24

Yausua tej lug thaus kawg

1Mas Yausua sau zog cov quas xeem Yixayee huvsw tuaj rua ntawm Sekhee, hab hu Yixayee cov kev txwj quas laug hab cov thawj hab cov kws tu plaub hab cov num tswv tuaj, mas puab kuj tuaj rua ntawm Vaajtswv xubndag. 2Mas Yausua has rua ib tsoom pejxeem suavdawg tas, “Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Yaav thau u mej tej laug nyob ntawm ntug dej Yufeti saab nub tuaj, yog Thela kws yog Aplahaa hab Nahau txwv, puab yeej ua koom rua luas tej daab. 3Mas kuv coj mej txwv Aplahaa tawm saab ntug dej Yufeti nub tuaj lug hab coj nwg lug thoob plhawv Khana‑aa tebchaws hab ua rua nwg muaj tub ki coob coob. Kuv pub Yiha rua nwg. 4Kuv pub Yakhauj hab Exau rua Yiha. Kuv pub tej toj sab Xe‑i tebchaws rua Exau ua nwg tug, tassws Yakhauj hab nwg cov mivnyuas tau moog rua nraag Iyi tebchaws. 5Kuv khaiv Mauxe hab Aloo lug hab kuv ua rua cov Iyi raug kev txom nyem vem tej kws kuv ua rua huv plawv puab. Hab yaav tom qaab kuv coj mej tawm lug. 6Kuv coj mej tej laug tawm huv Iyi tebchaws lug mas mej lug txug dej Havtxwv Lab. Cov Iyi tej tsheb ua rog hab tej tub rog caij neeg lawv mej tej laug lug txug dej Havtxwv Lab. 7Thaus puab quaj thov Yawmsaub, mas nwg kuj ua kuas tsaus ntuj quas mej hab cov Iyi, hab nwg ua rua dej havtxwv nyaab hlo cov Iyi. Mej lub qhov muag yeej pum ntsoov tej kws kuv ua rua Iyi tebchaws. Hab mej nyob huv tebchaws moj saab qhua ntev.
8“ ‘Mas kuv coj mej lug rua huv cov Amaulai lub tebchaws kws nyob saab ntug dej Yalatee nub tuaj. Puab ua rog rua mej mas kuv muab puab cob rua huv mej txhais teg hab mej txeeb tau puab lub tebchaws, hab kuv muab puab ua puam tsuaj taag rua ntawm mej hauv ntej. 9Thaus ntawd Xipaula tug tub Npalaj kws ua vaajntxwv kaav Mau‑a sawv tseeg tawm tsaam cov Yixayee. Npalaj khaiv tuabneeg moog hu Npe‑au tug tub Npala‑aa tuaj tsawm foom mej. 10Tassws kuv tsw quav ntsej Npala‑aa, vem le hov nwg txhad foom koob moov rua mej xwb. Yog le nuav kuv txhad le cawm mej dim huv nwg txhais teg. 11Mej hlaa tug dej Yalatee lug rua ntawm lub moos Yelikhau, mas cov tuabneeg Yelikhau tawm tsaam mej. Cov Amaulai, cov Pelixai, cov Khana‑aa, cov Hivai, cov Kawkasi, cov Hivai hab cov Yenpu kuj tawm tsaam mej, tassws kuv muab puab cob rua huv mej txhais teg. 12Kuv tso daiv tso nkawj ua mej ntej moog lawv cov Amaulai ob tug vaajntxwv tswv ntawm mej hauv ntej moog, tsw yog mej le ntaaj le neev ua tau. 13Kuv muab lub tebchaws kws mej tsw tau khwv rua huv pub rua mej hab pub tej moos kws mej tsw tau tswm rua mej mas mej tau moog nyob rua huv. Mej tau noj tej vaaj txwv maab hab tej vaaj txwv aulib kws mej tsw tau cog.’
14“Yog le nuav nwgnuav mej ca le paub ntshai hab fwm Yawmsaub hab ua koom rua nwg tuaj nruab sab tag tag moog le. Ca le muab tej daab kws mej tej laug txeev teev saab dej tim u hab huv Iyi tebchaws tso pov tseg hab ua koom rua Yawmsaub. 15Yog mej tsw kaam ua koom rua Yawmsaub, nub nua mej ca le xaiv saib mej yuav ua koom rua tug twg, yuav ua koom rua tej daab kws mej tej laug txeev teev saab dej Yufeti tim u, lossws ua koom rua cov Amaulai tej daab huv lub tebchaws kws mej nyob nuav. Tassws kuv hab kuv tsev tuabneeg, peb yuav ua koom rua Yawmsaub.”
16Cov pejxeem teb tas, “Qhov kws peb yuav tso Yawmsaub tseg es moog ua koom rua luas tej daab, thov kuas nyob deb ntawm peb, 17tsua qhov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv yog tug kws coj peb hab peb tej laug tawm huv Iyi tebchaws huv txujkev ua qhev lug, hab yog tug kws ua tej txujci phemfwj rua peb pum hab tsom kwm peb rua txhua txujkev kws peb taug hab tsom kwm peb rua huv txhua lub tebchaws kws peb hlaa moog. 18Hab Yawmsaub ntab tej tuabneeg suavdawg tswv ntawm peb hauv ntej huvsw moog, yog cov Amaulai kws nyob huv lub tebchaws hov. Vem le nuav peb yuav ua koom rua Yawmsaub tsua qhov nwg yog peb tug Vaajtswv.”
19Tassws Yausua has rua cov pejxeem tas, “Mej ua koom rua Yawmsaub tsw tau le, tsua qhov nwg yog tug Vaajtswv kws dawb huv. Nwg yog tug Vaajtswv kws khib xeeb nwg yuav tsw zaam mej tej kev faav xeeb hab mej lub txem. 20Yog mej tso Yawmsaub tseg moog ua koom rua luas tej daab, nwg yuav tig hlo lug ua kev txom nyem ceblaaj raug mej hab rhuav tshem mej, txawm yog nwg txeev ua zoo rua mej kuj xwj.” 21Cov pejxeem has rua Yausua tas, “Tsw yog le ntawd, peb yeej yuav ua koom rua Yawmsaub.” 22Mas Yausua has rua cov pejxeem tas, “Mej ua timkhawv rov rua mej has tas mej xaiv yuav Yawmsaub hab ua koom rua nwg nav.” Puab has tas, “Peb ua tau timkhawv.” 23Yausua has tas, “Yog le ntawd ca le muab luas tej txoov daab kws nyob huv mej pov tseg hab muab lub sab xwb rua Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv.” 24Mas cov pejxeem has rua Yausua tas, “Peb yuav ua koom rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv hab peb yuav noog nwg lug.”
25Yog le nuav Yausua txhad kuas cov pejxeem cog lug tseg rua nub ntawd hab nwg muab tej kaab ke hab tej kevcai cob rua puab ntawm lub moos Sekhee. 26Hab Yausua sau tej lug nuav rua huv Yawmsaub phoo ntawv kevcai. Nwg muab ib lub pob zeb luj teeb rua huv qaab tug ntoo qheb ntawm lub chaw pe hawm Yawmsaub. 27Hab Yausua has rua cov pejxeem suavdawg tas, “Saib nawj, lub pob zeb nuav yuav ua timkhawv rua peb, tsua qhov lub pob zeb nuav tau nov tej lug huvsw kws Yawmsaub has rua peb. Yog tas mej faav xeeb rua mej tug Vaajtswv, lub pob zeb nuav txhad ua timkhawv kom mej.” 28Tes Yausua txawm tso cov pejxeem nyag rov moog rua nyag thaaj tebchaws kws yog puab qub txeeg qub teg.

