24

Klei Y-Yôsuê Blŭ Čhưn Knhal Tuč

1Y-Yôsuê bi kƀĭn jih jang phung găp djuê Israel ti ƀuôn Sičem, ñu iêu phung khua mduôn, phung khua gai gĭt, phung khua phat kđi, phung khua kahan phung Israel; leh anăn diñu bi êdah diñu pô ti anăp Aê Diê. 2 Y-Yôsuê lač kơ jih jang phung ƀuôn sang, “Snei Yêhôwa Aê Diê phung Israel lač, ‘Phung aê diih đưm, Y-Têra ama kơ Y-Abraham leh anăn Y-Nahôr, dôk hdĭp mphŭn dô ti hang nah dih êa krông Ơprat, leh anăn diñu mă bruă kơ phung yang mkăn. 3 Kâo mă aê diih đưm Y-Abraham mơ̆ng nah yŭ Êa Krông Ơphrat leh anăn atăt ñu mŭt găn jih čar Kanaan, leh anăn bi lar phung anak čô ñu. Kâo brei Y-Isăk kơ ñu. 4 Kâo brei Y-Yakôp leh anăn Y-Êsâo kơ Y-Isăk. Kâo brei čar kngư Sêir kơ Y-Êsâo mă bha, ƀiădah Y-Yakôp leh anăn phung anak ñu trŭn nao kơ čar Êjip. 5 Kâo tiŏ nao Y-Môis leh anăn Y-Arôn, leh anăn kâo bi knap čar Êjip hŏng klei kâo ngă leh ti krah čar anăn. Leh klei anăn kâo atăt leh diih kbiă mơ̆ng anăn. 6 Hlăk anăn kâo atăt phung ama diih kbiă mơ̆ng čar Êjip, leh anăn diih truh kơ êa ksĭ. Phung Êjip tiŏ phung ama diih hŏng êdeh aseh leh anăn phung đĭ aseh truh kơ Êa Ksĭ Hrah. 7Tơdah diñu ur kơ Yêhôwa, Yêhôwa dưm klei mmăt plah wah diih hŏng phung Êjip, brei êa ksĭ đoh guôm digơ̆; leh anăn ală diih ƀuh leh klei kâo ngă kơ phung Êjip. Leh anăn diih dôk sui hlăm kdrăn tač. 8 Kâo atăt diih kơ čar phung Amôrit dôk hang nah dih êa krông Yurdan; diñu bi blah hŏng diih, leh anăn kâo jao diñu hlăm kngan diih. Diih mă bha čar diñu, leh anăn kâo bi rai diñu ti anăp diih. 9 Y-Balak anak êkei Y-Sipôr mtao čar Môap kgŭ bi blah hŏng phung Israel. Ñu tiŏ nao arăng jak Y-Balaam anak êkei Y-Bêor brei tăm pah kơ diih. 10Ƀiădah kâo amâo dôk hmư̆ Y-Balaam ôh; kyuanăn ñu hơêč hmưi kơ diih. Snăn kâo bi mtlaih diih mơ̆ng kngan Y-Balak. 11 Diih găn êa krông Yurdan leh anăn truh kơ ƀuôn Yêrikô. Phung ƀuôn sang Yêrikô bi blah hŏng diih, wăt phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Kanaan, phung Hitit, phung Girgasit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit; leh anăn kâo jao diñu leh hlăm kngan diih. 12 Kâo mơĭt hông ti anăp diih suôt diñu mơ̆ng ti anăp diih, dua čô mtao phung Amôrit; amâo djŏ hŏng đao gưm diih ôh, kăn djŏ hŏng hna diih rei. 13 Kâo brei leh kơ diih sa boh čar diih ka tuôm mă bruă, leh anăn lu ƀuôn prŏng diih amâo tuôm mdơ̆ng ôh, leh anăn diih dôk ti anăn. Diih ƀơ̆ng boh kriăk ƀâo leh anăn boh ôliwơ diih amâo tuôm pla ôh.’
14Snăn ară anei huĭ mpŭ bĕ kơ Yêhôwa, leh anăn mă bruă kơ Ñu hŏng klei ênuah leh anăn hŏng klei sĭt suôr. Hwiê hĕ phung yang phung aê diih đưm mă leh bruă ti nah yŭ Êa Krông Ơphrat leh anăn hlăm čar Êjip, leh anăn mă bruă bĕ kơ Yêhôwa. 15Ară anei, tơdah diih amâo čiăng mă bruă kơ Yêhôwa ôh, ruah bĕ hruê anei kơ hlei pô diih čiăng mă bruă, thâodah phung yang phung aê diih đưm mă bruă ti hang nah yŭ Êa Krông Ơphrat, thâodah kơ yang phung Amôrit hlăm čar diñu diih dôk. Bi kâo leh anăn phung hlăm sang kâo, hmei srăng mă bruă kơ Yêhôwa.”
16Phung ƀuôn sang lŏ wĭt lač, “Sĭt nik hmei amâo mĭn čiăng lui Yêhôwa leh anăn mă bruă kơ phung yang mkăn ôh! 17Kyuadah Yêhôwa, Aê Diê drei yơh jing Pô atăt leh drei leh anăn phung ama drei kbiă mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng sang klei jing hlŭn, ngă leh klei yuôm bhăn prŏng anăn ti anăp ală drei, kiă kriê drei hlăm jih êlan drei êbat, ti krah jih jang phung ƀuôn sang drei găn. 18Yêhôwa suôt leh ti anăp drei jih jang phung ƀuôn sang, wăt phung Amôrit dôk leh hlăm čar anei. Kyuanăn hmei msĕ mơh srăng mă bruă kơ Yêhôwa, kyuadah Ñu jing Aê Diê drei.”
19Ƀiădah Y-Yôsuê lač kơ phung ƀuôn sang, “Diih amâo dưi mă bruă kơ Yêhôwa ôh, kyuadah Ñu jing Aê Diê doh jăk; Ñu jing Aê Diê thâo trih; Ñu amâo srăng pap brei ôh kơ klei diih gao klei bhiăn amâodah kơ klei soh diih. 20Tơdah diih lui Yêhôwa leh anăn mă bruă kơ phung yang tue, hlăk anăn Ñu srăng wir ngă jhat kơ diih, leh anăn čuh bi rai diih, wăt tơdah tuôn ngă leh klei jăk kơ diih.” 21Phung ƀuôn sang lač kơ Y-Yôsuê, “Hơăi, ƀiădah hmei srăng mă bruă kơ Yêhôwa.” 22Leh anăn Y-Yôsuê lač kơ phung ƀuôn sang, “Diih jing phung hưn bi sĭt bi kdơ̆ng hŏng diih pô kơ klei diih ruah leh Yêhôwa čiăng mă bruă kơ Ñu.” Diñu lač, “Hmei jing phung hưn bi sĭt yơh.” 23Ñu lač, “snăn hwiê hĕ phung yang tue ti krah diih, leh anăn bi wir ai tiê diih phă Yêhôwa, Aê Diê phung Israel.” 24Leh anăn phung ƀuôn sang lač kơ Y-Yôsuê, “Hmei srăng mă bruă kơ Yêhôwa, Aê Diê drei, leh anăn hmei srăng gưt asăp Ñu.” 25Snăn hruê anăn Y-Yôsuê ngă klei bi mguôp hŏng phung ƀuôn sang, leh anăn brei klei bhiăn leh anăn klei mtă kơ diñu ti ƀuôn Sičem. 26Y-Yôsuê čih jih klei bhiăn anei hlăm hdruôm hră klei bhiăn Aê Diê. Ñu mă ba boh tâo prŏng leh anăn mdơ̆ng gơ̆ ti anăn ti gŭ ana kyâo hlăm anôk doh jăk Yêhôwa. 27Y-Yôsuê lač kơ jih jang phung ƀuôn sang, “Nĕ anei, boh tâo anei srăng jing klei hưn bi sĭt bi kdơ̆ng hŏng drei; kyuadah boh tâo anei hmư̆ bi sĭt leh jih klei blŭ Yêhôwa lač kơ drei. Kyuanăn boh tâo anei srăng jing sa klei hưn bi kdơ̆ng hŏng diih, huĭdah diih ngă klei luar hŏng Aê Diê diih.” 28Snăn Y-Yôsuê bi wĭt phung ƀuôn sang, grăp čô kơ ngăn dưn ñu pô.

