23

Yo^su^waa Gorngv Setv Mueiz Waac

1Jiex daaih lauh nyei, Ziouv bun I^saa^laa^en Mienh taaix-baengh nyei yiem, maiv zuqc weih gormx nyei yietc zungv win-wangv mborqv jaax. Yo^su^waa nyei hnyangx-jeiv hlang, gox haic wuov zanc, 2Yo^su^waa heuc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, liemh ninh mbuo nyei mienh gox, bieiv zeiv, siemv zuiz jien, caux ninh mbuo nyei jien daaih zunv, gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie nyei hnyangx-jeiv hlang, gox haic aqv. 3Meih mbuo duqv buatc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic meih mbuo zoux bun naaiv deix maanc guoqv nyei yietc zungv sic. Se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic meih mbuo mborqv jaax. 4Mangc maah! Yie paaiv ziangx zengc njiec wuov deix norm-norm guoqv, liemh yie mborqv hingh wuov deix guoqv, bun nqoi benx meih mbuo fingx-fingx mienh nzipc nyei buonc. Se yiem Jor^ndaen Ndaaih mingh taux fai bung maengx Domh Koiv. 5Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix zunc ninh mbuo yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx cuotv mingh bun ninh mbuo biaux nqoi meih mbuo. Meih mbuo ziouc duqv ninh mbuo nyei deic-bung hnangv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, laengz bun meih mbuo mi'aqv.
6“Weic naaiv, meih mbuo oix zuqc daamv hlo nyei ei jienv zoux ziux fiev jienv ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ yietc zungv waac. Maiv dungx bungx ndortv yietc joux. 7Hnangv naaic meih mbuo ziouc maiv caux yiem meih mbuo mbu'ndongx zengc njiec naaiv deix ziex fingx mienh jiu tong, maiv dungx gorngv cuotv ninh mbuo nyei zienh nyei mbuox, maiv dungx ziangv jienv ninh mbuo nyei zienh laengz waac, yaac maiv dungx fu-sux, baaix ninh mbuo nyei zienh. 8Meih mbuo oix zuqc kaux wuonv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv meih mbuo zoux jienv taux ih zanc nor.
9“Weic zuqc Ziouv zorqv youc hlo youc henv nyei fingx-fingx yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx zunc cuotv mingh. Taux ih zanc maiv maaih haaix dauh mborqv duqv hingh meih mbuo. 10Meih mbuo yietc laanh mienh haih zunc duqv yietc cin laanh mienh biaux, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic meih mbuo mborqv jaax hnangv ninh laengz jiex nyei waac nor. 11Weic naaiv meih mbuo oix zuqc faix fim, hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
12“Se gorngv meih mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux aengx mingh caux yiem meih mbuo mbu'ndongx zengc njiec nyei ganh fingx mienh jiu tong, caux ninh mbuo dorng jaa, meih mbuo caux ninh mbuo nyei sieqv dorng jaa, fai ninh mbuo caux meih mbuo nyei sieqv dorng jaa nor, 13meih mbuo oix zuqc hiuv dingc, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziouc maiv zunc naaiv deix fingx-fingx mienh cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx. Daaux nzuonx ninh mbuo ziouc hnangv koux fai hlaang hlopv meih mbuo, fai hnangv biaav-bin mborqv meih mbuo nyei diqc daanz, fai hnangv njimv baqv meih mbuo nyei m'zing nor, zuov taux meih mbuo zuqc mietc nzengc, maiv zengc yietc dauh yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun meih mbuo naaiv norm longx haic nyei deic-bung.
14“Ih zanc yie guei seix nyei ziangh hoc taux aqv. Meih mbuo dauh dauh yiem hnyouv hiuv duqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, laengz bun meih mbuo yietc zungv longx nyei waac, ninh maiv bungx ndortv yietc joux. Nyungc-nyungc zoux ziangx nzengc, maiv bungx ndortv yietc nyungc. 15Mv baac hnangv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziux ninh laengz bun meih mbuo nyei yietc zungv longx nyei waac, ninh weic meih mbuo zoux ziangx nzengc, Ziouv yaac oix hnangv wuov nor bun meih mbuo zuqc nyungc-nyungc ciouv nyei zeqc naanc mietc nzengc meih mbuo taux maiv duqv yiem ninh ceix bun meih mbuo naaiv norm longx haic nyei deic-bung. 16Se gorngv meih mbuo ngaengc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc meih mbuo nyei ngaengc waac, mingh fu-sux, baaix nyiec nyei zienh nor, Ziouv ziouc qiex jiez, nouz haic meih mbuo, bun meih mbuo siepv-siepv nyei zuqc mietc, maiv duqv yiem Ziouv ceix bun meih mbuo wuov norm longx haic nyei deic-bung aqv.”