2

Txib ob leeg mus tshuaj lub moos Yelikhau

1Mas Noo tus tub Yausua txib ob leeg tawm hauv lub moos Sithi twjywm mus tshuaj lub tebchaws, hais rau ob tug tias, “Mus tshuaj lub tebchaws ntawd ua tib zoo tshuaj lub moos Yelikhau.” Ob tug thiaj mus, nkag mus rau hauv ib tug poj muag cev uas hu ua Lahaj lub tsev thiab so qhov ntawd. 2Muaj neeg hais rau vajntxwv hauv lub moos Yelikhau tias, “Hmo no muaj cov txivneej Yixayee qee leej tuaj rau hauv no, yog tuaj tshuaj tebchaws.” 3Mas vajntxwv hauv lub moos Yelikhau txib neeg mus hais rau Lahaj tias, “Cia li coj cov txivneej uas tuaj nkag rau hauv koj lub tsev tawm los, vim lawv tuaj tshuaj peb lub tebchaws xwb.” 4Tiamsis tus pojniam ntawd muab ob tug txivneej ntawd zais lawm mas hais rau lawv tias, “Muaj txivneej tuaj nrhiav kuv tiag tiamsis xyov tuaj qhovtwg tuaj kuv tsis paub. 5Thaum tsaus ntuj zuag yuav kaw rooj loog lawv twb tawm mus lawm. Xyov lawv mus qhovtwg kuv tsis paub. Cia li maj nroos caum lawv qab mus nej thiaj caum cuag.” 6Tiamsis tus pojniam ntawd twb coj ob tug nce rau txheej tsev saud lawm thiab muab ob tug zais rau hauv cov teg qab maj uas nws muab tso saum tsev lawm. 7Lawv txawm caum ob tug qab mus txog ntawm lub chaw hla tus dej Yaladee. Thaum cov uas caum qab ntawd tawm mus lawm, luag txawm kaw rooj loog.
8Thaum ob tug tseem tsis tau pw, tus pojniam ntawd nce mus cuag ob tug rau txheej saud 9thiab hais rau ob tug tias, “Kuv paub tseeb tias Yawmsaub pub lub tebchaws no rau nej, thiab peb ntshai nej kawg nkaus li, thiab tag nrho tej neeg hauv lub tebchaws los ntshai nej ua siab ntsws yaj tag. 10Rau qhov peb twb hnov txog qhov uas Yawmsaub ua rau dej Hiavtxwv Liab qhuav rau ntawm nej xubntiag rau thaum nej tawm hauv Iyi tebchaws los, thiab hnov txog tej uas nej ua rau cov Amaulai ob tug vajntxwv uas nyob sab ntug dej Yaladee hnub tuaj, yog Xihoo thiab Aus uas nej muab ua puam tsuaj tag. 11Thaum peb hnov txog tej no peb lub siab yaj tag tamsim ntawd thiab tsis muaj ib tug muaj siab tuab li lawm vim yog tim nej. Nej tus Vajtswv Yawmsaub yeej yog tus Vajtswv uas kav saum ntuj thiab hauv ntiajteb. 12Mas nimno thov neb tuav Yawmsaub lub npe cog lus twv rau kuv tias kuv hlub neb li cas, neb yuav hlub kuv tsev neeg ib yam li ntawd, thiab muab ib yam dabtsi los ua puav pheej rau kuv tso siab tau. 13Thiab thov neb tseg kuv niam kuv txiv kuv tej neej nug tej niam hluas niam laus thiab lawv tsev neeg txhua tus cia thiab cawm peb dim txojkev tuag.” 14Ob tug teb tias, “Muab wb txojsia pauv nej txojsia lauj! Yog nej tsis qhia tej no rau leejtwg, wb yuav hlub thiab ua ncaj rau koj rau thaum Yawmsaub pub lub tebchaws no rau peb.”
15Ces tus pojniam ntawd txawm muab hlua tso dauv ntawm qhov rais rau ob tug nqes mus, rau qhov nws lub tsev koom kiag phab ntsa loog, nws nyob hauv lub ntsa loog ntag. 16Nws hais rau ob tug tias, “Cia li nce mus lawm pem roob tsam cov uas caum neb qab ho ntsib neb. Cia li mus tsiv nraim peb hnub txog thaum cov uas caum neb qab rov los tso neb mam li tawm mus.” 17Ob tug thiaj hais rau nws tias, “Wb yuav ua raws nraim li tej lus uas koj kom wb twv cia no. 18Thaum peb txeem los rau hauv lub tebchaws no, koj cia li muab txoj xov liab no khi rau ntawm lub qhov rais uas koj tso wb nqes ntawd. Thiab koj hu koj niam koj txiv koj tej neej nug thiab koj txiv tsev neeg sawvdaws tuaj nyob hauv koj tsev. 19Yog leejtwg tawm mus tom tej kev dhau nraum lub qhov rooj lawm, nws yuav ris nws cov ntshav, wb tsis txhaum. Tiamsis yog leejtwg tsa tes ntaus ib tug twg uas nrog koj nyob hauv tsev, mas wb yuav ris nws cov ntshav. 20Tiamsis yog koj qhia zaj no rau leejtwg lawm wb yuav dim tej lus uas koj kom wb twv no.” 21Tus pojniam ntawd hais tias, “Cia yuav raws li neb tej lus lauj!” Nws txawm xa ob tug mus, ob tug thiaj tawm mus lawm. Nws txawm muab txoj xov liab khi rau ntawm lub qhov rais.
22Ob tug tawm mus ces nce mus rau pem roob so tau peb hnub mus txog thaum cov uas caum ob tug rov qab los. Lawv xawb nrhiav taug kev txhua nrho kuj tsis pom. 23Ob tug thiaj nqes pem roob los thiab hla mus cuag Yausua uas yog Noo tus tub, thiab piav tej uas ob tug mus ntsib huvsi rau Yausua mloog. 24Ob tug hais rau Yausua tias, “Yawmsaub muab lub tebchaws ntawd huvsi cob rau hauv peb txhais tes tiag tiag li lawm. Dua li ntawd cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws kuj ntshai peb ua siab ntsws yaj tag.”