21

Máh Vil Tỗp Lê-vi

1Máh cũai sốt tễ dũ sâu tỗp Lê-vi toâq ramóh E-lia-sơ la cũai tễng rit sang, Yô-sũa con samiang Nun, cớp máh cũai sốt tễ sâu canŏ́h tâng tỗp I-sarel, 2pỡ vil Si-lô tâng cruang Cana-an, cớp alới pai neq: “Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se cóq anhia chiau máh vil yỗn tỗp hếq, dếh ruang bát ỡt mpễr vil ki dŏq têq hếq bán charán.”
3Yuaq ngkíq, tỗp I-sarel chiau máh vil cớp ruang bát tễ cutễq alới ndỡm yỗn tỗp Lê-vi, dŏq táq puai samoât Yiang Sursĩ khoiq patâp chơ.
4Séng trỗ muoi pĩeiq sâu Cô-hat tŏ́ng toiq Arôn, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ; alới bữn roap muoi chít la pái vil tễ cutễq pún tỗp Yuda, Si-mê-ôn, cớp Ben-yamin. 5Máh cũai tễ sâu Cô-hat ca tỡ yũah bữn, alới bữn roap muoi chít vil tễ cutễq tỗp Ep-ra-im, Dan, cớp Ma-nasê ỡt coah angia mandang pât.
6Tŏ́ng toiq Kêr-sôn bữn roap muoi chít la pái vil tễ cutễq pún tỗp I-sacar, Asêr, Nep-tali, cớp Ma-nasê ỡt coah moat mandang loŏh.
7Tŏ́ng toiq Mê-rari bữn roap muoi chít la bar vil tễ cutễq pún tỗp Ruben, Cát, cớp Sa-bulôn.
8Máh vil cớp ruang bát nâi cũai I-sarel chiau yỗn tỗp Lê-vi na séng, táq puai Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se.
9Tỗp alới chiau máh vil tễ cutễq pún tỗp Yuda cớp tỗp Si-mê-ôn 10yỗn tŏ́ng toiq Arôn, sâu Cô-hat, tỗp Lê-vi, yuaq sâu nâi la tỗp dâu bữn roap vil. 11Tỗp alới bữn roap vil Ar-ba (tỡ la vil Hep-rôn), dếh ruang bát ỡt mpễr ki, tâng máh dũal cớp cóh cruang Yuda. Chơ noau amứh vil Ar-ba puai ramứh Ar-ba, la achúc achiac Anac. 12Ma vil Hep-rôn cớp ruang bát, dếh vil cớt ỡt mpễr ki, noau khoiq chiau yỗn Calep con samiang Yê-phunê ndỡm.
13Tỗp alới chiau vil Hep-rôn, (la muoi vil têq ỡt poâng) yỗn tŏ́ng toiq Arôn, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, dếh máh vil canŏ́h, la neq: Lip-na, 14Yatir, Et-tamũa, 15Hô-lôn, Dabir, 16A-in, Yuta, cớp Bet Samet, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ.
 Nheq tữh la takêh vil tễ cutễq pún tỗp Yuda cớp tỗp Si-mê-ôn.
17Tŏ́ng toiq Arôn bữn roap pỗn vil tễ cutễq tỗp Ben-yamin, bữn vil neq: Ki-bê-ôn, Kê-ba, 18Ana-thôt, cớp Al-môn, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 19Nheq tữh la muoi chít la pái vil, dếh ruang bát mpễr vil ki, la noau chiau yỗn tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ tễ tŏ́ng toiq Arôn.
