23

Yausuas Ntuas Cov Yixalayees

1Tau ib ntus ntev loo los rau tom qab no, tus TSWV pub cov Yixalayees nyob tso siab lug tsis ntshai lawv tej yeebncuab uas nyob ibncig lawv. Thaum ntawd Yausuas laus heev lawm, 2nws thiaj hu tagnrho cov Yixalayees, cov txwjlaug, cov thawjcoj, cov txiav txim thiab cov nomtswv tuaj cuag nws, nws hais rau lawv hais tias, “Nimno kuv laus heev lawm. 3Nej twb pom txhua yam uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ua rau txhua haivneeg lawm. Nws ua li ntawd yog nws ua pab nej. Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tuaj nej tog pab nej tua thiab txeeb tau lub tebchaws. 4Kuv twb muab txhua haivneeg uas nyob hauv lub tebchaws no tej av, tsis hais tej uas peb txeeb tau lawm lossis tej uas peb tseem tsis tau mus txeeb, faib rau nej txhua xeem lawm. Tej av no yog txij ntua ntawm tus Dej Yauladees uas nyob sab hnubtuaj mus ti nkaus rau ntawm Hiavtxwv Meditelanes uas nyob sab hnubpoob. 5Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav ntiab lawv tawm ua ntej nej los rau hauv lub tebchaws no, thiab nws yuav ntiab kom lawv khiav tabmeeg nej. Nej yuav tau lawv lub tebchaws raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau coglus tseg rau nej lawm. 6Yog li ntawd, nej yuav tsum mloog lus thiab ua raws li txhua yam uas Mauxes sau rau hauv Phau Ntawv Kevcai lawm. Nej tsis txhob muab ib nqes tso tseg li, 7nej thiaj tsis mus nrog lwm haivneeg uas nrog nej nyob koom ua ib nqag, tsis txhob pe lossis teev lawv tej vajtswv thiab tuav lawv tej vajtswv npe coglus. 8Nej yuav tsum muab siab npuab tus TSWV ib yam li nej ibtxwm muab siab npuab los txog rau niaj hnub no. 9Thaum nej los nyob hauv lub tebchaws no, tus TSWV muab lwm haivneeg uas muaj zog thiab muaj hwjchim ntiab tawm tabmeeg nej, tsis muaj leejtwg muaj cuabkav tiv nej li. 10Nej cov neeg, ib leeg yeej muaj peevxwm ua tau kom ib txhiab leej ntshai thiab khiav mus, rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv pab nej tua lawv, raws li nws tau coglus tseg rau nej lawm. 11Nej yuav tsum hlub tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 12Yog nej tsis muab siab npuab tus TSWV, nej mus nrog lwm haivneeg uas nrog nej nyob ua tshoob ua kos, 13kom nej paub hais tias tus TSWV yuav tsis ntiab cov neeg ntawd tawm mus. Tiamsis cov neeg ntawd yuav ua teebmeem rau nej ib yam li lub vojhlua lossis lub qhov uas cuab hmuv tos nej, thiab ib yam li tus nplawm uas nplawm nej nraubqaum lossis ib yam li tus saus uas nyob hauv nej qhovmuag. Nej yuav raug txomnyem li ntawd mus txog hnub uas nej tsis tshuav ib tug seem nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej.
14“Nimno kuv tsis muaj pestsawg xyoo nrog nej nyob lawm. Nej yeej paub hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv twb pub ib puas tsav yam zoo rau nej raws li nws tau coglus tseg rau nej tsis poob ib los li. 15Tiamsis nej yuav tsum ua raws li nws tej lus ib yam li nws ua raws li nws tej lus cog tseg rau nej thiab. 16Yog nej tsis coj raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus uas cog tseg rau nej, nej mus pe lwm haivneeg tej vajtswv, nws yuav chim thiab rau txim rau nej, ces tsis ntev nej yuav tsis tshuav ib tug nyob hauv lub tebchaws zoo uas nws muab rau nej.”