Yausua hab Ele‑axa tuag

29Dhau ntawd Noo tug tub Yausua kws yog Yawmsaub tug qhev txawm tuag, nwg noob nyoog muaj ib puas kaum xyoo. 30Puab muab nwg log rua huv nwg thaaj teb kws yog nwg qub txeeg qub teg ntawm lub moos Thinaxela kws nyob peg toj sab Efa‑i tebchaws ntawm lub roob Ka‑a saab peg.
31Cov Yixayee ua koom rua Yawmsaub taag Yausua swm neej hab taag cov kev txwj quas laug kws nyob ntev dhau Yausua swm neej hab paub txug txhua yaam kws Yawmsaub tau ua rua cov Yixayee.
32Yauxej cov pob txhaa kws cov Yixayee coj huv Iyi tebchaws lug hov puab muab log rua huv lub moos Sekhee, yog huv thaaj teb kws Yakhauj yuav ntawm Hamau cov tub ib puas lub txag nyaj. Hamau yog Sekhee txwv. Thaaj teb hov poob ua Yauxej caaj ceg le qub txeeg qub teg.
33Aloo tug tub Ele‑axa kuj tuag, mas puab muab nwg log ntawm lub moos Kinpe‑a kws yog nwg tug tub Fineha lub moos kws tau muab ua Fineha teej tug yog nyob peg toj sab Efa‑i tebchaws.