2

Yo^su^waa Paaiv Caaiv Juoqv Nyei Mienh Mingh Ye^li^ko

1Nun nyei dorn, Yo^su^waa, ziouc paaiv i laanh mienh yiem Sitv^tim bingx jienv mingh caaiv juoqv. Ninh gorngv, “Oix zuqc mingh zaah mangc wuov norm deic-bung, lengc jeiv zaah Ye^li^ko Zingh.” Naaiv deix i laanh mienh ziouc mingh aqv. Mingh taux, ninh mbuo bieqc dauh maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn, mbuox heuc Laa^hapc, nyei biauv, hitv wuov.
2Maaih mienh mbuox Ye^li^ko Zingh nyei hungh diex, “Mangc gaax! Ih muonz maaih deix I^saa^laa^en Mienh nyei m'jangc dorn daaih naaiv weic zaah deic-bung.” 3Ye^li^ko Zingh nyei hungh ziouc paaiv mienh mingh mbuox Laa^hapc, “Daaih meih naaiv aengx bieqc meih nyei biauv wuov deix mienh, oix zuqc dorh cuotv daaih maah! Weic zuqc ninh mbuo daaih zaah gormx mbuo nyei deic-bung.”
4Mv baac Laa^hapc dorh wuov deix i dauh m'jangc dorn mingh bingx mi'aqv. Ninh gorngv, “Za'gengh maaih mienh daaih yie naaiv mv baac ninh mbuo yiem haaix daaih yie maiv hiuv. 5Aav lamh deix hmuangx, taux guon zingh gaengh nyei ziangh hoc, ninh mbuo cuotv mi'aqv. Ninh mbuo mingh haaix bung yie yaac maiv hiuv. Gaanv jienv mingh zunc, daaix haih zunc duqv zaaic nyei.” 6(Mv baac Laa^hapc zungv dorh wuov deix i laanh mienh faaux gu'nguaaic biauv-ngorh bun ninh mbuo bingx jienv ninh pui la'maah guaengv ga'ndiev maengx.) 7Zunc nyei mienh yietv cuotv zingh mingh, mienh ziouc guon jienv zingh gaengh aqv. Zunc nyei mienh ziouc gan mingh Jor^ndaen Ndaaih wuov diuh jauv zunc jienv ninh mbuo i laanh mingh taux jiex ndaaih nyei jauv-bouc.
8Wuov deix i laanh maiv gaengh bueix m'njormh, Laa^hapc faaux gu'nguaaic biauv-ngorh lorz ninh mbuo. 9Laa^hapc gorngv mbuox wuov deix mienh, “Yie hiuv duqv Ziouv zungv zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun meih mbuo. Yie mbuo yietc zungv gamh nziex haic meih mbuo. Naaiv norm guoqv nyei zuangx baeqc fingx gengh! gamh nziex gau meih mbuo, mba'nziu yuqc nzengc, 10weic zuqc yie mbuo haiz gorngv meih mbuo biaux cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc, Ziouv hnangv haaix nor yiem meih mbuo nyei nza'hmien bun Koiv-Siqv nqaai. Yie mbuo aengx haiz gorngv meih mbuo hnangv haaix nor zoux bun yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx wuov deix Aa^mo^lai Mienh nyei i dauh hungh, Si^honx caux Okc, dongh meih mbuo zorqv ninh mbuo mietc nzengc. 11Yie mbuo yietv haiz naaiv deix sic, yie mbuo gamh nziex haic, mba'nziu yuqc nzengc. Laaix meih mbuo zoux nyei sic maiv maaih yietc laanh mienh maiv gamh nziex, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zoux gu'nguaaic lungh caux ga'ndiev ndau nyei Tin-Hungh. 12Ih zanc tov meih mbuo ziangv jienv Ziouv laengz jienv weic zuqc yie zoux longx bun meih mbuo, meih mbuo oix zoux longx bun yie nyei yietc biauv mienh. Yaac tov bun norm jangx-hoc, bun yie hiuv duqv dingc yie kaux duqv wuonv meih mbuo, 13weic bun cing meih mbuo oix siex cuotv yie nyei diex maac, muoz-doic, caux ninh mbuo nyei yietc zungv mienh nyei maengc, bun yie mbuo maiv zuqc daic.”
