Cát-tát, Na-ha-la, Sim-rôn, Di-đê-a-la và Bết-lê-hem: cộng lại là mười thành và các làng phụ cận.
16Các thành và các làng mạc đó là cơ nghiệp của Sa-bu-luân, theo từng họ hàng.

Chia Đất Cho Y-sa-ca

17Phần đất thứ tư bắt thăm trúng nhằm chi tộc Y-sa-ca, theo từng họ hàng. 18Lãnh thổ họ gồm có:
 Gít-rê-ên, Kê-su-lốt, Su-nem,
19Ha-pha-ra-im, Si-ôn, A-na-cha-rát, 20Ra-bít, Ki-si-ôn, Ê-bết, 21Rê-mết, Ên Ga-nim, Ên Ha-đa và Bết Phát-sết. 22Ranh giới đi ngang Tha-bô, Sa-chát-si-ma và Bết-sê-mết rồi giáp sông Giô-đanh: cộng lại được mười sáu thành với các làng phụ cận.
23Các thành với các làng mạc đó là cơ nghiệp của chi tộc Y-sa-ca, theo từng họ hàng.

Chia Đất Cho A-se

24Phần đất thứ năm bắt thăm trúng nhằm chi tộc A-se, theo từng họ hàng. 25Lãnh thổ họ gồm có:
 Hên-cát, Ha-li, Bê-tên, Ạc-sáp,
26A-lam-mê-léc, A-mê-át và Mi-sê-anh. Phía tây, ranh giới đụng Cạt-mên và Shi-he Líp-na, 27quay sang phía đông về hướng Bết Đa-gôn đụng đất Sa-bu-luân và trũng Díp-tha-ên rồi quay về phía bắc cho đến Bết Ê-méc và Nê-ên, chạy ngang Ca-bun về phía tả, 28đi về Ếp-rôn, Rê-hốp, Ham-môn và Ca-na đến tận ngoại thành Si-đôn. 29Từ đó, ranh giới quay về hướng Ra-ma, đến thành kiên cố Ty-rơ quay sang Hô-sa, ra đến tận biển vùng Ạc-xíp, 30U-ma, A-phéc và A-mốt, cộng được hai mươi hai thành và các làng mạc phụ cận.
31Các thành và các làng mạc đó là cơ nghiệp của A-se, theo từng họ hàng.

Chia Đất Cho Nép-ta-li

32Phần đất thứ sáu bắt thăm trúng nhằm chi tộc Nép-ta-li, theo từng họ hàng.
33Ranh giới chạy từ Hê-lép và cây cổ thụ ở Sa-na-nim đi về A-đa-mi Nê-kép và Giáp-nê-ên đến Lạc-cung rồi giáp sông Giô-đanh. 34Ranh giới chạy về phía tây qua Át-nốt Tha-bô đến Hục-cốc; phía nam giáp đất Sa-bu-luân, phía tây giáp đất A-se và phía đông giáp sông Giô-đanh. 35Các thành kiên cố là: Xi-đim, Xe-rơ, Ha-mát, Ra-cát, Ki-nê-rết, 36A-đa-ma, Ra-ma, Hát-so, 37Kê-đe, Ên Rê-i, Ên Hát-so, 38Gi-rê-ôn, Mít-đa Ên, Hô-rem, Bết A-nát và Bết Sê-mết: cộng lại là mười chín thành và các làng phụ cận.
39Các thành và các làng đó là cơ nghiệp chi tộc Nép-ta-li, theo từng họ hàng.

Chia Đất Cho Đan

40Phần đất thứ bảy bắt thăm trúng nhằm chi tộc Đan, theo từng họ hàng. 41Lãnh thổ cơ nghiệp họ gồm có:
 Xô-rê-a, Ết-tha-ôn, Yết Sê-mết,
42Sa-ba-bin, A-gia-lôn, Gít-la, 43Ê-lôn, Thim-na-tha, Éc-rôn, 44Ên-thê-kê, Ghi-bê-thôn, Ba-lát, 45Giê-hút, Bê-nê Bê-rác, Gát Rim-môn, 46Mê Giạt-côn và Ra-côn với vùng đất đối ngang Gia-phô.
47Nhưng người Đan gặp trở ngại không thể chiếm được lãnh thổ chia cho mình, nên họ lên tấn công Lê-sem, hạ thành ấy và dùng gươm giết dân cư rồi chiếm đóng thành này. Họ định cư tại Lê-sem rồi lấy tên Đan đặt cho thành này theo tên tổ phụ mình. 48Các thành và các làng mạc đó là cơ nghiệp của chi tộc Đan, theo từng họ hàng.

Chia Đất Cho Giô-suê

49Sau khi chia đất thành từng miền cho các chi tộc xong, người Y-sơ-ra-ên tặng Giô-suê, con trai Nun, một cơ nghiệp ở giữa họ 50theo lệnh của CHÚA. Họ tặng người thành mà người yêu cầu: Thim-nát Sê-rách trong vùng đồi núi Ép-ra-im. Giô-suê xây thành và định cự tại đó.
51Đó là các lãnh thổ mà thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai Nun và các nhà lãnh đạo của các họ hàng tông chi tộc Y-sơ-ra-ên đã bắt thăm chia đất tại Si-lô trước mặt CHÚA, nơi lối vào Trại Hội Kiến. Như vậy, họ hoàn tất việc chia đất.