21

Cov Levi tej moos

1Thaum ntawd cov uas ua thawj hauv xeem Levi txhua cum tuaj cuag pov thawj Ele‑axa thiab Noo tus tub Yausua thiab cov uas ua thawj hauv txhua xeem txhua cum Yixayee, 2mas hais rau lawv ntawm Silau hauv Khana‑as tebchaws tias, “Yawmsaub twb hais rau Mauxe kom muab tej lub moos rau peb nyob thiab muab tej tshav zaub ib ncig rau peb yug tsiaj txhu.” 3Ua li no cov Yixayee thiaj li rho lawv qub txeeg qub teg tej lub moos uas yuav hais no thiab tej tshav zaub ib ncig cov moos ntawd pub rau cov Levi raws li Yawmsaub hais kom lawv ua.
4Rho tau ntawv los yog Khauha tej cum. Ua li no cov Levi uas yog pov thawj Aloo caj ces thiaj tau kaum peb lub moos uas rho hauv xeem Yuda thiab xeem Xime‑oo thiab xeem Npeeyamee los. 5Cov Khauha uas tseem tshuav rho ntawv tau kaum lub moos hauv xeem Efa‑i tej cum thiab xeem Daj thiab ib nrab xeem Manaxe.
6Cov Kwsoo rho ntawv tau kaum peb lub moos hauv xeem Ixakha tej cum thiab hauv xeem Asaw thiab xeem Nathali thiab ib nrab xeem Manaxe hauv Npasas tebchaws.
7Melali tej cum tau kaum ob lub moos hauv xeem Lunpee thiab xeem Kas thiab xeem Xenpuloo.
8Tej moos thiab tej tshav zaub ib ncig no cov Yixayee ua ntawv rho pub rau cov Levi raws li uas Yawmsaub kom Mauxe hais rau lawv lawd.
9Lawv muab tej moos uas yuav hais no hauv xeem Yuda thiab xeem Xime‑oo 10pub rau Aloo caj ces uas yog ib cum hauv cov Khauha uas yog xeem Levi, rau qhov lawv twb rho tau thawj daim ntawv lawm. 11Lawv muab lub moos Khiliya Anpa (Anpa yog Anaj txiv), uas yog lub moos Heploo uas nyob pem toj siab hauv Yuda tebchaws, thiab tej tshav zaub ib ncig lub moos ntawd. 12Tiamsis tej teb thiab tej zej zog uas nyob ib ncig lub moos mas twb muab rau Yefune tus tub Khalej yuav ua nws tug lawm.
13Lawv muab lub moos Heploo thiab tej tshav zaub ib ncig rau pov thawj Aloo caj ces. Heploo yog ib lub moos cawm siav rau tus uas tua neeg. Thiab lawv muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig cov moos no, yog lub moos Lina, 14thiab Yathi, Ethemau‑a, 15Hauloo, Denpi, 16Ayi, Yutha thiab Npeseme, huvsi yog cuaj lub moos hauv ob xeem no. 17Hauv xeem Npeeyamee yog muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Kinpe‑oo, Kenpa, 18Anathau thiab Amoos, huvsi yog plaub lub moos. 19Aloo caj ces uas ua pov thawj tej moos huvsi muaj kaum peb lub moos thiab tej tshav zaub ib ncig.
20Cov Khauha uas tseem tshuav uas yog Khauha tej cum hauv xeem Levi, lawv rho ntawv tau tej moos hauv xeem Efa‑i. 21Tej moos uas lawv muab yog lub moos Sekhee thiab tej tshav zaub ib ncig, uas yog ib lub moos cawm siav rau tus uas tua neeg, uas nyob pem toj siab Efa‑i tebchaws, thiab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Kexaw, 22Kixa‑i thiab Npe Hauloo, huvsi yog plaub lub moos. 23Hauv xeem Daj yog muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Eethekhe, Kinpethoo, 24Aiyaloo thiab Kalimoo, huvsi yog plaub lub moos. 25Hauv ib nrab xeem Manaxe yog muab lub moos Tha‑ana thiab tej tshav zaub ib ncig, thiab Kalimoo thiab tej tshav zaub ib ncig, huvsi yog ob lub moos. 26Khauha tej cum uas tseem tshuav ntawd tej moos mas huvsi yog kaum lub moos thiab tej tshav zaub ib ncig.
27Tej lub moos uas muab rau Kwsoo caj ces uas yog ib cum hauv xeem Levi, mas hauv ib nrab xeem Manaxe yog muab lub moos Kaulas hauv Npasas thiab tej tshav zaub ib ncig, uas yog ib lub moos cawm siav rau tus uas tua neeg, thiab lub moos Npe‑ethela thiab tej tshav zaub ib ncig, huvsi yog ob lub moos. 28Hauv xeem Ixakha yog muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Khisi‑oo, Danpela, 29Yamu thiab Eekani, huvsi yog plaub lub moos. 30Hauv xeem Asaw yog muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Misas, Adoo, 31Heekha thiab Lehau, huvsi yog plaub lub moos. 32Hauv xeem Nathali yog muab lub moos Khede hauv Kalilais, uas yog ib lub moos cawm siav rau tus uas tua neeg, thiab lub moos Hamaudau thiab tej tshav zaub ib ncig, thiab Khathas thiab tej tshav zaub ib ncig, huvsi yog peb lub moos. 33Kwsoo tej cum tej moos mas huvsi muaj kaum peb lub moos thiab tej tshav zaub ib ncig.
34Tej moos uas muab rau cov Levi uas tseem tshuav, yog Melali tej cum, mas hauv xeem Xenpuloo yog muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Yaune‑as, Khatha, 35Dinas thiab Nahalas, huvsi yog plaub lub moos. 36Hauv xeem Lunpee yog muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Npexaw, Yahaj, 37Khedemau thiab Mefa‑a, huvsi plaub lub moos. 38Hauv xeem Kas yog muab lub moos Lamau hauv Kile‑a thiab tej tshav zaub ib ncig, uas yog ib lub moos cawm siav rau tus uas tua neeg, thiab muab tej moos no thiab tej tshav zaub ib ncig, yog Mahana‑i, 39Hesanpoo thiab Yaxaw, huvsi yog plaub lub moos. 40Tej moos uas muab rau cov Levi uas tseem tshuav, yog Melali tej cum, mas huvsi yog kaum ob lub moos.
41Levi tej moos uas nyob hauv cov Yixayee lub tebchaws uas yog lawv teej lawv tug huvsi yog plaub caug yim lub moos thiab tej tshav zaub ib ncig. 42Tej moos no puavleej muaj tshav zaub vij puag ncig txhua lub moos ib yam nkaus.

Yixayee txeeb tau tebchaws

43Raws li uas hais los no Yawmsaub muab lub tebchaws uas Yawmsaub tau cog lus tseg tias yuav pub rau lawv tej poj koob yawm txwv huvsi pub rau cov Yixayee. Thaum lawv txeeb tau ua lawv tug lawd lawv cia li mus nyob kiag ruaj rau hauv. 44Yawmsaub pub lawv nyob ruaj nyob tus tau so rau txhua fab, yam li uas Yawmsaub tau cog lus tseg rau lawv tej poj koob yawm txwv. Tsis muaj ib tug yeeb ncuab tiv tau lawv li, rau qhov Yawmsaub twb muab lawv tej yeeb ncuab rau hauv lawv txhais tes huvsi lawm. 45Txhua yam zoo uas Yawmsaub tau cog lus tseg rau cov Yixayee tsis tshuav ib yam dabtsi uas tsis tau tiav, puavleej tiav tag huvsi lawm.