3

Cov Yixalayees Hla Tus Dej Yauladees

1Hnub tom qab thaum sawv ntxov Yausuas thiab cov Yixalayees txawm tawm hauv lawv lub yeej ntawm tiaj ntoo Akaxias mus rau nram ntug Dej Yauladees, lawv tsuam yeej rau ntawd npaj yuav hla dej. 2Tom qab ntawd peb hnub, cov thawjcoj ncig mus thoob plaws hauv lub yeej, 3thiab hais rau cov pejxeem hais tias, “Thaum nej pom cov povthawj kwv lub Phijxab uas tim tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv Tej Lus Cog Tseg mus lawm, nej cia li thiaj cuabtam raws lawv qab, 4nej thiaj paub kev mus, rau qhov nej tsis tau mus dua txojkev ntawd ib zaug li. Tiamsis nej tsis txhob mus ze lub Phijxab; nej yuav tsum mus kom nrug deb kwvyees li ob txhiab tshim.”
5Yausuas hais rau cov neeg hais tias, “Nej cia li tu nej lub siab, rau qhov tagkis tus TSWV yuav ua tej txujci tseemceeb rau nej pom.” 6Tom qab ntawd, Yausuas hais kom cov povthawj kwv lub Phijxab uas tim Vajtswv Tej Lus Cog Tseg mus ua sawvdaws ntej, thiab lawv ua raws li nws hais.
7Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Tej txujci uas hnub no kuv ua yuav ua rau cov Yixalayees hwm hais tias koj yog ib tug neeg tseemceeb, thiab lawv yuav paub hais tias, kuv nrog nraim koj ib yam li kuv nrog Mauxes. 8Koj cia li hais rau cov povthawj uas kwv lub Phijxab hais tias, thaum lawv mus txog nram ntug Dej Yauladees lawm, lawv yuav tsum mus nres hauv dej tos.”
9Yausuas hais rau cov neeg hais tias, “Nej cia li txav los ze ntawm no thiab mloog tej lus uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv hais rau nej. 10Thaum nej tabtom mus rau hauv lub tebchaws ntawd, tus TSWV yuav ntiab cov Kana-as, cov Hitis, cov Hivis, cov Pelixes, cov Nkinkasis, cov Amaules thiab cov Yenpus tawm ntawm nej hauv ntej mus. Nej thiaj yuav paub hais tias tus Vajtswv uas muaj sia nyob nrog nraim nej 11thaum lawv kwv tus TSWV uas kav lub ntiajteb no lub Phijxab hla tus Dej Yauladees ua nej ntej. 12Nimno nej cia li xaiv cov Yixalayees kaum ob leeg txivneej, ib xeem ib leeg tuaj. 13Thaum cov povthawj uas kwv tus TSWV uas kav lub ntiajteb no lub Phijxab nqis kiag rau hauv dej lawm, tus Dej Yaudalees yuav faib hlo ua kev rau lawv mus.”
14-15Thaum ntawd yog lub caij sau qoobloo, dej tabtom huam loj heev.
 Cov neeg tawm hauv lub yeej mus hla tus Dej Yauladees, cov povthawj kwv lub Phijxab mus ua sawvdaws ntej. Thaum uas cov povthawj nqis kiag rau hauv tus dej,
16dej txawm teev tsis ntws. Tus dej ntawd yav hauvdej, puv mus txog ntua pem lub nroog Adas uas nyob ntawm Xalethas ib sab, thiab tus dej ntawd yav qabdeg nqhuab mus ti nkaus nram Hiavtxwv Tuag. Cov neeg thiaj hla tau mus rau tim lub nroog Yelikaus. 17Cov povthawj kwv tus TSWV lub Phijxab mus sawv hauv plawv tus Dej Yauladees uas nqhuab lawm, tos txog thaum cov neeg mus dhau rau sab tid tas huv tibsi lawm.