24

Yausua tej lus thaum kawg

1Mas Yausua sau zog txhua xeem Yixayee huvsi tuaj rau ntawm Sekhee, thiab hu Yixayee cov kev txwj laus thiab cov thawj thiab cov uas tu plaub thiab cov nom tswv tuaj, mas lawv kuj tuaj rau ntawm Vajtswv xubntiag. 2Mas Yausua hais rau ib tsoom pejxeem sawvdaws tias, “Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Yav thaum ub nej tej poj koob yawm txwv nyob ntawm ntug dej Yufeti sab hnub tuaj, yog Thela uas yog Aplahas thiab Nahau txiv, lawv yeej ua koom tu luag tej dab. 3Mas kuv coj nej txiv Aplahas tawm sab ntug dej Yufeti hnub tuaj los thiab coj nws los thoob plaws Khana‑as tebchaws thiab ua rau nws muaj tub ki coob coob. Kuv pub Yiha rau nws. 4Kuv pub Yakhauj thiab Exau rau Yiha. Kuv pub tej toj siab Xe‑i tebchaws rau Exau ua nws tug, tiamsis Yakhauj thiab nws cov menyuam tau mus rau nram Iyi tebchaws. 5Kuv txib Mauxe thiab Aloo los thiab kuv ua rau cov Iyi raug kev txom nyem vim tej uas kuv ua rau hauv lawv nruab nrab. Thiab yav tom qab kuv coj nej tawm los. 6Kuv coj nej tej poj koob yawm txwv tawm hauv Iyi tebchaws los mas nej los txog dej Hiavtxwv Liab. Cov Iyi tej tsheb ua rog thiab tej tub rog caij nees caum nej tej poj koob yawm txwv los txog dej Hiavtxwv Liab. 7Thaum lawv quaj thov Yawmsaub, mas nws kuj ua kom tsaus ntuj quas nej thiab cov Iyi, thiab nws ua rau dej hiavtxwv nyab kiag cov Iyi. Nej lub qhov muag yeej pom ntsoov tej uas kuv ua rau Iyi tebchaws. Thiab nej nyob hauv tebchaws moj sab qhua ntev. 8Mas kuv coj nej los rau hauv cov Amaulai lub tebchaws uas nyob sab ntug dej Yaladee hnub tuaj. Lawv ua rog rau nej mas kuv muab lawv cob rau hauv nej txhais tes thiab nej txeeb tau lawv lub tebchaws, thiab kuv muab lawv ua puam tsuaj tag rau ntawm nej hauv ntej. 9Thaum ntawd Xipaula tus tub Npalaj uas ua vajntxwv kav Mau‑a sawv tsees tawm tsam cov Yixayee. Npalaj txib neeg mus hu Npe‑au tus tub Npala‑as tuaj tsawm foom nej. 10Tiamsis kuv tsis quav ntsej Npala‑as, vim li ntawd nws thiaj foom koob hmoov rau nej xwb. Yog li no kuv thiaj li cawm nej dim hauv nws txhais tes. 11Nej hla tus dej Yaladee los rau ntawm lub moos Yelikhau, mas cov neeg Yelikhau tawm tsam nej. Cov Amaulai, cov Pelixai, cov Khana‑as, cov Hivai, cov Kawkasi, cov Hivai thiab cov Yenpu kuj tawm tsam nej, tiamsis kuv muab lawv cob rau hauv nej txhais tes. 12Kuv tso daiv tso nkawj ua nej ntej mus ntiab cov Amaulai ob tug vajntxwv khiav ntawm nej hauv ntej mus, tsis yog nej li ntaj li hneev ua tau. 13Kuv muab lub tebchaws uas nej tsis tau khwv rau hauv pub rau nej thiab pub tej moos uas nej tsis tau tsim rau nej mas nej tau mus nyob rau hauv. Nej tau noj tej vaj txiv hmab thiab tej vaj txiv aulib uas nej tsis tau cog.’
14“Yog li no nimno nej cia li paub ntshai thiab hwm Yawmsaub thiab ua koom tu nws tuaj nruab siab tiag tiag mus li. Cia li muab tej dab uas nej tej poj koob yawm txwv txeev teev sab dej tim ub thiab hauv Iyi tebchaws tso pov tseg thiab ua koom tu Yawmsaub. 15Yog nej tsis kam ua koom tu Yawmsaub, hnub no nej cia li xaiv saib nej yuav ua koom tu tus twg, yuav ua koom tu tej dab uas nej tej poj koob yawm txwv txeev teev sab dej Yufeti tim ub, lossis ua koom tu cov Amaulai tej dab hauv lub tebchaws uas nej nyob no. Tiamsis kuv thiab kuv tsev neeg, peb yuav ua koom tu Yawmsaub.”
16Cov pejxeem teb tias, “Qhov uas peb yuav tso Yawmsaub tseg es mus ua koom tu luag tej dab, thov kom nyob deb ntawm peb, 17rau qhov Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv yog tus uas coj peb thiab peb tej poj koob yawm txwv tawm hauv Iyi tebchaws hauv txojkev ua qhev los, thiab yog tus uas ua tej txujci phimhwj rau peb pom thiab tsom kwm peb rau txhua txojkev uas peb taug thiab tsom kwm peb rau hauv txhua lub tebchaws uas peb hla mus. 18Thiab Yawmsaub ntiab tej neeg sawvdaws khiav ntawm peb hauv ntej huvsi mus, yog cov Amaulai uas nyob hauv lub tebchaws ntawd. Vim li no peb yuav ua koom tu Yawmsaub rau qhov nws yog peb tus Vajtswv.”
19Tiamsis Yausua hais rau cov pejxeem tias, “Nej ua koom tu Yawmsaub tsis tau li, rau qhov nws yog tus Vajtswv uas dawb huv. Nws yog tus Vajtswv uas khib xeeb nws yuav tsis zam nej tej kev fav xeeb thiab nej lub txim. 20Yog nej tso Yawmsaub tseg mus ua koom tu luag tej dab, nws yuav tig kiag los ua kev txom nyem ceeblaj raug nej thiab rhuav tshem nej, txawm yog nws txeev ua zoo rau nej kuj xij.” 21Cov pejxeem hais rau Yausua tias, “Tsis yog li ntawd, peb yeej yuav ua koom tu Yawmsaub.” 22Mas Yausua hais rau cov pejxeem tias, “Nej ua timkhawv rov rau nej hais tias nej xaiv yuav Yawmsaub thiab ua koom tu nws nav.” Lawv hais tias, “Peb ua tau timkhawv.” 23Yausua hais tias, “Yog li ntawd cia li muab luag tej dab mlom uas nyob hauv nej pov tseg thiab muab lub siab xib rau Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv.” 24Mas cov pejxeem hais rau Yausua tias, “Peb yuav ua koom tu Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv thiab peb yuav mloog nws lus.”
25Yog li no Yausua thiaj kom cov pejxeem cog lus tseg rau hnub ntawd thiab nws muab tej kab ke thiab tej kevcai cob rau lawv ntawm lub moos Sekhee. 26Thiab Yausua sau tej lus no rau hauv Yawmsaub phau ntawv kevcai. Nws muab ib lub pob zeb loj teeb rau hauv tus qab ntoo qheb ntawm lub chaw pe hawm Yawmsaub. 27Thiab Yausua hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, “Saib nawj, lub pob zeb no yuav ua timkhawv rau peb, rau qhov lub pob zeb no tau hnov tej lus huvsi uas Yawmsaub hais rau peb. Yog tias nej fav xeeb rau nej tus Vajtswv, lub pob zeb no thiaj ua timkhawv kom nej.” 28Ces Yausua txawm tso cov pejxeem nyias rov mus rau nyias thaj tebchaws uas yog lawv qub txeeg qub teg.