20Ma tŏ́ng toiq Cô-hat canŏ́h tâng tỗp Lê-vi, alới bữn roap vil tễ cutễq pún tỗp Ep-ra-im, 21bữn pỗn vil neq: Se-kem dếh ruang bát ỡt mpễr vil ki tâng máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im. (Vil Se-kem la vil noau têq ỡt poâng.) Cớp tỗp Cô-hat bữn roap máh vil neq hỡ: Kê-sê, 22Kip-sêm, cớp Bet Hô-rôn, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 23Tỗp Cô-hat bữn roap tễ cutễq pún tỗp Dan pỗn vil neq: El-takê, Kip-bê-thôn, 24Ai-yalôn, cớp Cat Ri-môn, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 25Tỗp alới bữn roap vil Tanac cớp vil Cat Ri-môn tễ cutễq pún tỗp Ma-nasê coah angia mandang pât, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 26Máh vil cỡt khong tŏ́ng toiq Cô-hat la muoi chít vil, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ.
27Ma tŏ́ng toiq Kêr-sôn tễ tỗp Lê-vi canŏ́h ễn bữn roap vil tễ cutễq tadĩ tỗp Ma-nasê coah angia mandang loŏh bar vil neq: Cô-lan tâng cruang Basan (vil Cô-lan nâi la muoi vil têq ỡt poâng), cớp vil Bit-tara, dếh máh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 28Cớp alới bữn roap vil tễ cutễq pún tỗp I-sacar pỗn vil neq: Ki-si-on, Dabe-rat, 29Yar-mut, cớp En Canim, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 30Tỗp alới bữn roap vil tễ cutễq pún tỗp Asêr pỗn vil neq: Mi-sal, Ap-dôn, 31Hêl-cat, cớp Rê-hop, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 32Tỗp alới bữn roap vil tễ cutễq Nep-tali pái vil neq: Kê-dét tâng cruang Cali-lê, (vil Kê-dét nâi la muoi vil têq ỡt poâng), Hamôt Dor, cớp Cartan, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 33Nheq tữh vil cỡt khong tŏ́ng toiq Kêr-sôn la muoi chít la pái vil, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ.
34Máh tỗp Lê-vi noâng clữi tễ ki, la tŏ́ng toiq Mê-rari, bữn roap vil tễ cutễq pún tỗp Sa-bulôn pỗn vil neq: Yôc-niam, Cartah, 35Dim-na, cớp Na-halal, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 36Cớp tỗp alới bữn roap vil tễ cutễq pún tỗp Ruben pỗn vil neq: Be-sơ, Yahat, 37Kê-damôt, cớp Mê-phat, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 38Cớp alới bữn roap vil tễ cutễq pún tỗp Cát pỗn vil neq: Ramôt tâng cruang Ki-liat (vil Ramôt nâi la muoi vil têq ỡt poâng), Maha-nêm, 39Hê-sabôn, cớp Yasơ, dếh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 40Ngkíq, tŏ́ng toiq Mê-rari bữn roap vil nheq tữh la muoi chít la bar vil, dếh máh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 41-42Máh vil tỗp Lê-vi bữn roap tễ cutễq pún tỗp I-sarel canŏ́h, la pỗn chít tacual vil, dếh ruang bát mpễr vil ki, yuaq mpễr dũ vil ki bữn dếh ruang bát.

Tỗp I-sarel Cỡt Sốt Cutễq Alới

43Ngkíq Yiang Sursĩ chiau yỗn tỗp I-sarel nheq tữh cutễq án khoiq ữq cớp achúc achiac tỗp alới tễ nhũang chơ. Toâq alới cheng bữn, alới táq dống cớp ỡt loâng tâng ntốq ki. 44Cớp Yiang Sursĩ yỗn chũop cruang alới bữn ỡt ien khễ, cỡt rapĩeiq santoiq án khoiq par‑ữq cớp achúc achiac alới. Tỡ bữn noau têq chíl riap noâng tỗp alới, yuaq Yiang Sursĩ toâp yỗn tỗp I-sarel bữn chíl riap dũ tỗp cũai par‑ũal alới. 45Yiang Sursĩ yống níc máh santoiq án khoiq ữq cớp máh cũai I-sarel.