23

Y-Yôsuê Mtă kơ Phung Ƀuôn Sang

1Sui thŭn êdei ti anăn tơdah Yêhôwa brei leh klei mdei kơ phung Israel mơ̆ng jih jang phung roh diñu jŭm dar, Y-Yôsuê mduôn dôk hdĭp sui thŭn leh. 2Y-Yôsuê iêu jih jang phung Israel, phung khua mduôn leh anăn phung khua diñu, phung khua phat kđi leh anăn phung khua kahan diñu leh anăn lač kơ digơ̆, “Ară anei kâo mduôn leh anăn dôk hdĭp sui thŭn leh. 3Diih ƀuh leh jih klei Yêhôwa, Aê Diê diih ngă leh kơ jih jang phung găp djuê anei kyua diih; kyuadah Yêhôwa, Aê Diê diih bi blah brei leh kơ diih. 4Nĕ anei, kâo bi mbha leh kơ diih jing ngăn dưn kơ phung găp djuê diih, phung găp djuê adôk anăn mbĭt hŏng jih jang phung kâo bi rai leh, mơ̆ng êa krông Yurdan truh ti Êa Ksĭ Prŏng ti yŭ. 5Yêhôwa Aê Diê diih srăng kpuh diñu ti anăp diih, leh anăn suôt diñu mơ̆ng anăp ală diih; leh anăn diih srăng mă bha čar diñu, tui si Yêhôwa Aê Diê diih ƀuăn leh kơ diih. 6Snăn brei diih djă pioh bi kjăp leh anăn ngă jih tui si klei čih leh hlăm hdruôm hră klei bhiăn Y-Môis. Đăm weh kơ hnuă ôh, kăn weh kơ điâo rei, 7čiăng kơ đăm diih bi lŭk ôh hŏng phung găp djuê adôk ti anei ti krah diih, amâodah răk anăn phung yang diñu, amâodah kat asei, mă bruă, amâodah buôn kkuh ti anăp phung yang diñu. 8Ƀiădah bi mguôp bĕ hŏng Yêhôwa, Aê Diê diih msĕ si diih ngă leh truh ti hruê anei. 9Kyuadah Yêhôwa suôt leh mơ̆ng ti anăp diih phung găp djuê mnuih lu leh anăn ktang, leh anăn truh ti hruê anei, amâo mâo sa čô dưi bi kdơ̆ng hŏng diih ôh. 10 Sa čô hlăm phung diih tiŏ sa êbâo čô phung diñu, kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih bi blah brei kơ diih, tui si klei Ñu ƀuăn leh kơ diih. 11Kyuanăn răng bĕ bi nik čiăng kơ diih khăp kơ Yêhôwa Aê Diê diih. 12Kyuadah tơdah diih lui wir leh anăn bi mguôp hŏng phung găp djuê mkăn adôk ti krah diih, leh anăn dôk ung mô̆ mbĭt hŏng diñu, snăn diih dôk mniê diñu leh anăn diñu dôk mniê diih, 13brei diih thâo sĭt nik Yêhôwa, Aê Diê diih amâo srăng lŏ suôt ôh phung găp djuê anei ti anăp diih; ƀiădah diñu srăng jing ñuăl leh anăn kđông ƀêč kơ diih, sa giê hnuăt hlăm djiêu diih, leh anăn êruê hlăm ală diih, tơl diih rai tuč mơ̆ng čar jăk Yêhôwa, Aê Diê diih brei leh kơ diih.
14Ară anei kâo giăm djiê tui si klei bhiăn jih lăn ala, leh anăn jih jang diih thâo hlăm ai tiê leh anăn mngăt diih, amâo kƀah sa mta ôh hlăm jih klei jăk Yêhôwa, Aê Diê diih ƀuăn leh kơ diih; jih jang truh leh sĭt kơ diih, amâo mâo sa mta kƀah ôh. 15Ƀiădah msĕ si jih klei jăk Yêhôwa Aê Diê diih ƀuăn leh kơ diih truh sĭt leh kơ diih, snăn mơh Yêhôwa srăng bi truh kơ diih jih jang klei jhat, tơl Ñu bi rai leh diih mơ̆ng čar jăk anei Yêhôwa, Aê Diê diih brei leh kơ diih, 16tơdah diih gao klei bi mguôp Yêhôwa, Aê Diê diih mtă leh kơ diih, leh anăn nao mă bruă kơ phung yang mkăn leh anăn buôn kkuh ti anăp diñu. Hlăk anăn Yêhôwa srăng čuh ai ngêñ kơ diih, leh anăn diih srăng djăl rai tuč mơ̆ng čar jăk Ñu brei leh kơ diih.”