20

Tu tej moos cawm siav

1Yawmsaub hais rau Yausua tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yuav tsum tu tej moos cawm siav uas kuv twb kom Mauxe hais rau koj lawd, 3xwv tus uas tua neeg uas tsis yog txhob txwm tua thiab tsis paub thiaj tau khiav mus rau hauv. Tej moos no yuav ua lub chaw rau nej cawm siav kom thiaj dim tus uas rob caub. 4Tus uas tua neeg ntawd yuav khiav mus rau cov moos ntawd ib lub thiab mus sawv ntawm txojkev uas nkag rau hauv lub rooj loog ntawd thiab piav nws zaj xwm txheej rau cov kev txwj laus hauv lub moos ntawd paub. Mas lawv yuav coj nws nkag mus rau hauv lub moos thiab tu chaw rau nws nyob mas tus ntawd yuav nrog lawv nyob. 5Yog tus rob caub caum mus txog los cov kev txwj laus yuav tsis muab tus uas tua neeg ntawd rau hauv tus rob caub txhais tes, rau qhov tus uas tua neeg ntawd tsis yog txhob txwm tua tsis tau ua dua yeeb ncuab li. 6Tus ntawd yuav nyob hauv lub moos ntawd mus txog thaum nws mus sawv hais plaub tab meeg ntawm cov pejxeem xubntiag tag thiab nyob txog thaum tus uas ua tuam pov thawj hlob lub sijhawm ntawd tuag lawm. Tus uas tua neeg ntawd li rov mus tau rau nws vaj nws tsev hauv nws lub moos uas nws khiav tuaj.’ ”
7Lawv thiaj tu lub moos Khede hauv Kalilais uas yog pem toj siab hauv Nathali tebchaws, thiab lub moos Sekhee pem toj siab hauv Efa‑i tebchaws, thiab lub moos Khiliya Anpa (uas yog lub moos Heploo) uas nyob pem toj siab hauv Yuda tebchaws. 8Sab dej Yaladee hnub tuaj uas ncaj lub moos Yelikhau lawv tu lub moos Npexaw hauv tebchaws moj sab qhua uas nyob tej nras tiaj toj siab hauv xeem Lunpee tebchaws, thiab lub moos Lamau hauv Kile‑a hauv xeem Kas tebchaws, thiab lub moos Kaulas hauv Npasas uas yog xeem Manaxe tebchaws. 9Tej moos no yog tej uas tu cia rau cov Yixayee sawvdaws thiab lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob, xwv leejtwg tua neeg tiamsis tsis yog txhob txwm tua thiaj tau khiav mus rau hauv, kom thiaj tsis tuag rau tus rob caub txhais tes ua ntej uas tsis tau mus sawv hais plaub tab meeg cov pejxeem xubntiag.