Klei Y-Yôsuê leh anăn Êlêasar Djiê

(KPKđi 2:6-10)

29Leh klei anăn, Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun dĭng buăl Yêhôwa djiê, mâo sa êtuh pluh thŭn. 30 Arăng dơr ñu hlăm anôk ngăn dưn ñu pô ti ƀuôn Timnat-Sêra hlăm čar kngư Êphraim ti dưr čư̆ Gas.
31Phung Israel mă bruă kơ Yêhôwa jih ênuk Y-Yôsuê leh anăn jih ênuk phung khua mduôn dôk hdĭp sui hĭn kơ Y-Yôsuê, thâo leh jih klei Yêhôwa ngă leh kơ phung Israel.
32 Klang Y-Yôsep phung ƀuôn sang Israel mă ba mơ̆ng čar Êjip arăng dơr ti ƀuôn Sičem, hlăm kdriêk lăn Y-Yakôp blei mơ̆ng phung anak êkei Y-Hamôr ama kơ Y-Sičem hŏng ênoh sa êtuh klŏ prăk; lăn anăn jing ngăn dưn phung anak čô Y-Yôsep.
33Y-Êlêasar anak êkei Y-Arôn djiê; arăng dơr ñu ti ƀuôn Gibêa, ƀuôn điêt Y-Phinêas anak êkei ñu, lăn anăn arăng brei kơ ñu hlăm čar kngư Êphraim.