14Wuov deix mienh gorngv mbuox ninh, “Meih nyei maengc se dorngx yie mbuo nyei maengc. Se gorngv meih maiv gorngv cuotv yie mbuo zoux nyei sic, zuov Ziouv zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun yie mbuo wuov zanc, yie mbuo ziouc ziepc zuoqv nyei zoux longx bun meih.”
15Laa^hapc ziouc longc hlaang bungx ninh mbuo i laanh yangh fong muonh cuotv njiec ga'ndiev, weic zuqc Laa^hapc nyei biauv yietc bung se zingh laatc. Ninh ziouc yiem zingh laatc gu'nyuoz. 16Laa^hapc gorngv mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc faaux wuov jiex mbong-aiv nyei dorngx mingh. Nzauh heix zunc meih mbuo wuov deix mienh haih lorz buatc meih mbuo. Oix zuqc bingx jienv wuov buo hnoi, zuov zunc meih mbuo wuov deix mienh nzuonx daaih, nqa'haav meih mbuo m'daaih cuotv jauv mingh.”
17Wuov deix m'jangc dorn gorngv mbuox Laa^hapc, “Yie mbuo zungv maiv bungx ndortv dongh meih heuc yie mbuo houv nyei waac. 18Zuov yie mbuo bieqc naaiv norm deic-bung wuov zanc, meih oix zuqc zorqv naaiv diuh hlaang-siqv ndoh jienv dongh meih bungx yie mbuo njiec wuov norm fong muonh. Yaac oix zuqc dorh meih nyei diex maac, muoz-doic, caux meih nyei die nyei biauv zong mienh yietc zungv daaih gapv zunv yiem meih nyei biauv. 19Se gorngv haaix dauh cuotv meih nyei biauv nyei gaengh ka'ndau mingh wuov jauv-hlen, ninh zuqc daix daic nor, zuiz ndortv zuqc ninh ganh aqv, maiv ndortv zuqc yie mbuo. Mv baac se gorngv haaix dauh njiec buoz daix caux meih yiem biauv gu'nyuoz nyei mienh nor, yie mbuo ganh oix zuqc ndaam-dorng. 20Mv baac se gorngv meih dorh yie mbuo zoux nyei sic mingh gorngv mbuox mienh nor, dongh meih heuc yie mbuo houv bun meih nyei waac ziouc baac mi'aqv.”
21Laa^hapc gorngv, “Hnangv meih mbuo gorngv nyei waac nor, horpc nyei.” Ninh ziouc bun wuov deix i laanh mingh. Ninh mbuo ziouc mingh mi'aqv. Laa^hapc aengx zorqv wuov diuh hlaang-siqv ndoh jienv wuov fong muonh.
22Ninh mbuo i laanh cuotv mingh ziouc faaux wuov jiex mbong-aiv yiem wuov buo hnoi, zuov taux zunc ninh mbuo wuov deix mienh nzuonx mingh. Zunc nyei mienh zueih jauv lorz nzengc yaac lorz maiv buatc ninh mbuo. 23Wuov deix i laanh mienh ziouc yiem mbong njiec daaih. Ninh mbuo jiex ndaaih mingh taux Nun nyei dorn, Yo^su^waa wuov, yaac gorngv nzengc ninh mbuo buangh nyei sic bun Yo^su^waa muangx. 24Ninh mbuo gorngv mbuox Yo^su^waa, “Yie mbuo hiuv dingc Ziouv za'gengh zorqv wuov norm deic-bung jiu bun mbuo nzengc mi'aqv. Maiv daan mbuoqc naaiv. Wuov norm deic-bung nyei zuangx mienh gamh nziex gau mbuo, mba'nziu yuqc nzengc.”