2

Klei Tiŏ Nao Phung Knuă kơ Ƀuôn Yêrikô

1 Y-Yôsuê, anak êkei Y-Nun tiŏ nao hŏng klei hgăm dua čô knuă ƀuôn Sitim, lač, “Nao bĕ, ksiêm dlăng čar, boh nik nak ƀuôn Yêrikô.” Diñu đuĕ nao leh anăn truh hlăm sang sa čô mniê knhông bi anăn H'Rahap, leh anăn diñu đăm ti anăn. 2Arăng hưn kơ mtao ƀuôn Yêrikô, “Nĕ anei, mâo phung êkei Israel truh leh mlam anei čiăng duah ksiêm lăn čar.” 3Leh anăn mtao ƀuôn Yêrikô tiŏ mnuih nao lač kơ H'Rahap, “Bi kbiă bĕ phung êkei truh mŭt leh hlăm sang ih, kyuadah diñu hriê duah ksiêm jih lăn čar.” 4Ƀiădah mniê anăn mă mdăp leh dua čô êkei anăn leh anăn lač, “Sĭt mơh phung êkei anăn truh kơ sang kâo, ƀiădah kâo amâo thâo ôh mơ̆ng diñu hriê. 5Tơdah arăng kđăl leh ƀăng jang ƀuôn ti tlam mmăt, phung êkei anăn kbiă đuĕ; kâo amâo thâo ôh ti anôk diñu nao. Tiŏ bĕ diñu djăl, kyuadah diih srăng hmao diñu.” 6Ƀiădah ñu atăt ba digơ̆ leh ti dlông čuôr sang leh anăn mdăp digơ̆ mbĭt hŏng čăp ana brang ñu mkăm dăp leh ti dlông čuôr sang. 7Snăn phung tiŏ digơ̆ ti êlan nao kơ anôk găn êa krông Yurdan; leh anăn tơdah phung tiŏ kbiă nao leh arăng kđăl hĕ ƀăng jang.
8Êlâo kơ dua čô êkei Israel đih pĭt, H'Rahap đĭ nao kơ diñu ti čuôr sang, 9leh anăn lač kơ diñu, “Kâo thâo Yêhôwa brei leh ala čar anei kơ diih, leh anăn klei huĭ kơ diih truh leh kơ hmei, leh anăn jih jang phung dôk hlăm ala čar dlưh ai tiê ti anăp diih. 10 Kyuadah hmei hmư̆ leh klei Yêhôwa bi khuôt hĕ leh Êa Ksĭ Hrah ti anăp diih hlăk diih kbiă mơ̆ng čar Êjip, leh anăn klei diih ngă leh kơ dua čô mtao phung Amôrit, Y-Sihôn leh anăn Y-Ôk dôk nah dih êa krông Yurdan, phung diih bi rai jih leh. 11Tơdah leh hmei hmư̆ klei anăn hmei dlưh ai, leh anăn amâo lŏ mâo sa čô êkei mâo klei jhŏng ôh ti anăp diih; kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih jing Aê Diê Pô dôk hlăm adiê ti dlông leh anăn ti lăn ala ti gŭ. 12Snăn ară anei hin, kat bĕ asei kơ kâo hŏng Yêhôwa kơ diih srăng ngă jăk mơh kơ sang ama kâo msĕ si klei jăk kâo ngă leh kơ diih, leh anăn brei kơ kâo sa klei bi knăl bi sĭt. 13Leh anăn lui hdĭp amĭ ama, ayŏng adei amai adei kâo, leh anăn jih jang phung mbĭt hŏng diñu, leh anăn bi mtlaih hmei mơ̆ng klei djiê.” 14Phung êkei anăn lač kơ ñu, “Kyua ih brei hmei hdĭp, hmei srăng brei ih hdĭp mơh! Tơdah ih amâo hưn bruă hmei hruê anei, hmei srăng ngă klei jăk leh anăn sĭt suôr kơ ih hlăm hruê Yêhôwa srăng brei ala čar anei kơ hmei.”
15Leh anăn ñu mtrŭn digơ̆ ti ƀăng bhă điêt hŏng klei bră, kyuadah sang anôk ñu dôk ti dlông arăng ngă mnư̆. 16Ñu lač kơ digơ̆, “Brei diih nao phă kbuôn, huĭdah phung tui tiŏ diih hmao diih; leh anăn đuĕ dăp bĕ ti anăn êjai tlâo hruê tơl phung tui tiŏ diih wĭt. Leh anăn kơh diih dưi lŏ tui êlan diih pô.” 17Phung êkei anăn lač kơ ñu, “Hmei amâo srăng jing soh ôh hŏng klei ih brei hmei kat asei anei. 18Snei tơdah hmei mŭt hlăm čar, brei ih kă klei kuĭ hrah anei ti ƀăng bhă điêt anôk ih bi mtrŭn hmei leh; leh anăn brei ih bi kƀĭn hlăm sang ih amĭ ama, phung ayŏng adei, leh anăn jih phung hlăm sang ama ih. 19Tơdah sa čô kbiă mơ̆ng sang ih nao kơ êlan, tơdah arăng tuh êrah ñu jing soh ñu pô, leh anăn hmei amâo srăng jing soh ôh. Ƀiădah tơdah arăng ngă kơ sa čô dôk mbĭt hŏng ih hlăm sang, klei anăn jing soh hmei. 20Ƀiădah tơdah ih hưn kơ arăng bruă hmei hiu anei, snăn hmei amâo srăng jing soh ôh hŏng klei ih brei hmei kat asei leh.” 21Ñu lač, “Brei truh tui si klei diih blŭ.” Leh anăn ñu tiŏ digơ̆ đuĕ, snăn digơ̆ đuĕ nao. Leh anăn ñu kă klei kuĭ hrah ti ƀăng bhă điêt.
22Diñu đuĕ nao leh anăn truh ti anôk kbuôn, dôk ti anăn tlâo hruê tơl phung tui tiŏ diñu wĭt. Kyuadah phung tui tiŏ diñu duah ktuê jih êlan diñu, ƀiădah amâo ƀuh ôh. 23Dua čô anăn trŭn mơ̆ng anôk kbuôn, găn êa krông Yurdan, leh anăn truh kơ Y-Yôsuê, anak êkei Y-Nun; leh anăn diñu yăl dliê kơ gơ̆ jih klei truh leh kơ diñu. 24Diñu lač kơ Y-Yôsuê, “Sĭt nik Yêhôwa jao leh jih čar anăn hlăm kngan drei; wăt jih jang phung dôk hlăm čar dlưh ai tiê leh kyua drei.”