Yausua thiab Ele‑axa tuag

29Dhau ntawd Noo tus tub Yausua uas yog Yawmsaub tus qhev txawm tuag, nws hnub nyoog muaj ib puas kaum xyoo. 30Lawv muab nws log rau hauv nws thaj teb uas yog nws qub txeeg qub teg ntawm lub moos Thinaxela uas nyob pem toj siab Efa‑i tebchaws ntawm lub roob Ka‑a sab ped.
31Cov Yixayee ua koom tu Yawmsaub tag Yausua sim neej thiab tag cov kev txwj laus uas nyob ntev dhau Yausua sim neej thiab paub txog txhua yam uas Yawmsaub tau ua rau cov Yixayee.
32Yauxej cov pob txha uas cov Yixayee coj hauv Iyi tebchaws los ntawd lawv muab log rau hauv lub moos Sekhee, yog hauv thaj teb uas Yakhauj yuav ntawm Hamau cov tub ib puas lub txiag nyiaj. Hamau yog Sekhee txiv. Thaj teb ntawd poob ua Yauxej caj ces li qub txeeg qub teg.
33Aloo tus tub Ele‑axa kuj tuag, mas lawv muab nws log ntawm lub moos Kinpe‑a uas yog nws tus tub Fineha lub moos uas tau muab ua Fineha teej tug yog nyob pem toj siab Efa‑i tebchaws.