20

Máh Vil Têq Pỡq Ỡt Poâng

1Chơ Yiang Sursĩ atỡng Yô-sũa yỗn atỡng loah máh cũai I-sarel neq: 2“Cóq anhia rưoh máh vil khễ dŏq poâng, táq ariang cứq khoiq patâp anhia na Môi-se. 3Khân bữn cũai cachĩt cũai canŏ́h, ma án tỡ bữn chanchớm ễ cachĩt, têq án lúh ỡt poâng pỡ vil ki, yỗn têq vớt tễ cũai ễ carláh dỡq. 4Khân án lúh ễ mut chu vil parnoâng aléq, cóq án pỡq tayứng bân ntốq rasữq cheq ngoah toong viang vil, cớp ruaih loah máh ranáq án khoiq táq yỗn cũai sốt dáng. Moâm ki, tỗp alới têq yỗn án mut chu clống vil cớp chuaq ntốq yỗn án ỡt. 5Khân cũai ễ carláh dỡq toâq chuaq án pỡ vil ki, máh cũai proai tâng vil ki tỡ têq chiau án pỡ talang atĩ cũai ễ carláh dỡq. Tỗp alới cóq bán curiaq án, yuaq án cachĩt cũai lơ sâng, tỡ bữn cachĩt cỗ sâng ũan. 6Cũai ki têq ỡt tâng vil ki toau noau rasữq án choâng moat máh cũai clứng. Khân noau tỡ bữn tamóh ŏ́c lôih ntrớu, têq án ỡt níc tâng vil ki toau toâq cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ cuchĩt voai. Vớt ki, têq án píh chu loah pỡ vil án bữm, la ntốq án khoiq lúh tễ nhũang.”
7Ngkíq tỗp alới rưoh pái vil coah angia mandang pât crỗng Yôr-dan. Muoi la vil Kê-dét tâng cruang Cali-lê pỡ dũal cớp cóh tỗp Nep-tali. Bar la vil Se-kem pỡ máh dũal cớp cóh tỗp Ep-ra-im. Pái la vil Hep-rôn pỡ máh dũal cớp cóh tỗp Yuda. 8Ma coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan, bân ntốq aiq ỡt yáng angia mandang loŏh vil Yê-ri-cô, tỗp alới rưoh pái vil canŏ́h. Muoi la vil Be-sơ pỡ cutễq tapín tỗp Ruben. Bar la vil Ramôt tâng cruang Ki-liat pỡ cutễq tỗp Cát. Pái la vil Cô-lan tâng cruang Basan pỡ cutễq tỗp Ma-nasê. 9Nheq máh vil nâi cỡt ntốq têq máh cũai I-sarel ỡt poâng, dếh cũai cruang canŏ́h ỡt cớp alới têq ỡt poâng tê, dŏq yỗn cũai ca lơ cachĩt cũai canŏ́h têq ỡt poâng. Chơ cũai ki têq vớt tễ talang atĩ cũai ễ carláh dỡq; cớp tỡ bữn noau têq cachĩt án khân tỡ yũah rasữq choâng moat máh cũai clứng.